Logotyp Patientskadenämnden

2007:07

Psykisk skada efter barns sjukdom och död.

Psykisk skada. På grund av förlossningsskada avled ett barn omkring ett år efter förlossningen. Modern har fått ersättning för psykiskt lidande i samband med barnets död med 25 000 kr men har inte ansetts ha rätt till ersättning för sitt psykiska lidande under den tid som barnet levde.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) och 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207)

 

Ärendet avser moderns psykiska lidande till följd av hennes sons hjärnskada, som inträffade i samband med förlossning 2002-08-18. I samband med förlossningen drabbades det ofödda barnet av syrebrist. Till följd av fördröjning att utföra kejsarsnitt tillfogades barnet en allvarlig hjärnskada. Barnet avled 2003-09-19 vid drygt ett års ålder. Under sin livstid hade han en svår hjärnskada med kramper och stort omvårdnadsbehov.

 

Barnets hjärnskada är en ersättningsbar patientskada. Enligt skadeståndslagen har nära anhörig till en person som avlidit till följd av en skadeståndsgrundande handling rätt till skadestånd för egen personskada. Med anledning av dödsfallet har modern fått ersättning för sveda och värk med 25 000 kronor.

 

MODERN har nu begärt ytterligare ersättning för sveda och värk för psykiskt lidande under den tid som sonen levde och utvecklat sin ståndpunkt på följande sätt:

 

Barnet led svårt under sin korta levnad. Föräldrarna har bevittnat själva skadehändelsen och har själva lidit svårt under sonens levnad. De har bevittnat hur han under drygt ett års tid har svävat mellan liv och död för att slutligen stilla avlida i sömnen. Deras psykiska lidande torde vara en förutsebar och typisk följd av skadehändelsen. De gör därför gällande rätt till skälig ersättning för psykiskt lidande under ovan nämnd period. Beloppet kan skäligen uppskattas till 25 000 kronor vardera motsvarande akut sjuktid på ett år med annan vård än sjukhusvård i analogi med den praxis som har utvecklats avseende lidande efter dödsfall för nära anhörig.

 

Frågan om skadeståndsansvar inom vården regleras huvudsakligen av patientskadelagen. Ersättningen bestäms i enlighet med regleringen i skadeståndslagens femte kapitel. Ersättning ska utgå för bl.a. psykiskt lidande av övergående natur.

 

Skadestånd för personskada till följd av dödsfall som åsamkats närstående är numera föreskrivet i lag. I enlighet med gällande lagstiftning har föräldrarna fått ersättning för det lidande de åsamkats med anledning av sonens bortgång. I regeringens proposition 2000/2001:68 Ersättning för ideell skada, framhålls att i särskilda fall bör skadestånd kunna utgå även för psykiska besvär till följd av att en nära anhörig skadas. Ett mer särskilt fall än detta torde vara svårt att finna. I stället för den lycka som normalt är förknippad med en förlossning har föräldrarna åsamkats svår sorg. Det resonemang som lett fram till dagens lagstiftning där personskada presumeras för anhöriga har lika stor bäring på yrkad ersättning i ett fall som detta när föräldrarna varit närvarande när barnet har åsamkats mycket svåra skador och då de under lång tid och på nära håll bevittnat ett mycket svårt lidande.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Den åberopade lagregeln, 5 kap. 2 § första stycket 1 skadeståndslagen, tar endast sikte på de fall då någon avlidit till följd av en skadeståndsgrundande handling. Utanför bestämmelsens tillämpningsområde faller däremot fall där någon drabbas av psykiskt lidande till följd av att en nära anhörig blivit allvarligt skadad. Bestämmelsen är emellertid inte avsedd att läggas till grund för motsatsslutet att en rätt till skadestånd för psykiska besvär alltid skulle saknas i sådana fall. Det finns exempel i praxis där ersättning för psykiska besvär beviljats den som bevittnat när en nära anhörig skadats allvarligt genom ett våldsangrepp.

 

Med beaktande av gällande lagstiftning och i avsaknad av vägledande domstolsavgöranden anser dock PSR att föräldrarna inte har någon rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk, d.v.s. för tiden före dödsfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

För att ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande skall betalas krävs normalt att skadan kan styrkas och att den är medicinskt påvisbar. När en personskada har lett till döden gäller enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen att ersättning skall betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Den närstående har således en egen rätt till ersättning för psykisk chock eller andra psykiska besvär han/hon har tillfogats genom dödsfallet. Det har ansetts att man i dessa fall inte behöver styrka de psykiska besvären genom läkarintyg eller liknande utredning. Det föreligger således en bevislättnad i detta avseende. Det schablonbelopp som utgår i normalfallet är 25 000 kr.

 

PSR har, på grund av att MÖ:s barn vid förlossningen drabbades av syrebrist och drygt ett år senare avled, i enlighet med praxis lämnat ersättning på grund av dödsfallet för sveda och värk med 25 000 kr till henne. MÖ har emellertid yrkat ersättning även för det psykiska lidande hon drabbades av under den tid barnet var i livet.

 

Enligt förarbetena till den ovan nämnda bestämmelsen i skadeståndslagen (prop. 2000/01:68) är denna inte avsedd att tolkas motsatsvis på så sätt att rätt till ersättning inte finns i andra fall än vid dödsfall. Ersättning torde således kunna lämnas även i vissa andra situationer, t.ex. då en nära anhörig har skadats allvarligt. Enligt nämndens mening kan avsikten med detta motivuttalande dock inte ha varit att någon skall vara berättigad till ersättning enligt schablonen både till följd av att en nära anhörig skadas allvarligt och dessutom ytterligare en gång om skadan senare leder till döden.

 

Eftersom ersättning har lämnats för sveda och värk till följd av barnets dödsfall kan ersättning således inte lämnas även för tiden före dödsfallet.

 

Detta utesluter emellertid inte att den anhörige kan vara berättigad till ersättning med högre belopp på grund av att de psykiska besvären varit särskilt långvariga eller ovanligt omfattande i övrigt. Någon bevislättnad föreligger då inte, utan särskild bevisning kan behövas i sådana fall.

 

Enligt nämndens mening har MÖ dock inte kunnat styrka att hon åsamkats psykiska besvär av större omfattning än normalfallet. Någon ytterligare ersättning kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 174/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter