Logotyp Patientskadenämnden

2007:10

Toalettbesök. Vårdåtgärd. Ersättning.

Olycksfallsskada. Ersättning. Frågan gällde huruvida olycksfall vid toalettbesök var vårdbetingat eller inte.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 67-årig man som genomgick vänstersidig höftplastikoperation 2005-11-28. I samband med toalettbesök 2005-11-30 svimmade patienten och ådrog sig en luxation av den nyligen opererade höften som reopererades samma dag. Patienten skrevs ut till hemmet 2005-12-07. Vid telefonsamtal 2005-12-29 hade patienten funderingar kring incidenten när höften luxerade på avdelningen och var fundersam kring de smärtor som han hade i sitt vänstra knä. Vid återbesök 2006-02-01 framförde patienten att hans besvär i vänster knä hade förvärrats. Röntgen av vänster knä visade begynnande knäledsartros. Av journalanteckning från 2006-03-16 framkommer att patienten haft mycket problem med smärta, värk och rörelseinskränkning från sitt vänstra knä efter det att han ramlade på avdelningen och luxerade höften. Patienten framförde att höften fungerade bra och att det största bekymret var knäet.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada vänstersidig höftledsluxation (urledvridning av höftleden) och besvär från vänster knäled efter olycksfall på toaletten. Patienten uppgav också att det ibland tjuter i hans högra öra efter olycksfallet.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Inledningsvis vill vi nämna att den skriftliga medicinska dokumentationen ligger till grund för våra bedömningar. Vi utgår från att journaluppgifterna är korrekta och att alla uppgifter av vikt har noterats. Journalföringen faller utanför det område PSR har att tillämpa.

 

En förutsättning för att olycksfall skall ersättas enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen är att olycksfallet har samband med vården. Ersättningsrätten är därför begränsad till de för vården speciella riskerna. Från rätten till ersättning undantas de normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen. Ersättning lämnas inte för olycksfall som inträffar i den dagliga vistelsen på sjukhuset då dessa olycksfall inte kan anses vårdbetingade.

 

För rätt till patientskadeersättning är det inte nödvändigt att patienten är i direkt kontakt med vårdpersonal utan det räcker att patienten försatts i en situation som ger en förhöjd olycksfallsrisk. Vid bedömningen om patienten försatts i en situation som innebär en förhöjd olyckfallsrisk kan man inte utgå från att det alltid skall föreligga en maximal säkerhets och övervakningsnivå, utan utgångspunkten måste vara att denna nivå skall vara rimlig.

 

Enligt vår bedömning har patienten i den aktuella vårdsituationen fått den övervakning som kan anses rimlig med hänsyn till omständigheterna. Vi anser inte att patienten, genom brist på åtgärder från sjukvårdens sida, försatts i en situation som medfört en förhöjd olycksfallsrisk.

 

I detta fall ramlade patienten i samband med ett toalettbesök 2005-11-30. Ett olycksfall som inträffar under sådana omständigheter kan enligt vår bedömning inte anses vara vårdbetingat. Ersättningsbar patientskada föreligger därför inte.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden och hänvisade till tidigare inskickade skrivelser samt till de journaler som finns tillgängliga hos PSR. Journalerna innehåller många felaktigheter vad gäller händelseförloppet och det saknas även fakta, som dock finns i patientens skrivelser.

 

Om patienten går utan stöd i trappor eller vrider kroppen i sidled så händer det ganska ofta att det knäpper/hugger till i vänster höftled. Då det gäller knäet så har inga förbättringar skett. Knäet svullnar och värker så fort patienten gått en liten sträcka. När patienten opererade sin högra höft 1993-12-07 fick han varken problem i knäet eller i höften. Han tycker att det är besynnerligt att han inte fick bättre vård då han begärde hjälp tre gånger inom 16 sekunder och sköterskan fanns 1,5 meter från honom. Enligt överläkaren på avdelningen borde olyckan ha kunnat undvikas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Rätten till patientskadeersättning vid olycksfall enligt patientskadelagen tar sikte på sådana olycksfall som har samband med och är typiska för de speciella risker som finns i vårdverksamheten. Ersättning utgår därför inte när skadan är en följd av sådana normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen. En patient som är i sådant skick att hon eller han klarar sig själv kan således i regel inte få ersättning för ett olycksfall som inträffar vid den vardagliga vistelsen på sjukhuset om patienten t.ex. snubblar på väg till dagrummet eller halkar på toaletten eftersom ett sådant olycksfall inte kan anses vårdbetingat.

 

När det, som i detta fall, är fråga om en inneliggande patient som inte själv kan ta sig till toaletten, måste han emellertid anses vara under vård i den mening som avses i lagen från det att han påbörjar sin vandring till toaletten med vårdpersonal som levande stöd till dess att han återkommer till sin säng på samma sätt som han lämnade den. Oavsett hur själva olycksfallet har gått till får skadan därmed i detta fall anses ha uppkommit i samband med en vårdåtgärd på det sätt som avses i 6 § första stycket 5 patientskadelagen. Patienten är därför berättigad till patientskadeersättning för följderna av det aktuella olycksfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 446/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter