Logotyp Patientskadenämnden

2005:13

Ersättning för sveda och värk bl.a. p.g.a. psykiskt lidande med ångest efter eget brottsligt beteende.

Psykisk skada. Fråga om skälig ersättning för sveda och värk på grund av psykiskt lidande som orsakats av utebliven medicinering. Lidandet bestod bland annat av ångest och krisreaktioner som följd av brottsligt beteende och därpå följande domstolsförfarande.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man, född år 1972, som första gången sökte vuxenpsykiatrisk vård 1996-09-21 för depression sedan några veckor. Han hade fobier och ångest. Han hade flera år tidigare haft kontakt med BUP för ”bacillskräck”. Han beskrev sig som ”en udda person” som utvecklat folkskygghet. Han fick öppenvårdskontakt, ordinerades antidepressivt läkemedel och förbättrades.

 

I juni 1997 uppträdde åter depressiva besvär med sömnsvårigheter, varför patienten ordinerades antidepressivt läkemedel och sömntabletter. Vissa psykotiska tillstånd fanns, bl.a. hörselhallucinos. Diagnosen bipolär sjukdom sattes.

 

1997-08-13 och 1997-08-26 diskuterades litiumbehandling, men man beslöt att avvakta.

 

I november 1997 noterades åter tecken till ”uppvarvning” och i slutet av november anhölls han för kriminella aktiviteter.

 

Vid återbesök 1997-12-03 hade patienten gjort ytterligare affärer och ansåg sig inte i behov av litium.

 

Vid rättspsykiatrisk utredning i februari 1998 noterades att patienten hade begått de åtalade gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning, men att han inte led av någon störning vid tiden för undersökningen. Man noterade att patienten uppenbarligen varit manisk vid gärningarnas begående, men att han vid undersökningen inte visade någon sjukdomsinsikt och hade ”betydligt svårare att medge att överaktivitet också är ett slag av ohälsa”. Diagnoserna ”bipolär affektiv sjukdom med stämningskongruenta psykotiska symtom” samt ”paranoid personlighetsstörning” sattes. Man bedömde att patienten borde behandlas i öppen vård med lämpliga farmaka och samtalsbehandling.

 

1998-03-17 kom patienten på återbesök till specialistläkare, som då bedömde att patienten var i ett normalt stämningsläge och man beslutade att avvakta med medicinering tills vidare. I anteckning 1998-04-01 framgår att behandlande läkare ansåg att patienten ”reagerade med en rejäl depression på mormoderns och farfaderns död”. Ytterligare överväganden om medicinering finns inte i journalen förrän 1998-07-02 då litium sattes in. Patienten hade då haft en manisk period med kriminell aktivitet.

 

Behandling med litium påbörjades först under sommaren 1998. Vissa depressiva symtom tillkom. 1998-10-13 bedömdes suicidrisken vara stor och vårdintyg skrevs.

 

Patienten har sedan haft fortsatt kontakt med öppenvården, medicinerat med bl.a. litium och haft psykologkontakt. Hans tillstånd har visat en del fluktuationer, men några tydliga maniska episoder har inte framkommit.

 

Rehabiliteringsinsatser har gjorts, men patienten har inte kunnat återgå i arbete, uppenbarligen på grund av oro, depressiva besvär, tendens till isolering, misstänksamhet och grubblerier över tidigare gärningar.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada följderna av bristande medicinering.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) lämnade ersättning med 26 000 kr för sveda och värk med följande motivering:

 

Vi har bedömt att man har undervärderat patientens psykiska störningar och hans behov av stämningsneutraliserande läkemedel. Behandling med t.ex. litium var, enligt vår bedömning, motiverad redan från juni 1997, när det framgick att patienten hade för bipolär sjukdom typiska svängningar. Det framgår inte heller att han har motsatt sig sådan behandling förutom 1997-12-03, då han uppenbarligen var manisk. Behandling med litium kom dock inte till stånd förrän 1998-07-02. Sannolikt hade behandling med litium på ett tidigare stadium kunnat förhindra eller minska hans maniska episoder under aktuell period. – De besvär och den funktionsnedsättning som patienten har haft efter insättande av litium beror med övervägande sannolikhet inte på några brister i vården, utan på patientens grundsjukdom.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden, eftersom han ansåg att ersättningen inte var skälig i förhållande till det stora lidande han fått utstå och de ödesdigra konsekvenser som felaktig och utebliven vård medfört. Han vände sig mot PSR:s bedömning att patientskadan inte har medfört bestående men. Han anser att det är en fullständigt felaktig bedömning. Förutom svår stigmatisering och svåra sociala konsekvenser har det medfört ångest, social fobi, stark sensibilitet och posttraumatisk stress. Det sistnämnda visar sig främst genom ljudkänslighet. Patientens grundsjukdom (bipolärt syndrom) är väl reglerad. Det är övriga symtom som gör honom arbetsoförmögen.

 

PSR överlämnade ärendet till nämnden med följande motivering till sitt ställningstagande:

 

1. Ersättning för sveda och värk lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler och man tillämpar enligt praxis den hjälptabell som fastställs av Trafikskadenämnden vid beräkning av ersättningens storlek. Vi har, som ovan beskrivits, bedömt att fördröjt insättande av adekvat behandling föreligger perioden 1997-06-01–1998-06-30. För de besvär som patienten har fått utstå i form av sjukliga medicinska svängningar i sin sinnesstämning under denna period har vi, efter förnyad bedömning, lämnat ersättning för sveda och värk med 26 000 kronor.

 

2. Med medicinsk invaliditet förstås den bestående funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som blir följden av en skada oberoende av yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. De besvär och den funktionsnedsättning som patienten har haft efter insättande av litium beror med övervägande sannolikhet inte på några brister i vården, utan på patientens grundsjukdom. Då patienten, trots påminnelser, inte heller har inkommit med handlingar (invaliditetsintyg) som styrker att han har kvarstående besvär på grund av patientskadan, har ytterligare ersättning avböjts.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ytterligare ersättning borde lämnas och gjorde följande bedömning:

 

PSR har bedömt att litiumbehandling borde ha satts in från juni 1997. Behandlingen kom till stånd först den 2 juli 1998. Bolaget har ansett att behandling på ett tidigare stadium hade kunnat förhindra eller minska patientens maniska episoder under aktuell period. Ersättning för sveda och värk har, efter avdrag för karensbeloppet, lämnats med 26 000 kronor för tiden 1997-06-01–1998-06-30. De besvär och den funktionsnedsättning som patienten har haft efter insättande av litium anser bolaget vara orsakade av patientens grundsjukdom.

 

Enligt nämndens mening har patienten även efter den av PSR ersatta perioden haft ett utökat psykiskt lidande p.g.a. den uteblivna medicineringen. Patienten har drabbats av ångest och krisreaktioner som en följd av sina brottsliga aktiviteter vilket bl.a. medfört psykiatrisk tvångsvård under hösten 1998. De kriminella gärningarna ledde till ett rättegångsförfarande under hösten 1999 som orsakade psykisk belastning. Nämnden anser att även dessa förhållanden får anses ha ett sådant samband med patientskadan att de berättigar till ersättning för sveda och värk.

 

Nämnden finner med beaktande av Trafikskadenämndens hjälptabeller och vid en samlad bedömning att patienten efter avdrag för försäkringens karensbelopp skäligen är berättigad till sammanlagt 40 000 kronor i ersättning för sveda och värk. Tidigare betalad ersättning skall därvid avräknas.

 

De föreliggande medicinska underlagen i ärendet ger inte stöd för att patientskadan medfört kvarstående medicinsk invaliditet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 633/2005

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter