Logotyp Patientskadenämnden

2004:13

Invaliditet vid synskada. Nämndens behörighet.

1. Patientskadenämndens behörighet? Nämnden har inte behörighet att ta upp frågor som angår klagomål över handläggningen hos Personskaderegleringsbolaget.

2. Vid bedömning av frågan om en synskada medfört medicinsk invaliditet utgår man från de synskärpevärden som fås med bästa fördragbara korrektion.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 60-årig man med katarakt (grå starr).

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han på grund av felbehandling av sitt vänstra öga har fått en permanent synnedsättning på ögat. Patienten har anmält ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som fann att viss felbehandling förekommit.

 

Patienten hade en vänstersidig katarakt och var enligt journalen närsynt på båda ögonen. Han hade alltid haft något sämre syn på vänster öga. På höger öga var synskärpan 0.8 med eget glas (– 3.5 1.25 x 0) och linsgrumlingarna på detta öga var inte så uttalade att operation var indicerad. På vänster öga var visus begränsad till fingerräkning 4 meter med eget glas. På vänster öga fanns uttalade linsgrumlingar och vid den planerade operationen avsåg man att göra patienten normalsynt. Detta skulle innebära att han utan glas skulle kunna se på långt håll med det vänstra ögat och på nära håll med det högra, såvida inte uppträdande astigmatism behövde korrigeras. Detta tillstånd, som kallas monovision, är dock vanligtvis svårt att fördra, särskilt av äldre personer.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

I detta fall hade man före operationen inte tillräckligt noga utrett det vänstra ögats brytningstillstånd och axellängd. Detta har medfört en felkalkylering av linsprotesstyrkan, vilket har bedömts som en patientskada.

 

På grund av felmätningen fick patienten en kvarstående närsynthet på vänster öga, 0.9–1.0 (–4.25 –2.0 x 145). Efter operationen uppstod en astigmatism, vilket är en oundviklig komplikation. Även om patienten hade blivit normalsynt hade han sannolikt drabbats av samma grad av astigmatism på det opererade ögat, som tillsammans med den astigmatism som fanns på höger öga fordrat glaskorrektion för att uppnå bästa synskärpa. Närsyntheten på det opererade vänstra ögat blev också av den storleksordning att den lätt kan fördras tillsammans med det andra ögats närsynthet. Då patienten dessutom hade en god synskärpa på båda ögonen föreligger enligt PSR ingen invaliditet.

 

Sammanfattningsvis var den akuta sjuktiden/läkningsprocessen i detta fall inte annorlunda än vad den skulle ha varit om rätt lins satts in vid operationen. Eftersom god synskärpa finns på båda ögonen har det heller inte uppstått någon invaliditet på grund av den felaktiga linsen. Även om patienten blivit normalsynt på det vänstra ögat efter operationen, hade sannolikt samma grad av astigmatism uppstått om en lins med avsedd styrka använts. Tillsammans med den astigmatism som finns på andra ögat hade glaskorrektion krävts för att uppnå bästa synskärpa. Eftersom det inte uppstått någon invaliditet och patienten, skadan förutan, ändå hade behövt glaskorrektion, föreligger inte några merkostnader för inköp av glasögon.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden och framhöll därvid bl.a.:

 

I sitt beslut finner ansvarsnämnden att opererande läkaren varit försumlig genom att inte före operationen tillräckligt noga utreda det vänstra ögats brytningstillstånd och axellängd. Detta har medfört en betydande felkalkylering av linsprotesstyrkan, vilket i sin tur orsakat närsynthet på vänster öga. Trots att PSR erkänt att han faktiskt har drabbats av en patientskada vill PSR inte ge honom ett öre i ersättning. Han begär därför att Patientskadenämnden undanröjer PSR:s beslut och beviljar honom ersättning, förutom för glasögonkostnaderna, för den konstaterade patientskadan.

 

Patienten anförde dessutom vissa klagomål angående handläggningen vid PSR.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att rätt till ersättning för sveda och värk, lyte och men samt kostnader inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadenämndens uppgift är att avge rådgivande yttranden över ersättningsärenden enligt patientskadelagen (1996:799). Frågor som faller utanför detta verksamhetsområde kan inte behandlas av nämnden.

 

I här aktuellt ärende var avsikten vid kataraktoperationen att ge patienten ett normalseende. Genom en felkalkylering medförde ingreppet att patienten blev närsynt på det opererade ögat. Närsyntheten hade kunnat undvikas och är därmed en patientskada. För att patientskadeersättning då skall kunna betalas krävs att den skada som uppkommit fått vissa följder, övergående eller bestående, eller har orsakat merkostnader.

 

Patientskadan har i detta fall inte påverkat den akuta sjuktiden efter operationen. Någon ersättning kan därför inte lämnas för sveda och värk.

 

Om en skada har medfört en medicinsk invaliditet skall ersättning lämnas för lyte och men. Med medicinsk invaliditet avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Vid bedömning om en synskada har medfört en medicinsk invaliditet utgår man ifrån de synskärpevärden som fås med bästa fördragbara korrektion. I detta fall har patienten med korrektion god synskärpa på båda ögonen, vilket innebär att patientskadan inte har orsakat någon medicinsk invaliditet. Patienten har därför inte heller rätt till ersättning för lyte och men.

 

Även om patientskadan inte hade inträffat hade patienten på grund av astigmatism haft behov av glasögon. Det är inte styrkt att det uppkommit någon merkostnad för glasögon till följd av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 617/2004

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter