Logotyp Patientskadenämnden

2007:04

Ersättning för sjukvårdskostnader.

Psykisk skada. Patienten, som behandlats inom privat vård, har ansetts berättigad till ersättning för sjukvårdskostnader. Ersättning ges dock endast för kostnader motsvarande offentlig vård.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§§ 3.3 och 5 i 1991 års ersättningsbestämmelser. Numera 8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna, som år 1994 var 72 år gammal. Hon hade sedan år 1984 vårdats av privatläkare för ”nervösa-depressiva” besvär. Hon fick stödsamtal samt medicinerades med Sobril (lugnande medel) och andra psykofarmaka. Den 18 maj 2002 togs hon in för vård på privatsjukhus för sitt läkemedelsberoende, eftersom hon inte längre klarade sig i hemmet. Efter utskrivning från privatsjukhuset vårdades hon vid en annan privat vårdinrättning till och med 29 september 2002, då hon ansågs fri från sitt beroende av Sobril.

 

Försäkringsgivare i detta ärende är försäkringsbolaget Zurich. Zurich har ansett att vederbörande läkare borde ha börjat utsättning av Sobril i slutet av år 1994 eller senast i början av år 1995 och att patienten hade rätt till ersättning för det uppkomna läkemedelsberoendet.

 

PATIENTEN har genom ombud begärt ersättning för kostnaderna för privat sjukvård dels vid sjukhus med 157 797 kr och dels vid den andra privata vårdinrättningen med 42 000 kr.

 

ZURICH har avböjt att betala ersättning med mer än 1 800 kr motsvarande frikort för vård inom landstinget med i huvudsak följande bedömning:

 

För att ersättning för kostnader skall lämnas krävs att det är fråga om nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av behandlingsskadan. Enligt gällande praxis är det endast vårdkostnader som ligger inom normal standard som ersätts. I normalfallet anses det att det är den vård som landstinget/ sjukvårdshuvudmannen tillhandahåller som motsvarar normal standard. Den skadelidande har också skyldighet att medverka till att skadekostnaden begränsas. De debiterade vårdkostnaderna är inte skäliga. Av den medicinska utredningen framgår att endast en kontakt tagits med en allmän vårdinrättning. Däremot har patienten och hennes anhöriga tagit kontakt med ytterligare privata vårdinrättningar. Zurich anser att valet av ifrågavarande privata vårdinrättningar är ett medvetet val av patienten och hennes anhöriga.

 

PATIENTEN har mot detta invänt:

 

Den av Zurich åberopade principen är långt ifrån undantagslös. Högsta domstolen har i ett flertal fall klargjort att ersättning kan beviljas för dyrare vård (se t.ex. NJA 1961:572, NJA 1968:23, NJA 1976:103 och NJA 1996:639). Patienten har regelbundet vårdats på det aktuella privata sjukhuset och det var därför väsentligt att vården initialt lämnades på det sjukhuset. Hennes egen motivation var av stor betydelse för vårdresultatet och också därför valdes privat vård. Vid det tillfälle då kontakt togs med den allmänna sjukvården, Karolinska sjukhuset, drogs den slutsatsen att det inte fanns något vårdalternativ inom den allmänna sjukvården som var lämpligt för patienten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade Zurichs uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten är i detta fall berättigad till ersättning för sjukvårdskostnader. Dock ersätts i enlighet med grundläggande skadeståndsrättsliga principer endast nödvändiga kostnader, vilket innebär att sjukvård i normalfallet skall sökas inom den allmänna sjukvården. Enligt nämndens uppfattning fanns det vårdalternativ inom den offentliga sjukvården som hade kunnat tillgodose patientens vårdbehov. Nämnden finner därför inte skäl att frångå huvudprincipen att rätt till ersättning endast föreligger motsvarande kostnaden för offentlig vård.

 

Denna kostnad beräknas enligt gällande skadeståndsrättsliga ersättningsnormer med utgångspunkt från sjukhusvårdsavgift inom den offentliga vården.

 

Patienter som vårdas inneliggande på allmänt sjukhus betalar en egenavgift per dygn. Från denna avgift avräknas enligt gällande ersättningspraxis inbesparade levnadsomkostnader enligt schablon. Med detta beräkningssätt skulle i detta fall ersättningen för vårdkostnaden inte komma att överstiga det belopp om 1 800 kronor som har utbetalats av Zurich. Därmed föreligger inte rätt till ytterligare ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 780/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter