Logotyp Patientskadenämnden

2006:07

Samband nervskada – tandbehandling.

Ersättningstvist. Fråga i vilken omfattning samband föreligger mellan lokalbedövning inför en tandbehandling och olika nervskador.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 45-årig kvinna, som 2002-01-14 behandlades för värk i tanden 16 (höger överkäke) med lokalanestesi inför fortsatt rotbehandling av tanden. I samband med injektionen uppkom en nervskada/känselnedsättning regio tand 16 palatinalt (mot gommen) och buccalt (mot kinden) Kronpulpan tand 16 (tandens kärlrika inre i krondel) var tidigare avlägsnad 2002-01-07.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har bedömt att nervskadan på grund av injektionen regio tand 16 som uppkom 2002-01-14 är en godkänd patientskada.

 

Utöver nervskadan/känselnedsättningen har en mer komplex smärtkomplikation tillkommit i höger ansiktshalva. Denna komplikation/smärtbesvär har avböjts av PSR p.g.a. att ett orsakssamband inte kan fastställas.

 

PATIENTEN var inte nöjd med den del i PSR:s beslut som avser efterföljande smärtbesvär. Hon anser att ett samband föreligger mellan bedövningen i gom/ slemhinna mot tand 16 och smärtbesvär i höger ansiktshalva. Patienten önskar ersättning för samtliga kostnader i samband med känselbortfallet regio tand 16 och efterföljande smärttillstånd samt ersättning för inkomstbortfall.

 

PSR har efter samråd med såväl odontologisk rådgivare som neurologisk rådgivare funnit att det med övervägande sannolikhet inte föreligger ett orsakssamband mellan patientens efterföljande smärtkomplikationer i höger ansiktshalva och godkänd patientskada d.v.s. nervskada/känselnedsättning regio tand 16. Med hänsyn tagen till patientens grundsjukdomstillstånd med mång-årig smärtproblematik både från magtarmkanal, migrän samt från tand och käkregion har PSR bedömt att lokalbedövningen i sig inte är orsak till den efterföljande och omfattande smärtproblematiken i höger ansiktshalva (perifer neurogen smärta). Den nödvändiga rotbehandlingen i sig kan dock ha varit en utlösande faktor som triggat igång övrig anmäld smärtproblematik.

 

Härefter redogör PSR för de ersättningar som hittills betalats ut och avslutar sitt yttrande på följande sätt.

 

Ersättning för kvarstående besvär (lyte och men) till följd av nervskadan/känselnedsättningen är ej slutreglerad i dagsläget då frågan kvarstår om den kompletterande ansiktssmärtan. Enligt vår bedömning bör invaliditetsgraden motsvara 3 % invaliditet till följd av den godkända patientskadan (kvarstående lätt känselnedsättning på höger sida av gommen i överkäken som känns domnad).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Den skada som uppkom på slutgrenar av nervus maxillaris har av PSR godkänts som en ersättningsbar patientskada. Den fråga som nämnden då i första hand har att ta ställning till är om det efterföljande smärttillståndet har ett samband med den ersättningsbara nervskadan.

 

De utlåtanden som PSR:s medicinska rådgivare inom områdena odontologi och neurologi har utfärdat får enligt nämndens mening förstås så att nervskadan kan ha varit en utlösande/triggande faktor till aktuell smärtproblematik men att patientens kvarstående smärtbesvär i höger ansiktshalva har andra orsaker.

Nämnden finner att det finns ett klart tidssamband mellan uppkomna smärtbesvär och den lokalanestesi som gavs den 14 januari 2002. Detta tidssamband talar mycket starkt för att även ett orsakssamband föreligger mellan anmälda smärtbesvär och ifrågavarande bedövning. Hade med andra ord injektionen inte givits hade heller inte smärtan uppkommit.

 

Nämnden konstaterar vidare att de nervgrenar som skadats är grenar av nervus maxillaris som i sin tur är en del av nervus trigeminus och skador i någon av denna nervs grenar kan orsaka ansiktssmärta.

 

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att den nervskada som uppkom i januari 2002, och som PSR har godkänt som en ersättningsbar patientskada, med övervägande sannolikhet orsakat patientens kvarstående smärttillstånd i höger ansiktshalva. Patienten har därför rätt till patientskadeersättning även för denna skadeföljd. I samband med att PSR utreder vilken ersättning som kan lämnas för det kvarstående smärttillståndet bör skaderegleringsbolaget göra en förnyad helhetsbedömning av vilken ersättning som kan lämnas för inkomstförlust och kostnader för den ersättningsbara patientskadan.

 

PATIENTKADENÄMNDEN

 

DNR 232/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter