Logotyp Patientskadenämnden

2007:01

Kostnad för singelimplantat. Ej ersättning.

Tandskada. Ersättningstvist. Rätt till patientskadeersättning för singelimplantat som ersättning för en ensam förlorad tand har inte ansetts föreligga (jfr referat 2007:02).

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 42-årig man, som år 2002 fick behandling med pelar/kronterapi tand 25 eftersom tanden tidigare frakturerat. Under 2001 hade tanden försetts med en porslinskrona och patienten hade fått en bettskena för att om möjligt avlasta bettet från ogynnsamma bettkrafter på grund av obalans och tandpressning samt reducera risken för ytterligare frakturer i bettet. Enligt journalnotering användes dock inte bettskenan. En rotfraktur diagnostiserades i tanden 2003-02-14 och tanden avlägsnades i samband med detta besök på grund av dålig prognos. Parallellt med behandling av tand 25 har behandling skett av tand 24 som hade ett rotbehandlingsbehov på grund av inflammation (osteit). Remiss skickades till specialistklinik eftersom tandens rotanatomi var komplicerad och specialistbehandling var nödvändig. Enligt journaluppgifter har patienten dock inte besökt specialistkliniken för fortsatt nödvändig behandling av tanden 24, varför ett avlägsnande av tanden är aktuellt. En delprotes rekommenderas i överkäken för att optimera bettet.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har ansett att rotsprickan i tand 25 med övervägande sannolikhet har samband med cementeringen av compositstift i tanden 2002-01-10 vid folktandvården. Konkurrerande orsaker till frakturen finns dock i form av obalans i bettet p.g.a. tidigare tandförluster i sidopartierna. Patienten har rätt till skadebetingad, skälig och nödvändig behandling till följd av frakturen i tand 25.

 

PATIENTEN har begärt ersättning för singelimplantat tand 25 för att ersätta luckan efter tanden. Han anser att implantat är den bästa lösningen då alternativet med en partiell protes medför tuggsvårigheter och inflammerat tandkött. Dessa besvär uppkommer inte då ett implantat i praktiken fungerar som en ”riktig” tand. Behandling med delprotes är inte att rekommendera enligt kontakt med utomstående legitimerad tandläkare.

 

PSR har avböjt patientens begäran med följande motivering:

 

Implantatbehandling regio tand 25 är inte odontologiskt motiverad som skadebetingad, skälig och nödvändig behandling till rotfrakturen tand 25. Ett ensamt singelimplantat med lucka på bägge sidor om implantatet utgör en ökad risk för ogynnsam belastning på implantatet och därmed käkbensnedbrytning och senare eventuell förlust av implantatet.

 

PSR är berett att lämna ersättning för behandling med delprotes i överkäken för att ersätta luckan efter tand 25 (patientskadan) samt även för luckan efter tand 24 och tidigare förlorad tand 26 i kombination med att optimera bettkomforten. Behandlingen avser att balansera upp bettet i sin helhet och minimera risken för ytterligare frakturer. Kostnaden för den godkända behandlingen uppgår enligt insänt kostnadsförslag till 4 400 kronor.

 

Den som väljer en dyrare vårdform får normalt sett inte full täckning för sina kostnader. Om patienten väljer att utföra implantatbehandling i området för de saknade tänderna 24, 25 och 26 kan ersättning lämnas motsvarande kostnaden för tidigare godkänd behandling.

 

PSR vill påpeka att implantatbehandlingen i sig innebär vissa behandlingsrisker och att egenvård i form av optimal rengöring runt implantatet är av högsta betydelse så att en inflammation inte uppstår som i sig påverkar tandkött och omgivande käkben negativt runt implantatet i kombination med ogynnsam belastning.

 

Till dags dato har inga kvitton inkommit på utförd behandling i samband med patientskadan. Ersättning har tidigare lämnats från patientförsäkringen för tandförlust samt för sveda och värk i samband med smärtsam tandbehandling (avlägsnande av tanden). Beloppen är uträknade enligt gällande tabellverk och praxis. Sedvanligt karensavdrag har skett.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

En grundläggande princip är att den skadelidande skall ha full ersättning för de kostnader som uppkommer med anledning av en skada. Ersättningen skall syfta till att i största möjliga utsträckning neutralisera verkningarna av skadan. Emellertid ersätts endast nödvändiga och skäliga kostnader vilket innebär att den skadelidande så långt det är möjligt skall begränsa skadans verkningar. Den skadelidande får normalt acceptera den standard som erbjuds inom den allmänna sjukvården.

 

I det nu aktuella fallet konstaterar nämnden att patienten med hänsyn till sitt tandstatus inte skulle ha någon större nytta av ett singelimplantat. Ur odontologisk synpunkt är den av PSR godkända behandlingen med delprotes bäst för patienten. En behandling med singelimplantat skulle således inte reparera skadan på ett lika bra sätt som behandling med delprotes. Mot den bakgrunden anser nämnden att kostnadsersättning för behandling med singelimplantat inte bör medges.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 799/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter