Logotyp Patientskadenämnden

2005:02

Ej preskription.

Preskriptionsfråga. Preskription har inte ansetts föreligga beträffande senare framställt krav på ersättning för bestående skada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 13-årig flicka som 1998-12-07 opererades vid käkkirurgisk klinik med avlägsnande av en cysta i anslutning till tandanlag av visdomstand i höger underkäke.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon drabbades av känselbortfall i nedre delen av den högra kinden efter operationen.

 

Patientens skadeanmälan kom in till personskaderegleringsbolaget (PSR) 2000-01-19. PSR meddelade i besked daterat 2000-06-09 att patienten inte kunde få någon patientskadeersättning eftersom någon ersättningsbar patientskada inte ansågs föreligga.

 

Patientens moder återkom i brev daterat 2004-02-12 med begäran om ersättning för den nervskada som dottern drabbades av i samband med operationen 1998-12-07.

 

PSR avböjde på nytt ersättning med följande motivering:

 

Patienten har i brev daterat 2000-06-09 fått besked om PSR:s ställningstagande i ersättningsfrågan. Med brevet översändes som bilagor en folder med patientskadelagen och information om hur man överklagar. Av informationen framgår att rätten till patientskadeersättning upphör efter viss tid. Ersättningsanspråket preskriberas.

 

Patientens skadeanmälan kom in till PSR 2000-01-19 och gäller en skada som orsakades 1998-12-08.

 

Om patienten inte kan acceptera försäkringsgivarens besked i ersättningsfrågan måste hon väcka talan inom tre år från det att hon fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Av patientens skadeanmälan framgår att hon hade kännedom om detta 2000-01-19. Patienten har, som det får förstås, i brev daterat 2004-02-12 meddelat att hon inte accepterar PSR:s besked i ersättningsfrågan. Då patienten inte har väckt talan inom den föreskrivna tidsfristen på tre år är ersättningsanspråket preskriberat. Ärendet kan därför inte tas upp till förnyad prövning.

 

PATIENTEN har i brev daterat 2004-07-22 överklagat PSR:s bedömning och begärt Patientskadenämndens yttrande.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att kravet inte var preskriberat såvitt avsåg krav på ersättning för bestående skada och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 23 § patientskadelagen förlorar den som vill ha patientskadeersättning enligt denna lag rätten därtill, om han inte väcker talan inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

 

Patienten har i skadeanmälan som inkom till PSR 2000-01-19 krävt ersättning för skada orsakad vid operation 1998-12-07. Enligt tandläkarutlåtande fogat till anmälan kunde skadan ännu inte bedömas vara bestående. PSR har i beslutsbrev 2000-06-09 avslagit kravet. I brev 2004-02-12 återkommer patienten och kräver ersättning för bestående skada.

 

Preskription har inträtt endast med avseende på sådana besvär som patienten haft förutsättningar att lägga till grund för en talan sedan minst tre år. Nämnden anser att det inte är visat att patienten före 2001-02-12 fått kännedom om att det kunde röra sig om en bestående skada som hon kunde kräva ersättning för. Det ankommer således på PSR att pröva om patienten har rätt till patientskadeersättning för den skada som hon anmälde 2004-02-12. – – –

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 792/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter