Logotyp Patientskadenämnden

2004:03

Bevisbördans fördelning.

Bevisbördans fördelning. I en ersättningstvist har patienten fullgjort sin bevisbörda och visat att behandlingsskada inträffat. Försäkringsgivaren har då bevisbördan – utan bevislättnad – för sitt påstående att patienten även om behandlingsskadan inte inträffat, på grund av andra sjukdomstillstånd, så kallade konkurrerande skadeorsaker, skulle ha varit helt eller delvis arbetsoförmögen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna bevisregler

 

Tvisten gäller ersättning för inkomstförlust från och med den 1 juli 2001. Enligt personskaderegleringsbolagets (PSR:s) bedömning skulle patienten ha varit helt arbetsoförmögen även om hon inte drabbats av patientskadan.

 

PATIENTEN begärde fortsatt ersättning för inkomstförlust från och med juli 2001. Hon ansåg att grundorsaken till att hon är arbetsoförmögen och därmed har fått hel förtidspension är behandlingsskadan. Hon skulle ha varit ute i arbetslivet om inte behandlingsskadan hade inträffat. Det kroniska smärtsyndrom som har utvecklats under åren är enligt patienten en följd av behandlingsskadan. Det finns enligt patienten ingen annan sjukdom som förklarar besvären. Patienten stödjer sig bland annat på ett läkarutlåtande utfärdat 2002-10-03.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET avböjde ytterligare ersättning med hänsyn till att patienten oaktat patientskadan skulle ha varit helt arbetsoförmögen på grund av sina övriga icke patientskaderelaterade sjukdomsbesvär. PSR lämnade bl.a. följande motivering för sitt ställningstagande:

 

Ersättning för inkomstförlust lämnas enligt försäkringsvillkoren, vilka följer skadeståndsrättens regler. Detta innebär bland annat att ersättning för inkomstförlust inte kan lämnas om man samtidigt med behandlingsskadan är helt arbetsoförmögen på grund av andra sjukdomstillstånd, så kallade konkurrerande skadeorsaker. Enligt PSR:s bedömning talar inte övervägande skäl för ett samband mellan den godkända behandlingsskadan och övriga smärtillstånd i kroppen. Patienten skulle oaktat patientskadan ha varit helt arbetsoförmögen på grund av sina övriga icke patientskaderelaterade sjukdomsbesvär.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättning för inkomstförlust skall betalas från och med den 1 september 1996 och gjorde följande bedömning:

 

PSR har bedömt att patienten har drabbats av en behandlingsskada, som består i ett smärttillstånd i höger fot. Skadan har bedömts motsvara 10 % medicinsk invaliditet. Bolaget har bedömt att patientens hela arbetsoförmåga från och med den 1 september 1991 och fem år framåt har orsakats av behandlingsskadan. Ersättning har därför lämnats för inkomstförlust motsvarande detta, bortsett från en period då patienten var arbetslös och skulle ha varit arbetslös även behandlingsskadan förutan. Från och med den 1 september 1996 har PSR halverat ersättningen för inkomstförlust. Som skäl härför har bolaget anfört att sjukbidrag beviljats, inte endast på grund av behandlingsskadan, utan även på grund av andra sjukdomsorsaker enligt försäkringskassans utredning, såsom värk i vänster fot samt värk i hela kroppen, speciellt fingrarnas småleder. PSR har således ansett att hälften av arbetsoförmågan är orsakad av andra sjukdomsorsaker än behandlingsskadan. Från och med juli 2001 har bolaget ansett att det inte föreligger någon av behandlingsskadan betingad arbetsoförmåga överhuvudtaget och har därför från denna tid avböjt ersättning för inkomstförlust. Till stöd härför har PSR åberopat försäkringskassans utredning och beslut om hel förtidspension från och med april 2001. Till grund för försäkringskassans beslut har legat, förutom behandlingsskadan, besvär i form av småvärk i hela kroppen, särskilt i fingrar och handleder, inflammationer samt migrän.

 

Patienten har ansett att grundorsaken till att hon är arbetsoförmögen och fått hel förtidspension är behandlingsskadan och att hon skulle ha varit ute i arbetslivet om inte behandlingsskadan inträffat. I brev den 19 maj 2003 har hon bl.a. anfört att flera av de symptom som PSR åberopat till stöd för sin ståndpunkt är inaktuella eftersom hon fått behandling för dessa. Vidare har hon anfört att migränbesvären, under 20 års yrkesarbete, inte medfört en enda sjukdag. PSR har inte bemött dessa påståenden.

 

Nämnden gör följande bedömning. Patienten har fullgjort sin bevisbörda och visat att behandlingsskada inträffat. PSR har å sin sida bevisbördan – utan bevislättnad – för sitt påstående att patienten, även behandlingsskadan förutan, skulle ha varit arbetsoförmögen, helt eller delvis, på grund av andra sjukdomstillstånd, så kallade konkurrerande skadeorsaker. Den utredning som presenterats i ärendet ger enligt nämnden inte tillräckligt stöd för att bolagets påstående skall kunna anses vara styrkt. PSR bör därför ersätta patienten fullt ut för hela hennes inkomstförlust från och med den 1 september 1996.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 555/2003


På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter