Logotyp Patientskadenämnden

2006:06

Livmoderhalscancer. Ersättning.

Diagnosskada. Försenad diagnos och behandling av livmoderhalscancer. Vid besök hos barnmorskemottagning och sedermera vid första besök på sjukhus har man inte agerat tillräckligt snabbt på iakttagbara symtom.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 41-årig kvinna med cervixcancer (livmoderhalscancer).

 

Den 27 augusti 2002 kom patienten till barnmorskemottagning för rutinmässig gynhälsokontroll. Hon hade en vätskefylld cysta på insidan av höger blygdläpp. Hon hade mycket lättblödande portio (den del av livmoderhalsen som ligger inom slidan) och fick en relativt kraftig blödning från portios nedre kant vid provtagningen. Patienten hade ibland post coitalblödning (efter samlag). Hon råddes söka läkare för bedömning av ovanstående problem.

 

Den 10 februari 2003 sökte patienten gynekologmottagning på grund av riklig oregelbunden mens. Hon hade senaste året haft värk nedåt båda ljumskregionerna och hade blödning efter samlag. Hon hade nu blött klumpar med 14 dagars intervall. Vid undersökning hade patienten en kraftig pågående blödning ur cervix som var oregelbunden. Hon hade en mjuk cysta på insidan av höger blygdläpp. Man gjorde ett behandlingsförsök med cyklokapron och naproxen från 1 mars 2003 till 10 mars 2003, vilket betraktades som en medicinsk skrapning. Därefter skulle patienten åter för provtagning när hon var blödningsfri.

 

Den 26 mars 2003 vid återbesök hade patienten blött nästan hela tiden, dock mindre under gestapuranbehandlingen. Vid vaginalt ultraljud sågs en suspekt polyp och man tog en endometriebiopsi. Patienten anmäldes till hysteroskopi (instrumentell undersökning av livmodern) med polypresektion och eventuellt endometrieresektion, även provexcision från portio. Den 3 april 2003 förelåg PAD på endometribiopsin som var benignt.

 

Den 9 april 2003 var patienten på kvinnokliniken, där man utförde hysteroskopi och px-tagning från portio. Den 10 april 2003 förelåg svar på PAD portiobiopsierna som visade cervixcancer.

 

Patienten fick under våren radiologisk behandling som avslutades i juni 2003. I september 2003 opererades patienten med borttagande av livmodern och äggstockarna.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon på grund av fördröjd diagnos och behandling av cervixcancer drabbats av onödigt psykiskt och fysiskt lidande. I sin skrivelse till Patientskadenämnden uppger patienten att hon har diskuterat ärendet med sin läkare på Jubileumskliniken i Göteborg och han anser att skador efter behandling av livmoderhalscancer hade kunnat undvikas om cancern upptäckts tidigare. Hon vill också förtydliga händelseförloppet. Hon sökte barnmorskemottagningen per telefon under våren 2002 på grund av blödningar. De diskuterade senast tagna cellprov och konstaterade att det snart var dags för att ta ett nytt. Under tiden skulle patienten avvakta eftersom blödningarna bedömdes som eventuellt hormonella. Patientens tidigare tagna cellprov hade varit utan anmärkning. Patienten vet inte om detta samtal är journalfört eftersom barnmorskan då hon kontaktade henne vidhöll att ”alla telefonsamtal dokumenterades ej”. Cellprov togs i augusti 2002. Då fick patienten en riklig blödning vid provtagningen. Hon hade också en relativt stor cysta på ena blygdläppen. Patienten rekommenderades att ta kontakt med gynekolog för borttagande av cystan, inte för sina blödningar vilket kanske kan misstolkas. Barnmorskan sa också att ”var cellprovet utan anmärkning fanns inget att oroa sig för”.

 

Därför dröjde det en tid till patienten sökte gynekolog för blödningarna eftersom cystan inte störde henne nämnvärt och heller inte bedömdes som ”farlig”. Vid första besöket hos gynekologen fick hon frågan om cellprov var taget. Eftersom detta nyligen var gjort och utan anmärkning togs inget nytt. Blödningarna bedömdes som hormonella trots riklig blödning vid varje undersökning. Den påstådda undersökningen i narkos var inte för att kontrollera cancer utan enbart för att avlägsna en polyp i livmodern och för att ta bort cystan på blygdläppen. Ingen cancermisstanke fanns.

 

När patienten efter alla behandlingar talade med barnmorskan om att cellprovet var utan anmärkning tyckte denna att det var jättebra att patienten inte behövde oroa sig för cancer. Detta visar att för mycket tillit läggs till ett enstaka prov. Patientens blödningar borde ha undersökts mer noggrant tidigare. Patienten berättade för barnmorskan vad hon gått igenom och barnmorskan blev ganska bestört.

 

Patienten har nu kvarstående besvär i form av urinläckage och blödningar från urinblåsan. Hon har också värk och domningar i ben och fötter, är trött, får äta penicillin varje dag för besvär i form av urinvägsinfektion.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen förstås med patientskada en personskada som orsakats av felaktig diagnostisering.

 

För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som ska ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell.

 

Vid barnmorskebesök för rutinmässig cellprovtagning förelåg symtom i form av blödning vid samlag. Patienten rekommenderades söka gynekolog för bedömning. Detta skedde först den 10 februari 2003. Bedömningen var då att hormonella orsaker kunde förklara patientens oregelbundna blödningar varför behandling insattes och återbesök skedde den 26 mars 2003. Vid återbesöket bestämdes om undersökning och provtagning i narkos vilket skedde den 9 april 2003. Vid denna undersökning stod det helt klart att patienten hade en kraftigt avvikande och sönderfallande cervix. PAD visade lågt differentierad skivepitelcancer.

 

Cellprover är inte hundraprocentigt pålitligt. Falskt negativa prover förekommer. Patienten uppmanades de facto i samband med provtagningen den 27 augusti 2002 att söka gynekolog på grund av de olaga blödningar hon hade haft.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Vi anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling för de besvär hon uppvisat samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla henne tidigare än som nu blev fallet. Under sådana förhållanden föreligger ingen patientskada. Patientens ersättningskrav har därför avvisats.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Blödningar av det slag patienten hade efter samlag är en allvarlig varningssignal för cancer. Vid patientens kontakter med barnmorskemottagningen den 27 augusti 2002 borde man ha ordnat snabbare läkarkontakter till exempel genom remiss till gynekolog för undersökning och uppföljning för att kunna utesluta cancer. Även vid besöket hos gynekolog den 10 februari 2003, föranlett av att besvären kvarstod, agerade man inte tillräckligt kraftfullt för att få fram en förklaring till blödningarna. Först efter remiss för avlägsnande av en polyp och eventuell endometriebiopsi kunde man den 10 april 2003 konstatera att det förelåg en lågdifferentierad skivepitelcancer i livmoderhalsen.

 

Enligt nämndens bedömning föreligger här en diagnosförsening från i vart fall mitten av september 2002 till den 10 april 2003. PSR har att utreda och ta ställning till om denna försening medfört att någon ersättningsbar patientskada uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 138/2006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter