Logotyp Patientskadenämnden

2007:03

Astma. Ersättning.

Diagnosskada. Ersättning. Astma har för länge behandlats som luftvägsinfektion.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 29-årig man med bronkitbesvär (inflammation i luftrören)

 

PATIENTEN anmälde som patientskada förlängt och ökat lidande samt förvärrad astma på grund av fördröjd diagnos och behandling av astma under ett års tid.

 

Av den medicinska utredningen framgår att patienten 2002-10-24 sökte akutmottagning på grund av hosta och halsont i omgångar sedan minst 1 ½ månad. Han fick recept på Ery-Max.

 

2002-11-08 sökte patienten på nytt akutmottagningen då han sedan början av september månad hade haft upprepade 3–4 dagars långa perioder med hosta, snuva och feber, ofta med 1–2 veckors mellanrum. Han hade varit helt besvärsfri under pågående behandling med Ery-Max (antibiotika). Det framgår att patienten hade hösnuva på sommaren och att han hade katter. Han hade nu sedan 2002-11-07 hosta och rinnande snuva. Man bedömde att han hade en övre luftvägsinfektion och med hänsyn till de långvariga besvären föreslogs avsvällande behandling med inhalation av kortison i fyra veckor. Patienten råddes boka tid för bedömning hos sin vårdcentral efter cirka sex veckor.

 

2002-12-19 sökte patienten akut på medicinmottagningen vid sjukhus på grund av andnöd. Han hade plötsligt vaknat på natten med akut andnöd. Han hade under kvällen vistats i rökig miljö men aldrig tidigare reagerat för rök. Han hade vaknat med panikkänsla kl. 04 och kunde inte andas ordentligt. Han hade inga förkylningssymtom men en tryckande känsla i bröstet. Undersökningar visade inget patologisk vare sig laboratoriemässigt eller EKG-mässigt och patientens besvär tolkades som stressutlöst panikångest.

 

2003-01-10 och 11 sökte patienten akutmottagningen på grund av hosta som hade hållit på cirka en månad. Temp 38,0 och CRP 15. Man bedömde tillståndet som troligtvis viros och man satte in Doxyferm (antibiotika) i en vecka.

 

2003-09-08 sökte patienten en distriktsläkarmottagning på grund av förkylning med svår hosta. Under frågeställningen övre luftvägsinfektion, allergi, astma, togs prover för vidare utredning och då eventuell med spirometri. Patienten blev bättre vad gällde hostan efter att han började med Pulmicort (kortison för inhalation).

 

2003-09-22 sökte patienten på nytt distriktsläkarmottagningen på grund av fortsatta besvär med hosta. Han blev andfådd vid ansträngning och hade nattlig hosta som besvärade honom. Han misstänkte själv att han hade astma efter att ha läst en broschyr om astma. Han ansåg att allt som stod i broschyren stämde bra på honom. Utredningen kompletterades nu med nya prover som visade att patienten reagerade mot pälsdjur, katt, häst, hund, kvalster och mix mögel. Astmautredningen med spirometri fastställde diagnosen.

 

2003-10-29 var patienten mycket bättre än tidigare och hade inte längre någon hosta. Han använde inhalator, som innehöll kortison och bronkvidgande medel (Pulmicort och Bricanyl).

 

PATIENTEN anser att olika läkare har brustit i sina rutiner på flertalet punkter. Läkare har först och främst inte lyssnat till vad patienten delgivit angående sitt tillstånd. Man har heller inte undersökt hans tidigare journaler för att ge underlag till diagnostisering. Därefter har man nekat patienten att bli undersökt för astma trots att han haft flertal symtom som visar på astma och samtidigt haft en omgivande miljö i form av katter som indikerat att det rört sig om just astma. Man har inte heller givit patienten någon rimlig förklaring till de felaktiga diagnoser som ställts när han ifrågasatt dem. Någon uppföljning har inte gjorts. Man har helt enkelt skickat hem patienten utan att någon har velat ta ansvar för hans situation.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen förstås med patientskada en personskada som orsakats av felaktig diagnostisering.

 

För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som ska ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell.

 

De symtom patienten sökte för under hösten 2002 stämmer väl med bronkit. Man misstänkte också att han kunde ha hösnuva (allergisk rinit) och behandlade honom med nasal cortisonspray.

 

De besvär som föranledde besök vid sjukhus 2002-12-19 tydde på en betydligt allvarligare sjukdomsbild än akut astma. Avsaknad av biljud över lungorna och specifika andningsbesvär med tryckkänsla över bröstet tydde snarast på hjärtsjukdom eller proppar i lungorna. Relevanta undersökningar utfördes och dessa sjukdomstillstånd kunde uteslutas. Med tanke på anamnesen som angav stressig arbetssituation, ansvarsfyllt arbete, panikkänsla, tryck över bröstet etc., bedömdes patienten ha drabbats av ”stressutlöst panikångestattack”.

 

2003-09-08 sökte patienten distriktsläkarmottagning där frågeställningen allergi och astma noterades. Patienten förde på tal att hans besvär stämde med beskrivningarna i astmabroschyren vilket bidrog till utredningens framåtskridande. Mycket tydde nu på att han hade astma. Detta beror nödvändigtvis inte på konstaterad kattallergi utan på att han hade en infektionsutlöst astma.

 

Symtomatologin vid det akuta sjukhusbesöket tolkades i enlighet med vedertagen erfarenhet. Anamnesen var inte typisk för astma och kliniska fynd som vid astmaanfall saknades. Symtomen skulle ha kunnat vara orsakade av allvarliga och livshotande tillstånd, vilka dock kunde uteslutas med hjälp av adekvata undersökningar. Att det skulle komma att dröja nästan ett år till astmadiagnosen ställdes och behandling inleddes, påverkar inte sjukdomens prognos.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Vi anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling för de besvär han uppvisat samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla honom tidigare än som nu blev fallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält förlängt och ökat lidande samt förvärrad astma på grund av fördröjd diagnos av astma under ett års tid.

 

Nämnden anser att symtombilden vid läkarbesöken i oktober och november 2002 inte gav skäl till att utreda patienten för astma. Enligt nämndens mening borde man dock när patienten sökte vid medicinmottagningen den 19 december 2002 för akut andnöd ha övervägt diagnosen astma och initierat en astmautredning. Patienten hade vid detta tillfälle svårighet att ventilera ut lungorna utan förekomst av feber eller symtom av övre luftvägsinfektion. Relevant information kring sjukdomshistoria, levnadsförhållanden och ärftliga faktorer för bedömning av om besvärsbilden kunde föranledas av allergi/astma inhämtades inte från patienten.

 

Med övervägande sannolikhet var symtombilden den 19 december 2002 förorsakad av patientens senare konstaterade astmasjukdom. Därmed föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen för den merskada som uppkommit till följd av att astmautredningen försenades från december 2002 till september 2003. Det ankommer på PSR att närmare utreda och bedöma vilken personskada den fördröjda diagnosen och behandlingen av astma har medfört samt fastställa vilken ersättning patienten är berättigad till.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 675/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter