Logotyp Patientskadenämnden

2004:06

Ambulanstransport. Resurserna utnyttjades inte. Ersättning.

Resursfråga. Ersättning. I en akut vårdsituation fördröjdes transporten av en patient till annat sjukhus med adekvata vårdresurser med cirka tre timmar. Orsaken till fördröjningen angavs vara ”brister i vårdorganisationen”. I ärendet har ansetts att möjligheterna till transport och snabbare behandling inte utnyttjades. Därmed förelåg rätt till ersättning för den merskada som uppkommit till följd av förseningen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 58-årig kvinna med claudicatio intermittens (s.k. fönstertittarsjuka). Patienten opererades på 1990-talet med en aortobifemoral rekonstruktion (förbindelse mellan aorta och lårbensartären). På grund av att hon under 1999 fick tilltagande ischemiska besvär i höger ben med en maximal gångsträcka på ca 50 meter beslutade man sig för att göra en förnyad utredning med angiografi (kärlröntgen). Denna utfördes 2000-02-22 i Lund och visade restenos (förnyad förträngning) inom arteria femoralis superficialis (lårbensartären). Vid angiografin fick man en kärlskada, s.k. dissektion, som orsakade ocklusion (tillslutning) av avflödet i höger ljumske. Patienten överfördes samma dag till kärlkliniken i Malmö.

 

Då patienten 2000-02-22 ankom till Malmö hade hon en betydande nedsatt cirkulation i högerbenet. Möjligheten att kunna åtgärda den endovaskulärt (operation där man har instrumenten inne i kärlet) förelåg varför patienten gick till förnyad angiografi som dock visade så utbredda förändringar att hon omedelbart togs till operation och operativ åtgärd genomfördes. Postoperativt ockluderade kärlet på nytt och reoperationer krävdes 2000-02-23, 2000-03-03 och 2000-03-06. På grund av den långvariga ischemin av höger underben måste även fascitomier (klyvning av muskelloger) göras i underbenet och muskelnekroser saneras.

 

Patienten var inneliggande 2000-02-22–2000-03-23. Under innevistelsen hade hon mycket intensiva kvarstående smärtor i benet och efter utskrivningen alltjämt ett invalidiserande smärttillstånd i höger underben. Patienten krävde bl.a. tung analgetikamedicinering. Vid kontroll 2001-02-28 hade patienten fortfarande smärtor, även om de hade blivit mindre uttalade. Hon använde analgetika för sina smärtor.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon åsamkats orimliga smärtor i samband med behandling och eftervård för en blodpropp i benet. Blodproppen uppkom i samband med kärlröntgen. Operationen utfördes sent på kvällen samma dag och reoperation fick utföras dagen efter. Efter ca två veckor utfördes ett tredje ingrepp. Patientens lidande och konvalescens blev orimligt utdragen och orimligt smärtsam.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

För att man skall få ersättning genom patientförsäkringen krävs att man i samband med vård eller behandling tillfogats en personskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också om man fått en felaktig behandling som leder till personskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation.

 

Det förelåg indikation för angiografi och behandling av det förkalkade kärlet. Dissektion och trombotisering är komplikationer som inte var möjliga att undvika. Någon annan metod med totalt sett mindre risk finns inte. Komplikationen har handlagts på vedertaget sätt.

 

Frågor som har att göra med landstingets resurser och organisation omfattas inte av patientförsäkringen.

 

Vi har bedömt att den behandling patienten har fått har varit medicinskt motiverad och har utförts på ett riktigt sätt. Den anmälda skadan, trombos och cirkulationsstörning, har inte gått att undvika, vare sig genom ett annorlunda utförande av den valda metoden eller genom en annan tillgänglig metod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana förhållanden är det ingen patientskada i patientskadelagens mening.

 

PATIENTEN tryckte i sin skrivelse till Patientskadenämnden på att PSR inte tagit tillräcklig hänsyn till att de fördröjningar som skedde inledningsvis med all sannolikhet medförde risk i samband med akut behandling. Det förflöt flera timmar efter kärlröntgen i Lund tills den akuta operationen kunde genomföras i Malmö. Patienten anser att fördröjningen beror på den omorganisation, som flyttning av kärlkirurgiavdelningen från Lund till Malmö innebar och att den inte var tillräckligt genomförd och rustad för patienternas bästa. Hon anser att handhavandet av henne som patient definitivt kunde ha skett på ett betydligt mindre riskfyllt sätt. Kärlröntgen borde kanske, under gällande förutsättningar, utförts på plats, där tillgång till akut behandling fanns. Eller också borde tillgång till prioriterade akuta transporter funnits tillhands för att eliminera otillräckliga resurser. – Hennes avsikt var inte att ifrågasätta genomförda behandlingar.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt patientskadelagen, liksom enligt den tidigare frivilliga patientförsäkringen, har skador orsakade av resursbrist inte ansetts medföra rätt till ersättning. Om skada uppkommit till följd av att man inte använt tillgängliga resurser på ett sätt som varit möjligt har detta dock grundat rätt till ersättning.

 

I detta fall framgår av läkarintyg utfärdat 2003-06-05 av vederbörande chefsöverläkare vid universitetssjukhuset i Lund, att transporten av patienten till Malmö fördröjdes och att detta medförde en behandlingsförsening med cirka tre timmar. Orsaken till fördröjningen anges vara ”brister i vårdorganisationen”. Det lämnas i intyget inte någon närmare förklaring till vad som avses härmed men det finns inga uppgifter om att behandlingsförseningen skulle bero på bristande resurser. Utan att närmare utreda denna fråga anser nämnden att om behandlingen kommit att fördröjas med cirka tre timmar i en situation där akut behandlingsbehov fanns, detta får anses bero på att möjligheterna till transport och snabbare behandling inte utnyttjades. Därmed föreligger rätt till ersättning för den merskada som uppkommit till följd av förseningen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 908/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter