Logotyp Patientskadenämnden

2007:11

Intubationsskada. Fiberskop. Ersättning.

Tandskadeärende. Intubationsskada. Facitbedömning på utförande.

Skadan ersatt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 63-årig kvinna som behandlades operativt för en aterosklerotisk hjärtsjukdom med en aortokoronar by pass. Patienten intuberades inför det operativa ingreppet. Det operativa ingreppet utfördes 2006-02-06 på thoraxkirurgisk klinik vid ett universitetssjukhus. I det preoperativa underlaget har man dokumenterat att intuberingssvårighet kunde föreligga på grund av att patienten hade en liten mun. Enligt anestesijournalen var patienten också svårintuberad (grad III) på grund av insynssvårigheter/liten mun och en viss stelhet i halsryggen. I samband med intuberingen uppmärksammades att en lös bit tandsubstans fanns i munnen.

 

Patienten uppsökte sin ordinarie tandläkare 2006-03-01 akut till följd av lossnad tand/fyllning tand 45 samt att en bit fyllning lossnat i anslutning till stödtand 16 ingående i brokonstruktion 16 15 14 13. Det kunde konstateras att bron till viss del bara satt fast i stödtänderna 13 och 14. Ett behandlingsbehov förelåg med rotfyllning/pelare och kronterapi tand 45 samt att ny broterapi var nödvändig 16 15 14 13 inklusive rotbehandling/pelare tand 14 och tand 16.

 

Vid tidigare besök 2005-04-04 hos tandläkaren, d.v.s. före intuberingstillfället, påtalades ett behandlingsbehov av brokonstruktionen i höger överkäke till följd av underminering. Omgivande stödtänder var lappade och lagade.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada ett intubationstrauma som bestod i fraktur tand 45 (höger sida i underkäken) samt lossnad brokonstruktion 13 14 15 16 (höger sida i överkäken) i samband med intuberingen 2006-02-06.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Behandlingen har varit medicinskt motiverad och är utförd enligt vedertagen metod och på ett korrekt sätt. Trots detta har en komplikation uppstått i form av tandskada i form av lösgjord brokonstruktion i överkäken samt fraktur omfattande fyllning på tand 45 i underkäken. En tandbit återfanns i munnen i samband med intuberingen. Sannolikt har en del av fyllning lossnat i den lappade överkäksbron till följd av de intuberingssvårigheter som förelåg. Intuberingssvårighet bestäms utifrån en skala från grad I till och med grad IV där grad I motsvarar en lätt intubering och grad IV motsvarar en mycket svår intubering. Intuberingen som utfördes motsvarade grad III, vilket innebar att en klart försämrad insyn till struphuvudet förelåg.

 

Enligt vår samlade bedömning har med övervägande sannolikhet den omfattande fyllningen i/på tand 45 samt det faktum att bron lösgjorts från underminerade stödtänder, uppkommit i samband med uppvaknandefasen efter behandlingen och inte i samband med själva intuberingen. Detta har dock inte kunnat förutses eller undvikas med hänsyn tagen till gällande biologiska förutsättningar. Vidare anser vi att ett tandskydd inte hade kunnat minska risken för tandskada i detta fall. Att ta bort en brokonstruktion som i detta fall var definitivcementerad sedan många år, är inte ett behandlingsalternativ före intuberingen/ operativa ingreppet. Rätt till ersättning har avböjts till följd av oundviklig komplikation till en i övrigt medicinskt motiverad åtgärd/ingrepp.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden och ansåg att rätt tillersättning för uppkomna tandvårdskostnader skulle lämnas. Hon är själv inte orsak till tandskadorna utan detta ansvar tillfaller vårdgivaren. Patienten anser att man skulle ha kunnat ta bort brokonstruktionen före intuberingen för att undvika tandskada/minimera risk för tandskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Eftersom patienten hade en liten mun och viss stelhet i halsryggen förelåg intuberingssvårigheter på grund av begränsat utrymme och svåråtkomlighet. I samband med intuberingen uppmärksammades lös tandsubstans i patientens mun. Det är därför enligt nämndens mening övervägande sannolikt att laryngoskopet mekaniskt skadat bron och övriga tänder i samband med intubationen. Skadorna – frakturen på tand 45 och den lossnade brokonstruktionen – har mot bakgrund av de svårigheter som förelåg vid intubationen inte gått att undvika genom ett annat utförande av intubationen.

 

Frågan är då om skadan kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, d.v.s. med en alternativ behandlingsmetod. För rätt till ersättning krävs dock att den alternativa behandlingsmetoden dels skulle ha tillgodosett patientens vårdbehov dels skulle ha inneburit en totalt sett lägre risknivå samt vidare att den var tillgänglig vid behandlingstillfället.

 

Enligt nämndens mening hade skadan kunnat undvikas om intuberingen i stället utförts med fiberskop. Metoden är generellt sett mindre riskfylld och var också tillgänglig vid operationen som utfördes på thoraxkirurgisk klinik. Patientens vårdbehov hade således tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt med användande av fiberskopi. Nämnden anser därmed att det föreligger en ersättningsbar skada. Det ankommer på PSR att ta ställning till viken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 471/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter