Logotyp Patientskadenämnden

2005:08

Ögonskada. Ersättning.

Facitbedömning. Ögonskada. Ersättning. Skadan hade kunnat undvikas genom användande av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 39-årig man, som 1998-08-27 opererades vid ögonklinik för hyperopi (översynthet) och astigmatism (brytningsfel) på höger öga.

 

Operationen utfördes genom så kallad fotorefraktiv keratektomi med excimerlaser. Före operationen såg patienten på det opererade ögat 0,9 med +5,5 kombinerat med –4,5 i 180 grader. En reoperation genomfördes i september 1999 och ytterligare en reoperation utfördes i början av år 2000. Enligt ett läkarintyg utfärdat 2002-14-19 såg patienten på det opererade ögat 0,8 med +4,5 kombinerat med –0,5 i 9 grader. En kvarstående haze (ärromvandling) förelåg i hornhinnans två nedre kvadranter.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada sämre synskärpa, förändrad brytningoch ärrbildning i hornhinnan. Han begärde ersättning för de skador han förorsakats av operationen med fotorefraktiv keratektomi med excimerlaser Skadorna hade kunnat undvikas med alternativet att inte alls genomföra de operativa ingreppen

 

DET SKADEREGLERANDE BOLAGET (Zürich) avböjde ersättning med följande motivering:

 

De anmälda skadorna är orsakade av operationerna. Behandlingen var medicinskt motiverad. Vid tidpunkten för operationen, år 1998, fanns en stor tilltro till operationen med laser för korrigering av de synfel som patienten uppvisade. En vedertagen metod användes. Det fanns vid operationen andra, teoretiskt möjliga operationstekniker, Dock ingen säkert bättre och mindre riskfylld metod ur medicinsk synvinkel. Samtliga operationer för att förändra hornhinnas brytning förlitar sig på en normal sårläkningsförmåga. Denna går inte att påverka och inte heller att förutse.

 

Sammanfattningsvis anser vi att skadorna utgör en oundviklig komplikation som inte hade gått att undvika genom ett annat utförande av den valda operationsmetoden. Inte heller fanns det någon alternativ metod tillgänglig vid behandlingstillfället som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Bestämmelsen innebär att rätt till ersättning kan föreligga om det objektivt sett varit möjligt att undvika skadan genom att välja en alternativ behandlingsmetod. För att skadan skall ge rätt till ersättning krävs emellertid att den alternativa metoden dels tillgodosett patientens vårdbehov, dels ger en totalt sett lägre risknivå samt vidare var tillgänglig vid behandlingstillfället. Denna bedömning skall ske med utgångspunkt från den faktiska kunskapen vid skaderegleringstillfället och inte vid skadetidpunkten. Den anmälda skadan skall däremot inte vägas in när man uppskattar riskerna med olika alternativa behandlingsmetoder, utan man skall jämföra de generella riskerna vid de olika metoderna i det specifika fallet.

 

Det alternativa förfarande som kunnat komma i fråga i detta fall hade varit att som behandlingsmetod i stället för PRK (Photorefractive keratectomy) välja LASIK (Laser in Situ Keratomileusis).

 

Vid behandlingstillfället i augusti 1998 var LASIK en tillgänglig och vedertagen behandlingsmetod. Med den kunskap som vi har i dag hade LASIK vid denna tidpunkt tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt än PRK. Om LASIK hade använts i augusti 1998 skulle enligt nämndens bedömning de uppkomna besvären med haze ha kunnat undvikas. Patienten är därför berättigad till patientskadeersättning för de besvär som denna haze förorsakat honom.

 

Enligt nämndens mening har patientens kvarstående haze i hornhinnans två nedre kvadranter på höger öga rimligen gett en viss smärre invaliditet. Att uppskatta dessa kvarstående besvär kan emellertid vara svårt då skelning kan ge samma besvär och skillnader föreligger mellan subjektiva och objektiva besvär. Zürich bör därför göra en skälighetsbedömning när det gäller att invaliditetsgradera de kvarstående besvären på grund av patientens haze.

 

Nämnden anser vidare att utredningen i ärendet ger stöd för uppfattningen att patienten inte skulle ha drabbats av den regress som nu noterades om ingreppet i augusti 1998 hade utförts med LASIK. Hade LASIK valts 1998 hade omoperationerna i september 1999 och januari 2000 enligt nämndens mening sannolikt inte behövt utföras. Patienten har således även rätt till patientskadeersättning för den uppkomna regressen och omoperationerna.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 470/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter