Logotyp Patientskadenämnden

2004:14

Om jämkning av skadestånd p.g.a. medvållande från patientens sida.

Olycksfallsskada. Fråga om jämkning av skadestånd på grund av medvållande från patientens sida. Skadan orsakades av att syrgasutrustning fattat eld.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 och 8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 63-årig, förtidspensionerad kvinna, som har andningsbesvär till följd av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Hon bodde mestadels hemma och har en egen syrgasutrustning. Sedan år 1999 hade hon var fjortonde dag varit avlastningspatient vid ett servicehus. Där finns också syrgasutrustning och medan patienten vistades vid avlastningshemmet den 29 augusti 2001 fattade syrgasutrustningen eld och patienten fick omfattande brännskador. Patienten var vid tiden för händelsen synnerligen aktiv rökare. Patienten begärde ersättning för sveda och värk och för kosmetisk defekt.

 

PATIENTEN anmälde händelsen som patientskada. Hon ansåg att det rörde sig om en ren olyckshändelse som hon inte kan lastas för. Servicehemmets syrgasanläggning stod ständigt på men hon hade inte informerats om brandfaran. Hon vet inte varför det började brinna. Hon hade inte rökt på rummet. Det gör hon aldrig.

 

De närmare omständigheterna vid olyckan framgår av Patientskadenämndens yttrande.

 

Vad angår kosmetisk defekt beräknade det skadereglerande bolaget, Claims Management Group Ltd:s (CMGL) totalskadan till 150 000 kr men jämkade ersättningen med två tredjedelar till 50 000 kr på grund av medvållande från patientens sida.

 

CMGL motiverade sitt jämkningsbeslut på följande sätt:

 

Som en följd av de strikta rutiner som tillämpades vid avlastningshemmet vad avser patienternas rökbehov samt den information som patienten fått om riskerna med syrgasutrustningen kan inte den ansvariga kommunen anses ha brustit i ansvar när det gäller brandorsak och inträffad skada. Trots att skadan medfört så svåra konsekvenser fortsatte patienten att röka även efter skadetillfället.

 

Med hänsyn till de särskilda omständigheter som föreligger i detta fall är bolaget dock berett att lämna ersättning ur patientförsäkringens olycksfallsmoment. Bolaget anser dock att ersättningen i patientens fall skall jämkas med två tredjedelar. Det innebär att ideell ersättning skall lämnas med en tredjedel av skäligt belopp.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN, som bordlade frågan om ersättning för sveda och värk, tog upp frågan om ersättning för kosmetisk defekt och jämkningsfrågan samt gjorde följande bedömning:

 

CMGL har som patientskada godkänt en brännskada och har enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen – olycksfallsskademomentet – lämnat viss jämkad patientskadeersättning.

 

Ersättning för kosmetisk defekt

 

Nämnden har tagit del av originalfotografier och anser att den bedömning CMGL har gjort när det gäller den kosmetiska defekten, som uppkommit p.g.a. brännskadan är riktig och har beräknats enligt gällande ersättningsnormer.

 

Jämkning

 

Av 8 § patientskadelagen framgår att patientskadeersättning bestäms med beaktande av bl.a. 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Enligt sistnämnda lagrum kan skadestånd jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.

 

CMGL har jämkat patientskadeersättningen med 2/3 men inte klart angett på vilken grund jämkning skett. De enda omständigheter som åberopats för beslutet om jämkning är att kommunen inte kan anses ha brustit i ansvar vad gäller brandorsak och inträffad skada samt att patienten fortsatt att röka efter skadetillfället.

 

Av utredningen i ärendet framgår att patienten, som var aktiv rökare vid olyckstillfället, lider av sjukdomen KOL och astma. På grund av andningsbesvären har patienten ständigt behov av syrgas, varför hon har en egen syrgasutrustning. Ifrågavarande brand uppstod i samband med att patienten vistades på ett avlastningshem. Patienten använde syrgas även där och hade, enligt uppgift från personal på hemmet, informerats om brandrisken vid användandet av syrgasutrustningen.

 

Genom polisutredningen har följande framkommit beträffande händelseförloppet vid branden. Patienten hade rökt strax innan branden uppstod, dock inte i nära anslutning till syrgasmaskinen. Uppgifterna tyder på att patienten avslutat rökningen innan hon använde syrgasen. Möjligen kan hon ha använt maskinen för tätt inpå den avslutade rökningen. I polisanmälan anges att vittne/personal följt patienten ut på balkongen för att röka. Man hade sedan följt patienten till hennes rum och sett henne själv koppla på syrgasen. Därefter hade man gått ut i köket och efter någon minut hört patienten skrika från sitt rum. Personal hade skyndat dit och upptäckt att patienten låg i sängen och brann på benen, bålen och i ansiktet.

 

Brott – allmänfarlig vårdslöshet – har inte kunnat styrkas. Patienten själv har inget minne av händelsen. Hon har uppgett att hon aldrig rökt på rummet och att det möjligen kan ha varit kvarglömd glöd som orsakat olyckan.

 

Utöver den utredning som presenterats i CMGL:s promemoria finns ytterligare utredning. CMGL har nämligen varit i telefonkontakt med personal på avlastningshemmet. Vid dessa telefonsamtal har följande framkommit. På grund av patientens rökbehov hade ett särskilt rökschema upprättats. Proceduren vid rökning innebar att personal kopplade ur syrgasen, hjälpte patienten att sätta sig i rullstol samt att patienten fick på sig en jacka, endast avsedd för rökning. Personal gick sedan tillsammans med patienten 7–8 meter till en balkong, där rökning fick äga rum. Efter rökning gick de tillbaka, tog av jackan och patienten hjälptes i säng och syrgasen kopplades in. Av CMGL:s anteckningar från dessa telefonsamtal framgår vidare att den beskrivna proceduren även gällde vid olyckstillfället.

 

På den utredning som förebragts är det inte visat att patienten uppsåtligen medverkat till skadan och inte heller att hon medverkat till skadan genom grov vårdslöshet. CMGL skall därför ersätta henne fullt ut för den kosmetiska defekten, vilket innebär ytterligare ersättning med 100 000 kr.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 246/2004

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter