Logotyp Patientskadenämnden

2005:05

Preskription grundat på patientens uppgifter.

Preskriptionsfråga. Preskription har ansetts föreligga grundat på patientens egna uppgifter.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 8 i ersättningsbestämmelserna 1995-01-01. Jfr 23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 53-årig kvinna, som 1996-11-01 opererades för divertikulit (inflammation i en utbuktning på tjocktarmen). Operationen var komplikationsfri och patienten skrevs ut från sjukhuset 1996-11-14. Vid återbesök 1997-01-15 kände sig patienten väsentligen återställd efter operationen.

 

PATIENTEN har som behandlingsskada anmält att hon fick en nervskada med känselnedsättning på utsidan av vänster underarm och vänster hands lill- och ringfinger i samband med operationen.

 

Hon anger att hon redan efter uppvaknandet ur narkosen kände att utsidan av vänster underarm, lillfinger och en del av ringfingret var helt bortdomnat. Hon nämnde inget då men vid återbesöket i januari tog hon upp det med läkaren. Hon fick då besked att det kunde ta tid innan känseln återkommer.

 

Våren 1998 träffade hon en narkosläkare som förklarade hur skadan hade uppkommit. Eftersom det hade gått mer än ett år uppgav han att skadan sannolikt var bestående. En annan läkare rekommenderade henne att anmäla skadan till patientförsäkringen men hon orkade då inte ta tag i detta och undersöka hur hon skulle få kontakt med PSR.

 

Sedan operationen 1996 har hon påtalat sina besvär med känselbortfallet och först 1998 fick hon information om att hon borde anmäla skadan till patientförsäkringen. Eftersom hennes skadeanmälan har inkommit inom 10årsgränsen borde den prövas. Då skadan har medfört bestående men borde hon få ekonomisk kompensation.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att preskription förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt tillämpliga ersättningsbestämmelser måste den som vill kräva ersättning för behandlingsskada anmäla skadan inom tre år från det hon fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från det den åtgärd som orsakade skadan vidtogs.

 

Den treåriga tidsfristen (preskriptionstiden) börjar löpa när den skadelidande fått kännedom om skadan d.v.s. hon ska ha insett att en skada uppkommit och att den kan ha samband med en åtgärd från sjukvården. De 10 år som omtalas i § 8 i ersättningsbestämmelserna är en yttersta gräns för prövning och avser de fall då besvären visar sig senare än tre år efter att den åtgärd som anses ha orsakat skadan företogs.

 

Anmälan kom in till PSR 2003-05-19. Av handlingarna framgår att patienten har haft kännedom om den anmälda skadan alltsedan operationen 1996-11-07. Patientens anmälan har därför kommit in för sent för att kunna prövas. Ersättningsanspråket är preskriberat.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Av tillämpliga ersättningsbestämmelser från 1995 framgår att den som vill kräva ersättning för en behandlingsskada måste anmäla skadan inom tre år från kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från den tidpunkt då den åtgärd som orsakade skadan vidtogs. Enligt kommentaren till denna preskriptionsbestämmelse skall kännedom om skadan anses föreligga när den skadelidande insett att en skada uppkommit och att den kan ha samband med ett ställningstagande eller en åtgärd från sjukvårdens sida. Därvid bör enligt nämndens mening krävas att den skadelidande skall ha fått ett någorlunda säkert underlag med avseende på de faktiska förhållanden som han vill lägga till grund för sitt anspråk (jfr NJA 2001 s. 15).

 

Patienten har anfört att hon fick en nervskada vid en operation i november 1996 och att hon vid återbesök i januari 1997 fick besked om att det kunde ta tid innan känseln kom tillbaka. Hon har vidare uppgett att hon våren 1998 fick besked av en narkosläkare om att nervskadan hade samband med operationen och att en annan läkare uppmanade henne att göra en anmälan till patientförsäkringen men att hon då inte orkade med detta. Hennes anmälan kom in till PSR i maj 2003.

 

Något objektivt stöd i form av journalnoteringar, läkarintyg eller liknande angående orsakssambandet mellan besvären och vårdåtgärden finns inte i detta fall. Patienten har emellertid enligt vad hon själv uppgett haft klart för sig att en skada inträffat redan kort tid efter operationen och också fått besked om sambandet senast i anslutning till de läkarkontakter hon haft under våren 1998. Nämnden anser att de uppgifter som patienten själv lämnat utgör ett tillräckligt säkert underlag för att preskriptionstiden skall börja löpa från i vart fall våren 1998. Eftersom hennes anmälan kom in först i maj 2003 är hennes ersättningsanspråk preskriberade.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 6/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter