Logotyp Patientskadenämnden

2006:03

Tumör på underben. Bristande information. Ej ersättning.

1. Facitbedömning. Operation av tumör på höger underben. Ej ersättning. Skadan hade inte kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

2. Även fråga om bristande information.

 TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 72-årig man med en tumör på höger underben. Patienten besökte 2001-06-20 ortopedkliniken vid ett av landets universitetssjukhus. Han hade två månader tidigare upptäckt en liten knuta på höger underben. Den hade vuxit något sedan dess. Objektivt sågs upptill på höger underbens insida en 2 cm stor välavgränsad mjuk, elastisk resistens som var förskjutbar mot hud och underlag. Finnålspunktion visade en bild som vid liposarcom/myxofibrosarcom. Man bedömde att exstirpation med primär hudsutur innebar snåla marginaler. Detta ingrepp måste i så fall också följas av strålbehandling. Det andra alternativet var en större lokal excision följt av muskelförskjutning och delhudstransplantation.

 

2001-07-16 opererades patienten på ortopedkliniken. Vid operationen togs tumörvävnad bort varefter vadmuskelvävnad syddes in över den 8 x 10 cm stora defekten. Därefter täcktes såret med delhud från vänster lår. Det postoperativa förloppet var komplikationsfritt.

 

Vid kontroll 2001-08-01 var patienten bekymrad över att han hade en bulle på stället för den tidigare tumören och undrade om det hade varit nödvändigt att flytta muskeln. PAD visade en liten tumör som såg ut att vara radikalopererad, ingen nekros eller kärlinväxt förelåg.

 

2001-08-22 var patienten missnöjd med den information han hade fått före operationen. Behandlande läkare förklarade att en mindre operation hade inneburit att patienten även hade fått genomgå strålbehandling varför man bedömde det större ingreppet som bättre.

 

Patienten har därefter följts upp med lungröntgen som inte visat några metastaser. Magnetröntgen i april 2004 visade inga tecken på lokalrecidiv.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att vid operation av en liten tumör under höger knä, skar läkaren av en frisk och kraftig vadmuskel i ena ändan. Detta utan föregående information och utan samtycke. Detta har medfört att muskulaturen i höger underben är helt stel och spänd. På insidan av underbenet uppstår det smärtor.

 

Patienten hänvisade till 2a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där det framgår att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Ingen får mot sin vilja påtvingas behandling.

 

Om läkaren hade handlat enligt lag och informerat om de bägge operationsalternativen och låtit patientens val bli avgörande, skulle han utan tvekan ha valt det alternativ som skonade muskeln. Även om det skulle ha medfört en viss risk för ny operation. Patienten skulle även ha rådfrågat andra läkare. Skadan av muskulaturen skulle då ha undvikits.

 

Patienten har anmält frågan om bristande information till HSAN och därifrån fullföljt ärendet till Kammarrätten. Han hänvisar i sitt överklagande till Patientskadenämnden till att Kammarrätten har funnit att operatören genom att endast informera om ett av alternativen, av oaktsamhet inte fullgjort sin skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Patienten utvecklar ingående sin uppfattning om varför det är viktigt att patientens rätt till information iakttas och att patienten får vara med och välja behandlingsmetod. Han utvecklar också utförligt sin uppfattning att det mindre ingreppet var lika väl medicinskt motiverat som det som utfördes och att Kammarrätten i sin dom framhållit att båda alternativen stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Han framhåller att han utan någon tvekan skulle ha valt det alternativ som skonade vadmuskeln om han fått korrekt information.

 

Vid undersökningen före operationen sade överläkaren att tumören skulle opereras bort, ett stycke hud från det andra benet skulle transplanteras på det opererade stället som sedan eventuellt skulle strålbehandlas. Mer fick patienten inte veta. Ingenting sades om en muskel. Om man nu läser överläkarens yttrande till HSAN ser man, att den beskrivna operationen motsvarar det mindre ingreppet, alternativ 2. Det är således sannolikt, att överläkaren först tänkte använda det mindre ingreppet med skonad muskel. Därför nämnde han ingenting om en muskel. Sedan ändrade han mening och valde det större ingreppet utan att informera patienten om detta. Av anteckningarna i patientjournalen den 20 juni 2001 framgår ju klart att överläkaren då inte visste vilket av de två alternativ han skulle välja. Båda alternativen har antecknats, inget har karakteriserats som bäst.

 

I PSR:s beslut står att den behandling patienten fått har varit medicinskt motiverad.

 

I sin dom av den 28 februari 2005, sidan 3, anser Kammarrätten, att de två behandlingsalternativen som överläkaren antecknade i patientjournalen, båda var medicinskt motiverade och stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den behandling patienten fick var således inte ensamt medicinskt motiverad.

 

Vidare står i PSR:s beslut att man valde att behandla tumörväxten med den operationsmetod som tillgodosåg vårdbehovet på det totalt sätt minst riskfyllda sättet. Risken var mindre därför att den hade ersatts av visshet. Det mindre ingreppet medförde kanske risker. Dessa var emellertid hypotetiska antaganden. De kunde inträffa men behövde inte göra det. Om man däremot skär av en frisk vadmuskel, kan man med absolut visshet säga att muskeln är skadad för all framtid. Även om en amputation kan man säga att den medför mindre risker.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning när det gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling.

 

Enligt vår bedömning har patienten fått en optimal behandling. Av de tänkbara behandlingsalternativen har behandlande läkare tillämpat det som får ses som säkrast för att undvika lokalrecidiv och funktionsförluster. Vad gäller de varierande uppgifterna om tumörstorlek har dessa i detta fall inte haft någon avgörande inverkan på val av behandlingsmetod.

 

Den behandling patienten har fått har varit medicinskt motiverad och har utförts på ett riktigt sätt. Man valde att behandla tumörväxten med den operationsmetod som tillgodosåg vårdbehovet på det totalt sett minst riskfyllda sättet. Någon skada som gått att undvika har således inte tillförts patienten i samband med operationen 2001-07-16. Patientens ersättningskrav har därför avvisats.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill vi framhålla att patientskadelagen inte innehåller något åtagande att lämna ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma.

 

Vi anser det sannolikt att patienten, även om han före operationen fått information om de båda behandlingsalternativen, hade valt det större kirurgiska ingreppet. Det som talar för denna bedömning är att det större ingreppet (utan strålbehandling) synes vara den säkraste metoden för att undvika lokalrecidiv och funktionsförluster. Av Kammarrättens dom framgår att man, trots läkarens bristande information, underlåtit disciplinpåföljd. Kammarrätten har ansett att det behandlingsalternativ läkaren valt har varit det ur medicinsk synpunkt bästa alternativet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning såväl beträffande patientskadeersättning som i informationsfrågan och gjorde följande bedömning:

 

1. Patienten led av ett högmalignt mjukdelssarkom på höger underben. Tumören måste oundgängligen avlägsnas. Den valda operationsmetoden – att avlägsna tumören med marginal och att anlägga en lambå med delhudstransplantation – är den optimala främst med hänsyn till risken för biverkningar av den strålbehandling, som annars måste genomföras, och risken för metastaser. De uppkomna skadorna har inte kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande som från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Nämnden gör därför samma bedömning som PSR och anser att någon ersättningsbar patientskada inte föreligger – 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

2. Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Med hänsyn till att den operationsmetod som den behandlande läkaren valde får anses ha varit den optimala för att undvika framtida komplikationer kan hans underlåtenhet att inte informera om andra metoder inte betraktas som försumlig. Utredningen ger därför inte heller stöd för att det föreligger sådan brist i informationen att det uppkommit skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 739/2005

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter