Logotyp Patientskadenämnden

2005:04

Ej rätt till omprövning av ersättning för inkomstförlust.

Rätt till omprövning? En patient har begärt omprövning av tidigare beslut beträffande underlag för inkomstförlust och åberopat att hon numera visat att hon kunnat få arbete med inkomst som väsentligt överstiger den inkomst som lagts till grund för hennes livränta. Detta förhållande har inte ansetts medföra rätt till omprövning med stöd av 5 kap. 5 § skadeståndslagen.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 5 i 1979 års ersättningsbestämmelser samt 5 kap. 5 § skadeståndslagen

 

Ärendet gäller en kvinna, född är 1942, som tillerkänts ersättning i form av livränta för inkomstförlust under åren 1981–1992 enligt ett beslut som godkänts av nämnden genom ett yttrande 1986-06-10. Detta beslut har vunnit laga kraft.

 

PATIENTEN har nu återkommit och begärt omprövning av livräntan med hänvisning till att de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande hade förändrats väsentligt och därvid hänvisat till 5 kap. 5 § skadeståndslagen. Hon gör gällande att hon haft möjlighet att få ett arbete med betydligt högre lön under åren 1981–1992 och till stöd för detta åberopat att hon år 1993 fick arbete som handläggare vid en riksorganisation med en årslön som med etthundratusen kronor översteg den lön som lades till grund för hennes livränta. Hon anser att patientförsäkringen bör kompensera henne för den verkliga inkomstförlusten under åren 1981–1992.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har ansett att det inte fanns förutsättningar för omprövning med följande motivering:

 

Ersättning för inkomstförlust som utgår i form av livränta kan omprövas om de förhållanden som har legat till grund för ersättningens bestämmande har förändrats väsentligt (se 5 kap. 5 § skadeståndslagen).

 

Omprövningsmöjligheterna ska enligt förarbetena till bestämmelsen ”vara en yttersta utväg för livräntetagaren i sådana fall när det är uppenbart att det på grund av skadan har inträtt en väsentlig och bestående ändring i hans/hennes medicinska status eller arbetsförhållanden” (se prop. 1975:12 s. 117).

 

I lagens krav på att ändringen ska vara väsentlig ligger att avtalade livräntor av många skäl inte bör omprövas vid varje förändring av omständighet som påverkat livräntans storlek utan att omprövning bör förbehållas situationer där förhållandena avsevärt förändrats jämfört med vad parterna räknade med när livräntan bestämdes. Även om ändringen anses vara väsentlig och omprövning alltså ska ske, är det inte givet att denna leder till någon förändring av livräntan, eftersom omprövningen sker med beaktande inte bara av den omständighet som utlöst omprövningen utan av samtliga förhållanden av beskaffenhet att böra påverka livräntans storlek. Angivna förhållanden talar för en förhållandevis strikt tolkning av väsentlighetsrekvisitet i 5 kap. 5 § skadeståndslagen.

 

Vi har hänvisat till beslut i Patientskadenämnden 19860610. Ersättning för inkomstförlust kan endast omprövas om väsentlig ändring inträtt i de förhållanden som låg till grund för beslutet ifråga. Vår bedömning är att det i detta fall inte föreligger sådana omständigheter som grundar rätt till omprövning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Omprövning

 

Dåvarande konsortiet för patientförsäkring (konsortiet) har från och med februari 1982 lämnat ersättning för inkomstförlust, motsvarande lönenivån för en kanslist. Konsortiet har vid sin bedömning beaktat att patienten under mer än tio år före behandlingsskadan varit borta från arbetslivet. Patienten har redan initialt motsatt sig denna bedömning och hävdat att hon, om behandlingsskadan inte inträffat, hade kunnat få ett kvalificerat arbete med ungefär samma lön som en chefssekreterare. I yttrande den 10 juni 1986 har nämnden fastställt konsortiets beslut vad gäller inkomstunderlaget och inkomstlivräntan. Såvitt framgår av utredningen i ärendet har nämndens beslut vunnit laga kraft.

Enligt uppgift från patienten har hennes sjukdomstillstånd med tiden förbättrats väsentligt och hon har år 1993 erhållit en tjänst som handläggare på (– – –) Riksförbund med en lön i ungefär samma nivå som en chefssekreterarlön. Patienten har ansett att hon härigenom har bevisat det hon hela tiden hävdat, d.v.s. att hon som oskadad hade kunnat få en högavlönad och kvalificerad befattning. Enligt patienten har således konsortiets/nämndens ursprungliga beslut varit felaktigt.

 

Patienten har enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen begärt omprövning av inkomstunderlaget för inkomstförlust under åren 1981–1992. Enligt denna bestämmelse kan omprövning av inkomstlivränta komma i fråga endast om de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande har ändrats väsentligt. En sådan situation kan vara att arbetsförmågan efter beslutet har blivit väsentligt nedsatt vilket kan leda till en högre ersättningsnivå. De förändrade förhållanden som patienten i detta fall har grundat sin rätt till omprövning på består tvärtom i att hennes sjukdomstillstånd har förbättrats väsentligt, vilket lett till en ökad arbetsförmåga. De förändrade förhållandena i sig är således inte sådana att de kan ligga till grund för högre ersättning. De har emellertid gjort det möjligt för patienten att återinträda i arbetslivet och har härigenom åberopats som stöd för påståendet att det ursprungliga beslutet var felaktigt. En sådan bieffekt av den förändrade arbetsförmågan i bevishänseende utgör emellertid inte grund för en omprövning av beslutet. Enligt nämndens mening har således de förhållanden som legat till grund för bestämmande av inkomstunderlaget inte förändrats i den mening som avses i 5 kap. 5 § skadeståndslagen på sådant sätt att det laga kraftvunna beslutet kan omprövas.

 

Pensionsförlust

 

– – –

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 365/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter