Logotyp Patientskadenämnden

2005:07

Njurartärskada. Ej ersättning.

Facitbedömning. Anläggande av nefrostomi har lett till njurartärskada. Ej ersättning. Skadan hade inte kunnat undvikas vare sig genom annat utförande av det valda förfarandet eller genom användande av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Exspektans var ett sådant alternativt förfarande.

 TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 77-årig man med bl.a. trycksår över vänstra fotknölen. Patienten lades in på plastikkirurgisk klinik 2002-02-27 och genomgick en hudtransplantation på grund av bensåret. Under vårdtiden drabbades han 2002-03-12 av plötsliga vänstersidiga buksmärtor som visade sig bero på fyra stycken upp till 7 mm stora stenar i mellersta delen av uretären på vänster sida.

 

2002-03-14 utfördes ultraljudsledd nefrostomiinläggning i vänster njure. (Nefrostomi = operativ anläggning av njurfistel för att avleda urin vid hinder.) Med sedvanlig teknik punkterades njurbäckenet med nål varefter nefrostomikateter inlades över ledare. Läget kontrollerades med kontrastinfusion. Efter att nefrostomikatetern lagts in visade förnyad röntgen att kontrast delvis fanns extravasalt (utanför blodbanan), delvis gick över till lymfsystemet. Man var oklar över lämplig fortsättning men beslutade att nefrostomikatetern fick ligga kvar och att förnyad kontroll skulle göras dagen efter.

 

2002-03-15 utfördes kontroll av nefrostomikatetern som var ockluderad (tillsluten) med koagler. Katetern drogs bort och en kortvarig venös blödning uppstod. En dryg timme senare blev patienten kraftigt smärtpåverkad med smärtor nertill i vänster flank. Ultraljudsundersökning påvisade misstänkt hematom utgående från nedre njurpolen och sträckande sig kaudalt. Då patientens tillstånd stabiliserades beslutade man att utreda vidare med datortomografi.

 

Denna visade en utbredd vänstersidig blödning kring njuren som var förskjuten framåt av blodet. Patientens tillstånd försämrades och man beslutade att embolisera den artär som orsakade blödningen. Detta utfördes samma kväll.

 

Patienten förbättrades därefter och kunde skrivas ut 2002-03-25. Hemma i bostaden avgick sedan njurstenarna spontant.

 

PATIENTEN ansåg att han har rätt till patientskadeersättning eftersom nefrostomin var onödig.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning när det gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling.

 

Enligt 6 § första stycket 1 i patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Patienten hade multipla, upp till 7 mm stora stenar i vänster uretär med måttlig hydronefros och försenad kontrastuppladdning som följd. Med hänsyn till patientens smärtor, stenstorlek, multipla stenar och graden av avflödeshinder är det, även med facit i hand, nefrostomianläggning som är förstahandsalternativ för behandling. Exspektans med smärtlindring hade varit ett korrekt alternativ. Risken vid detta alternativ är annan än vid anläggande av nefrostomi, men den är inte mindre. Risken omfattar avstängningspyelit (inflammation i njurbäckenet) med allmänpåverkan och njurfunktionsförlust.

 

Blödning är en känd ovanlig komplikation vid perkutan nefrostomianläggning. Det föreligger en tillförd skada. Risken för blödning vid nefrostomianläggning kan aldrig elimineras och man hade inte med ett annat utförande av åtgärden kunnat undvika blödningen varför skadan utgör en oundviklig komplikation.

 

Trots att stenarna var multipla och upp till 7 mm stora, avgick de spontant. Sannolikheten för detta förlopp var cirka 10 % och kunskapen i efterhand om spontanavgången ändrar inte ovanstående bedömning om exspektans som andrahandsalternativ.

 

Kärlskada vid nefrostomianläggning är en känd komplikation med låg frekvens. Nefrostomianläggningen var medicinskt motiverad och utfördes på ett riktigt sätt men gav inte ett riktigt resultat utan ett oönskat resultat med stort hematom. Exspektans hade kunnat tillgodose vårdbehovet men måste ses som ett andrahandsalternativ. Det hade inte varit mindre riskfyllt.

 

Sammanfattningsvis har vi bedömt att den behandling patienten har fått har varit medicinskt motiverad och har utförts på ett riktigt sätt. Den anmälda skadan, njurartärskadan, har inte gått att undvika, vare sig genom ett annorlunda utförande av den valda metoden eller genom en annan tillgänglig metod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana förhållanden är det ingen patientskada i patientskadelagens mening. Patientens ersättningskrav har därför avvisats.

 

PATIENTEN har hos nämnden utvecklat sina synpunkter på följande sätt:

 

Vid samtal med urolog om handläggningen var valet att acceptera och avvakta stenförloppet eller anläggning av nefrostomi. Urologens råd blev nefrostomi. Risken med sådan ansågs vara minimal. Skador t.ex. njurartärskador, var då fullständigt okända i Sverige. Två försök gjordes. Hur kan PSR bedöma, att en livshotande komplikation, som njurartärskada med jättestort retroperitonealt haematom, ej är ersättningsberättigad? Efterförloppet med spontan stenavgång i hemmet utan smärtor tyder på att nefrostomi var en överloppsgärning. Skadan ledde ju enbart till försämring av patientens allmäntillstånd, upprepade transfusioner, extra sjukhusvård etc. Behandlingen kunde ha undvikits.

 

PSR anger att patientens behandling var medicinskt motiverad och att den var utförd på riktigt sätt. Det kan man ju inte säga. Det skulle innebära att njurartärskada är en vanlig följd. Rätt behandling, enligt patientens uppfattning, borde ha varit exspektans med hänsyn till att stenarna avgick spontant och utan smärta.

 

PSR skriver också att man inte har rätt till ersättning enbart av det skälet, att behandlingen inte leder till önskat resultat, som ju i patientens fall blev blödning och ett stort retroperitonealt hematom. Detta är ju inget önskat resultat. Njurstenssjukdomen kvarstod ju obehandlad och den spontana stenavgången i hemmet innebar ju att försöket till perkutan nefrostomi var onödig.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar skada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden delar PSR:s bedömning att blödningen som orsakats av nefrostomianläggningen inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av behandlingsåtgärden.

 

Frågan är då om skadan kunnat undvikas genom ett alternativt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Denna bedömning skall ske med utgångspunkt från den faktiska kunskapen vid skaderegleringstillfället om patientens konstitution och hälsotillstånd vid behandlingstillfället. De inträffade skadorna skall däremot inte vägas in när man uppskattar riskerna med olika alternativa behandlingsmetoder, utan man skall jämföra de generella riskerna vid de olika metoderna i det specifika fallet. Att avvakta stenförloppet under smärtlindring hade i och för sig varit ett korrekt behandlingsalternativ men detta förfarande hade enligt nämndens mening inte generellt tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Eftersom exspektans således inte är en mindre riskfylld metod delar nämnden, trots att stenarna i detta fall faktiskt avgick spontant, PSR:s bedömning att det inte föreligger någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 529/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter