Logotyp Patientskadenämnden

2004:05

Implantering av pacemaker. Ersättning.

Implantering av pacemaker har lett till en infektion. Ersättning. Den tillförda infektionen, som inte varit förutsebar, måste anses så omfattande och svårartad att den inte kan anses stå i rimlig relation till åtgärden med implantation av pacemaker. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför inte tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 61-årig man med hjärtbesvär. Patienten lades in 2001-05-08 då man vid arbets-EKG hade sett uttalade bradykardier (långsam hjärtverksamhet) ned till 19 per minut sekundärt till AV-block II–III (allvarlig störning av överledningen av servimpulserna från förmaket till kammaren). En pacemaker bedömdes nödvändig och operation med implantering av pacemaker med förmaks och kammarelektrod utfördes 2001-05-13. Det postoperativa förloppet var komplikationsfritt och patienten skrevs ut från sjukhuset 2001-05-14. Patienten återkom 2001-05-17 på grund av smärta över vänster axel samt frossa. Han inlades och utvecklade en sepsis orsakad av staphylococcus aureus med smärta och svullnad över operationsområdet. Han insattes på antibiotikabehandling med god effekt och skrevs ut 2001-05-25 med ytterligare tre veckors Heracillinbehandling.

 

Patienten lades efter avslutad Heracillinkur på nytt in på sjukhus efter att återigen ha fått feber och frossa. Han insattes på ny antibiotikabehandling och förbättrades med sjunkande infektionsprover och skrevs ut från sjukhuset 2001-07-10 med Heracillin och Kåvepenin under fyra veckors tid. Kontroll av infektionsprover skulle tas av distriktssköterska.

 

2001-08-23 inlades patienten på infektionsklinik på grund av försämring. Antibiotikabehandling insattes och prover visade växt av staphylococcus aureus. Man kontaktade ett universitetssjukhus för byte av pacemakersystemet. Patienten skrevs ut från sjukhuset i avvaktan på besked därifrån.

 

I november 2001 utfördes operation på universitetssjukhuset med extraktion av förmaks och kammarelektrod med lasermetod samt implantation av kammarelektrod. 2001-11-16 överflyttades patienten med flygambulans till hemortslasarettet för fortsatt vård med antibiotikabehandling.

Enligt planering från universitetssjukhuset skulle komplettering göras med förmakselektrod innan man skulle övergå till tablettbehandling med antibiotika. Man gjorde ett försök 2001-11-30 med att operera in en förmakselektrod, vilket inte lyckades då det inte fanns något lämpligt kärl. Man bedömde dock att den fungerande kammarelektroden var tillräcklig. Patienten skrevs ut från sjukhuset 2001-12-01.

 

I journalanteckning 2002-01-11 noterades att patienten per telefon meddelat att det hade blivit lite rodnat över pacemakern. Recept på Heracillin ringdes in till apoteket.

 

Patienten lades in på nytt 2002-01-14 på grund av reinfektion i pacemakerfickan. Blododling x 2 var negativ och patienten hade ingen feber men det var ilsket rodnat i pacemakerområdet. Man satte in Ekvacillin men trots detta skedde en progress varför man 2002-01-16 påbörjade behandling med Nebcina/Ekvacillin. På denna behandling förbättrades patienten med mindre rodnad och sjunkande CRP. Han utskrevs 2002-01-24.

 

Patienten lades åter in 2002-03-18 och opererades med avlägsnande av pacemakerdosa och elektrod 2002-03-19. Vid ingreppet såg den gamla elektroden fin ut, men dosfickan var tjock med granulationsvävnad varför man bedömde att infektionen sannolikt utgick därifrån. Operationen och efterförloppet var komplikationsfritt. Patienten behandlades med antibiotika och skrevs ut från sjukhuset 2002-03-21.

 

Vid återbesök 2002-06-12 mådde patienten bra men stod fortfarande på Heracillinbehandling som han skulle fortsätta med fram till slutet av juni 2002.

 

I journalanteckning 2003-01-30 noterades att patienten hade varit infektionsfri sedan sommaren 2002.

 

PATIENTEN anmälde att han drabbades av en infektion efter operation med implantation av pacemaker som utfördes i november 2001. Han anser att den infektion som han drabbades av var tillförd i samband med den första operationen (2001-05-13). Infektionen hade kunnat undvikas genom noggrannare hygien. Infektionen medförde mer än ett års onödigt lidande och detta anser han vara en komplikation och en risk som man som patient varken har anledning att räkna med eller bör tåla. Infektionen medförde dessutom ytterligare en operation vilket innebar ytterligare en risk för nya komplikationer.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling. En förutsättning för att ersättning skall kunna lämnas för en infektion är att smittämnet har överförts i samband med någon vårdåtgärd. Lagen anger vidare att ersättning inte kan lämnas i de fall omständigheterna varit sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada för vilken behandling skett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen.

 

Enligt vår bedömning har infektionen sannolikt tillförts i samband med operationen 2001-05-13. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av grundsjukdomen och möjligheten att förutse infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som i det enskilda fallet som regel inte kan förebyggas eller förhindras genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Enligt vår bedömning har infektionen som dock varit långvarig men läkt ut utan bestående besvär, varit av mindre svår karaktär än grundsjukdomen, hjärtarytmi, som obehandlad skulle ha varit betydligt svårare. Infektionen måste därför tålas utan rätt till ersättning.

 

När det gäller typen av bakterie som orsakade infektionen så är staphylococcus aureus den vanligaste orsaken till sårinfektioner. Denna typ av bakterie är en del av normalfloran hos de flesta människor och inte ett tecken på bristande hygien på kliniken.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till patientskadeersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Den infektion som drabbade patienten har tillförts genom operationen i maj 2001 då implantation av pacemaker utfördes. Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen föreligger då rätt till ersättning om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen. Skälighetsbedömningen förutsätter att man gör en samlad bedömning, vilket kan leda till att, även om infektionen i ett visst fall kunnat förutses, ersättning kan lämnas om missförhållandet mellan grundsjukdomen och infektionen är särskilt stor, se prop. 1995/96:187 s. 83 f. Även infektionens svårhetsgrad har således betydelse vid skälighetsbedömningen.

 

I föreliggande fall var den ursprungliga sjukdomen, hjärtarytmi, av mycket allvarlig art. Patienten hade således blockering av överledningen i hjärtat och tecken till förträngningar i kranskärlen. Inläggningen av pacemakern var därför nödvändig. På grund av att patienten även hade diabetes mellitus och att det var fråga om inoperation av icke kroppseget material, förelåg en ökad risk för postoperativ infektion.

 

Operationen genomfördes emellertid inte akut utan var ett planerat enkelt rutiningrepp, även om det gällde en allvarlig grundsjukdom. Ingreppet utfördes i ett område som från bakteriologisk synpunkt får anses vara rent med vissa riskfaktorer för en postoperativ infektion. Infektionen får dock i detta fall anses inte vara förutsebar. Den uppkomna infektionen har varit mycket svårartad och har vid flera tillfällen gett patienten allmän blodförgiftning. Sjukdomsförloppet har varit långdraget (cirka ett år) med sammanlagt flera månaders sjukhusvistelse och ett par ytterligare operationer har måst utföras.

 

Vid en samlad bedömning av de omständigheter som angetts ovan finner nämnden att den tillförda infektionen, som inte varit förutsebar, måste anses så omfattande och svårartad att den inte kan anses stå i rimlig relation till åtgärden med implantationen av pacemakern i maj 2001. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför inte tåla infektionen utan rätt till ersättning.

 

I detta sammanhang finner nämnden vidare att undantagsbestämmelsen i 7 § patientskadelagen, om följder av ett nödvändigt förfarande, inte är tillämplig i detta ärende. Ersättningsbar patientskada föreligger därför när det gäller den anmälda infektionen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 890/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter