Logotyp Patientskadenämnden

2006:09

Tandbehandling. Bristande information/samtycke. Ersättning.

Bristande information. Ersättning. Försummelse att informera och inhämta samtycke har haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. Det kan antas att patienten hade avstått från behandlingen om hon fått fullständig information om skaderiskerna och känt till konsekvenserna av densamma.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 46-årig kvinna, som genomgått brobehandling hos privattandläkare åren 2002 och 2003. Hon anser att hon inte blivit informerad om valet av broterapi och inte heller fått möjlighet att själv välja behandling. Hon framhåller att två tänder blivit nedslipade i onödan och att man borde ha undersökt om implantat varit ett bättre alternativ.

 

SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGET IF har avböjt ersättning från tandläkarnas patientförsäkring. If har hänvisat till att patienten vid två tillfällen blivit upplyst om brons omfattning genom kostnadsförslag, dels den 8 oktober 2002 och dels den 29 april 2003. If har vidare framhållit att broterapi är en vedertagen metod för att ersätta tandluckor och att nedslipning av tänder ingår i terapin.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ersättning för bristande information förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadelagen

 

Den utförda brobehandlingen är i sig en vedertagen metod, vilken medför nedslipning av tänder på det sätt som skett. Under sådana förutsättningar föreligger inte rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

 

Ersättning på skadeståndsrättslig grund

 

If har vid sidan av åtagandet att utge ersättning enligt patientskadelagen också åtagit sig att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger vid skadeståndskrav för personskada som orsakats patient. När skadeståndsskyldighet föreligger har If även åtagit sig att betala skadestånd.

 

Patienten har anmält att hon har drabbats av skada till följd av bristande samtycke till behandlingen då tandläkaren har underlåtit att informera henne om den behandling han genomfört. De anmälda skadorna är förlust av två friska tänder och psykiska besvär till följd av den utförda behandlingen. If har inte prövat patientens anmälan på skadeståndsrättslig grund.

 

Enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning uppställs vid medicinsk behandling långtgående krav på samråd med patienten. I princip krävs patientens samtycke till planerade åtgärder samt att information ges om de risker som kan vara förknippade med dessa. Om en skada uppkommer vid behandling och skadan har samband med brister i informationen till patienten som innebär att denne inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

I förevarande fall har tandläkaren utfört en brobehandling av större omfattning än vad som överenskommits med patienten. Patienten har haft uppfattningen att den trasiga tanden 13, som ingick i en brokonstruktion med tänderna 15–13, skulle lagas med jacketkrona och bro. Patientskadenämnden finner inte anledning att ifrågasätta patientens uppgift om vilken behandling som var planerad. Journalföringen är i detta avseende bristfällig. Nämnden beaktar också att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har tilldelat tandläkaren en varning för att denne vid sin behandling av patienten av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen, varvid bl.a. nämnts bristande journalföring. I stället för den av patienten godtagna behandlingen utförde tandläkaren en brokonstruktion som omfattade tänderna 16–12 och slipade därvid ner två tänder utan att informera patienten om detta. Nämnden anser att det därigenom föreligger en oaktsam underlåtenhet att fullgöra informationsskyldigheten. Detta innebär att patienten inte har haft möjlighet att lämna sitt samtycke till behandlingen.

 

Frågan är då om försummelsen att informera och inhämta samtycke haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. Vid denna bedömning måste man ta ställning till om skadan skulle ha kunnat undvikas om adekvat information hade lämnats. Således får man bedöma om patienten skulle ha avstått från behandlingen om hon fått information om konsekvenserna av densamma.

 

Patienten har uppgivit att hon, om hon hade känt till omfattningen av det ingrepp som skulle utföras, i stället hade valt implantatbehandling. Av handlingarna i ärendet framgår också att patienten vårdats inom psykiatrin med anledning av en reaktiv psykos som i journalerna anges vara utlöst av den aktuella tandbehandlingen. Detta styrker ytterligare antagandet att patienten hade avstått från behandlingen om hon hade känt till konsekvenserna av densamma. Orsakssamband får därmed anses föreligga mellan den försumliga underlåtenheten att informera och inhämta samtycke och den uppkomna skadan. Patienten är därmed berättigad till ersättning för skadan på skadeståndsrättslig grund.

 

Vad gäller omfattningen av skadan, så har patienten anfört att hon förutom förlust av två friska tänder även drabbats av en reaktiv psykos och därpå följande depressiva besvär. Det ankommer på If att utreda skadans omfattning och ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 433/2006

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter