Logotyp Patientskadenämnden

2005:09

Psykiska besvär. Kränkning eller personskada? Personskada.

Psykiska besvär efter njuroperation. Fråga huruvida de psykiska besvären hade sådant samband med den till operationen hänförliga patientskadan att de medförde rätt till ersättning eller om de borde betraktas som resultat av att patienten känt sig kränkt av att bli felaktigt opererad, vilket inte medför rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 46-årig kvinna, som 1997-11-19 behandlades för sten i höger njure med s.k. stenkrossning. I samband med ingreppet påträffades en strikturering (förträngning) av urinledaren. Efter ballongdilatation kunde man passera strikturen och krossning av stenen påbörjades. I samband med detta skadades urinledaren. Man utförde därför en öppen operation och fann då att urinledaren hade skadats på två ställen. Man beslutade om autotransplantation av njuren, som utfördes akut. Det postoperativa förloppet var komplikationsfritt förutom att patienten drabbades av en påverkan på nervus femoralis med nedsatt kraft i lårmuskeln och sensibilitetsnedsättning i höger lår. Nervskadan uppkom sannolikt i samband med tryck av en hake under den ganska långdragna operationen.

 

Enligt ett intyg år 2003 är funktionen i höger njure fullgod. Patienten hade dock en hel del kvarvarande besvär framförallt i form av tyngdkänsla i lilla bäckenet, särskilt på höger sida samt obehagskänsla och dragningar motsvarande höger njurloge. Hon har ett operationsärr med lätt deformerad bukvägg samt lätt sensibilitetsnedsättning på höger lårs framsida. Hon har även uppgivit psykiska besvär.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att den komplikation som inträffade i samband med operationen var en ersättningsbar patientskada. PSR ansåg att den medicinska invaliditetsgraden uppgick till 12 % för de kvarvarande fysiska besvären (tyngdkänsla i lilla bäckenet, särskilt på höger sida, obehagskänsla och dragningar motsvarande höger njurloge samt smärttillstånd).

 

Vad gäller de psykiska besvären har PSR hört medicinskt sakkunnig inom specialistområdet psykiatri. Enligt PSR:s samlade bedömning har patientens besvär av psykisk karaktär med övervägande sannolikhet inte något samband med den godkända patientskadan. Några svåra upplevelser knutna till själva ingreppet, t.ex. svåra smärtor, har inte dokumenterats. De reaktioner som patienten har haft efter operationen beror i stor utsträckning på personlighetsmässiga faktorer och att hon framförallt känt sig kränkt genom att bli felaktigt opererad. Kränkning/kränkande behandling är inte en personskada enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden och anförde –genom ombud – att hennes psykiska besvär är att hänföra till patientskadan och att hon därmed är berättigad till ytterligare ersättning enligt reglerna för patientförsäkringen. Hon har allt sedan operationen utfördes känt sig kränkt av den inträffade komplikationen och hon har fått psykologhjälp samt medicinerats med antidepressiv behandling.

 

Patienten har dessutom ansett att hennes smärta är så allvarlig att den inte kan rymmas inom den åsatta medicinska invaliditetsgraden 12 %.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning såvitt avser invaliditetsgraden men ansåg att de psykiska besvären var en följd av patientskadan och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadeersättning skall lämnas för den personskada som uppkommit som en följd av skadan på urinledaren. Med personskada menas såväl fysisk som psykisk skada. När det gäller de kvarstående fysiska besvären orsakade av skadan delar nämnden PSR:s bedömning att invaliditetsgraden inte överstiger 12 %.

 

Vad sedan gäller sambandet mellan skadan och de psykiska besvären gör nämnden en annan bedömning än PSR. PSR utgår från att patientens besvär av psykisk karaktär är orsakade av reaktioner som beror på att patienten känner sig kränkt av behandlingen och att en sådan skadeföljd inte omfattas av patientskadelagen. Enligt nämndens mening är i stället den psykiska besvärsbilden i huvudsak en följd av skadan och de fysiska besvär som den medfört. Skadan på urinledaren har således medfört en personskada av såväl fysisk som psykisk karaktär. Det ankommer därför på PSR att ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas för de psykiska besvären.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 346/2005

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter