Logotyp Patientskadenämnden

2004:02

Plexusskada vid förlossning. Ej ersättning.

Facitbedömning. Plexusskada i samband med förlossning. Ej ersättning. Skadan hade inte kunnat undvikas genom användande av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 4-årig pojke med en vänstersidig plexusskada. Patientens mor kom in till förlossningsavdelning 1998-04-30 på grund av minskade fosterrörelser. Graviditeten var då fullgången (40 veckor + 5 dagar). Barnets vikt uppskattades till 4 300 gram. Man bestämde sig för att inducera förlossningen med amniotomi och värkframkallande dropp. Som smärtlindring gavs klockan 01.45 ryggbedövning (EDA). På efternatten uppvisade CTG-kurvan under en period något nedsatt variabilitet men då barnets pH var 7.27 fortsatte man att stimulera. Barnet framföddes i framstupa kronbjudning efter svårighet att lösa axlarna. Barnet var blekt och slappt men hämtade sig snabbt. Apgar var 3, 9 och 10 efter 1, 5 och 10 minuter. Födelsevikten var 4 425 gram och längden 52 cm. Vid undersökning av barnet efter förlossningen konstaterades en total plexusskada på vänster sida.

 

PATIENTENS FADER anmälde som patientskada att barnet fått en vänstersidig plexusskada, Horners syndrom, hämmad tandtillväxt samt missbildat högeröra i samband med förlossning 1998-05-01. Han har i sin skrivelse till Patientskadenämnden framhållit att hans huvudargument hela tiden har varit att hans hustru på felaktiga grunder förvägrats ett nödvändigt kejsarsnitt.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Ersättning för patientskada lämnas om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Ersättning kan också lämnas för en patientskada orsakad av felaktig diagnostisering. För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som skall ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell.

 

Enligt anmälan har barnet en vänstersidig plexusskada, Horners syndrom, hämmad tandtillväxt och missbildat höger öra. I den medicinska dokumentationen finns enbart plexusskadan beskriven varför endast denna kan bedömas.

 

Plexusskadan har med övervägande sannolikhet samband med förlossningen. Det är välkänt att den kraftiga dragning som framtvingas vid svårighet att lösa axlarna kan ge plexusskador.

 

Det är vedertaget att inducera en förlossning i fullgången tid när patienten upplever minskade fosterrörelser och livmodertappen känns mogen. Bäckenets storlek kan inte bedömas utifrån kvinnans kroppskonstitution. Även bäckenmätning med röntgen är en oprecis metod som under senare år används i allt mindre omfattning speciellt när barnet ligger i huvudläge.

 

Barnets tillstånd följdes kontinuerligt under förlossningen med registrering av hjärtfrekvensen. När man såg en mindre avvikelse kontrollerade man med pH-mätning och när det var normalt fortsatte man stimuleringen. Någon medicinsk indikation för kejsarsnitt fanns därför inte under förlossningen. Barnets storlek som uppskattats till 4 300 gram är inte heller i sig en indikation för kejsarsnitt.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att förlossningen har skett på ett korrekt sätt enligt vedertagna behandlingsprinciper. Faktiskt iakttagbara symtom har tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Plexusskadan har inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av det valda förfarandet. Vid en efterhandsbedömning och med hänsyn tagen till de sammantagna risker som föreligger för både mor och barn vid ett kejsarsnitt, har

 

vi bedömt att ett sådant ingrepp inte hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana förhållanden föreligger det ingen patientskada och ersättning har därför avböjts.

 

Om Patientskadenämnden kommer fram till att plexusskadan är en ersättningsbar patientskada, kommer PSR att vidareutreda sambandsfrågan när det gäller övriga anmälda skador.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden prövar endast den i ärendet anmälda skadan i form av plexusskada efter skulderdystoci.

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt

 

Det föreligger samband mellan förlossningen och barnets plexusskada, som uppkom när barnets axlar löstes med dragning. Detta var dock en nödvändig åtgärd och skadan skulle inte ha kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Vid en förlossning med kejsarsnitt hade denna skada emellertid inte uppkommit. En icke vaginal förlossning medför dock generellt sett större risker för både moder och barn. Nämnden anser att detta gäller även i föreliggande fall. Varken barnets uppskattade födelsevikt 4 300 g eller moderns kroppskonstitution utgjorde medicinska indikationer för att i förväg välja ett kejsarsnitt. Förlossningsförloppet var också normalt fram till den tidpunkt då svårigheterna med att lösa axlarna oväntat uppstod. I det läget fanns ingen möjlighet att utföra ett kejsarsnitt och det fanns inte något annat tillgängligt behandlingsval än att fullfölja den vaginala förlossningen på det sätt som skedde.

 

Nämnden delar i dessa avseenden den uppfattning som anges i utlåtande från den 28 juli 2002.

 

Den uppkomna skadan har således inte kunnat undvikas och någon alternativ behandlingsmetod – ”annat tillgängligt förfarande” – som uppfyller de i lagrummet ovan angivna kriterierna för ersättning fanns inte.

 

Nämnden gör därför samma bedömning som PSR och anser att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 427/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter