Logotyp Patientskadenämnden

2007:12

Trycksår. Akut remiss. Felprioritering av resurser. Ersättning.

Betydelsen av resursbrist? Liggsår hos patient har lett till amputation av ett underben. Om patienten tidigare remitterats akut till kirurgklinik hade patientens lidande i viss omfattning kunnat undvikas. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 93-årig kvinna, som var intagen på ett hem för demensboende. Den 11 mars 2005 upptäckte personalen ett trycksår i form av en vätskefylld blåsa på hennes högra häl. Trycksåret behandlades med duodeplattor och avlastning men såret försämrades. Den 1 april 2005 antecknades svart nekros på höger häl. Den 14 april informerades en läkare om skadan. Sårodling skedde och Flagyl sattes in. Den 27 april skickade man remiss till en kirurgmottagning, som vidarebefordrade remissen till ett annat sjukhus. Detta sjukhus tog emot patienten den 24 maj. Foten röntgades och undersöktes av en specialist i kirurgi. Denne misstänkte beninfektion och patienten skickades vidare till ortopeden på ett universitetssjukhus, där högra underbenet amputerades den 29 maj 2005.

 

PATIENTEN har, genom en dotter, som patientskada anmält bristande behandling av såret på höger häl, vilket lett till smärta och att höger underben behövt amputeras.

 

Försäkringsgivare i detta ärende är TRYGGHANSA. TryggHansa avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vi anser att behandlingen på vårdhemmet har utförts på ett korrekt sätt och varit medicinskt motiverad. Patienten har inte tillförts någon personskada genom behandlingen. Någon fördröjning av diagnosticeringen föreligger inte. De uppkomna symptomen har tolkats på ett vedertaget sätt och korrekt behandling har satts in. Den tid det tagit för patienten att komma till en ortoped beror på föreliggande vårdköer och är i och för sig inte en grund för att anse att en fördröjd behandling föreligger enligt patientskadelagens regler. Oavsett detta är det inte med övervägande sannolikhet visat att amputationen kunnat undvikas även om patienten tidigare kommit under bedömning av kirurg. Den troligaste orsaken till amputationen är patientens grundsjukdom som medfört en otillräcklig blodcirkulation för sårets läkning.

 

PATIENTENS DOTTER förde ärendet vidare till Patientskadenämnden medmotivering att vården tagit onödigt lång tid på sig och att detta lett till svårt lidande för patienten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till viss ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

TryggHansa har anfört att den tid som patienten fick vänta på specialistbedömning samt den därpå följande underbensamputationen berodde på föreliggande vårdköer och att detta inte i sig medför rätt till patientskadeersättning.

 

Enligt förarbetena till patientskadelagen (prop. 1995/96:187 s. 82) och praxis kan resursbrist åberopas som skäl för ersättning endast om det i det enskilda fallet varit möjligt att använda befintliga resurser på ett annat sätt eller att utnyttja ytterligare resurser.

 

Nämnden anser att patienten borde ha remitterats akut till kirurgklinik 2005-04-26 för ett omgående omhändertagande. Detta hade varit möjligt att ordna vid något av de större sjukhusen i Stockholmsområdet. Ett tidigare omhändertagande hade dock inte medfört en annan behandling eller i övrigt ändrat prognosen för sjukdomsförloppet. Man hade sannolikt ändå blivit tvungen att utföra en underbensamputation. Om operationen hade utförts ca en månad tidigare än vad som nu blev fallet, hade patienten dock sluppit de svåra ischemiska smärtor som hon hade under fördröjningsperioden. Detta utgör en ersättningsbar patientskada. Det ankommer på TryggHansa att ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 408/2007

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter