Logotyp Patientskadenämnden

2004:11

Bevisbörda och beviskrav för orsakssamband.

Bevisfråga. När det inte kan klarläggas vad som orsakat den anmälda skadan är det patienten som måste bevisa att det finns ett orsakssamband.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1, 2 och 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 59-årig kvinna med gallsten. Hon genomgick 2001-11-13 en laparoskopisk kolesystektomi (operativt avlägsnande av gallblåsan med titthålsteknik). Under operationen gick den plastpåse som man skulle ta ut gallblåsan med sönder och man drog i stället ut gallblåsan med hjälp av peang. Detta medförde att galla läckte ut i buken. I efterförloppet till operationen har patienten drabbats av nedsatt diafragmafunktion samt lungfunktionsinskränkning.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att hon i samband med gallstensoperationen drabbades av en skada på diafragma vilken medfört kraftigt försämrad andningsförmåga/lungfunktion samt en obehagskänsla av varierande intensitet i mellangärdesregionen, framför allt på höger sida.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

För att man ska få ersättning genom patientförsäkringen krävs att man i samband med vård eller behandling tillfogas en personskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också om man får en felaktig behandling som leder till en personskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppstår en komplikation.

 

Enligt vår bedömning var operationen medicinskt motiverad och den genomfördes enligt en vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Tidssambandet talar för att diafragmaskadan skulle ha uppkommit i samband med galloperationen. Vår bedömning är dock att det varken finns något moment under operationen eller någon anatomisk relation som kan förklara uppkomsten av en påverkan på diafragma eller dess nerver (nervus frenikus) i samband med en galloperation. Mindre spill av galla i buken medför inte risk för ökade komplikationer. Om skadan på diafragma har uppkommit i samband med operationen är vår bedömning att den inte hade kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av operationen. Det fanns inte heller någon annan metod som på ett mindre riskfyllt sett hade tillgodosett vårdbehovet. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTEN ifrågasatte PSR:s bedömning att skadan inte gått att undvika och ansåg att något oförutsett måste ha hänt under operationen och menar att resultatet av operationen annars inte hade blivit som det har blivit. Hon menar att det faktum att hon inte hade några andningssvårigheter före operationen talar för att hon tillförts en skada i samband med operationen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anfört att det inte bör ligga henne till last att man inte kunnat förklara hur skadan uppkommit. Nämnden vill med anledning härav upplysningsvis framhålla följande. Försäkringsgivaren har att objektivt utreda en skadeanmälan. Om försäkringsgivaren inte finner något samband mellan skadan och den vidtagna åtgärden är det patienten som måste bevisa att det finns ett orsakssamband. Beviskravet är uppfyllt om det är övervägande sannolikt att skadan orsakats av den vidtagna vårdåtgärden.

 

I detta fall har det inte kunnat klarläggas vad som orsakat skadan. Det föreligger ett tidsmässigt samband med operationen. Nerven som styr mellangärdesmuskeln är emellertid inte skadad. Att diafragman skulle ha skadats mekaniskt i samband med titthålsoperationen är inte sannolikt. Det är heller inte sannolikt att gallan som läckte ut när gallblåsan avlägsnades kunnat kemiskt irritera eller förlama muskeln. Den pleuritretning som eventuellt uppkom efter operationen kan inte heller förklara uppkomsten av den anmälda skadan. Det är med hänsyn till vad som nu sagts inte övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan skadan och operationen. Det föreligger därmed inte någon rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1, 2 och 5 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 404/2004


På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter