Logotyp Patientskadenämnden

2004:01

Preskriptionserinran.

Preskriptionserinran. Försäkringsgivare har lämnat ett förbehåll som ger patienten rätt att återkomma för ny prövning huruvida ytterligare ersättning kan lämnas om infektionen skulle återkomma i framtiden.

Förbehållet har förklarats gälla utan tidsbegränsning. Sådan förklaring är ogiltig enligt 12 § preskriptionslagen (1981:130), varför patienten bör erinras om att preskriptionstid löper även i sådana fall.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§§ 5 och 8 i 1985 års ersättningsbestämmelser. Numera 8 och 23 §§ patientskadelagen (1996:799). 12 § preskriptionslagen (1981:130)

 

Ärendet gäller en manlig patient, som efter en trafikolycka i oktober 1986 fick omfattande blodtransfusioner. I september 1996 upptäckte man att han var smittad med Hepatit C. Han var anti-HCV-positiv men med normala transaminaser. Efter leverbiopsi i början av november 1996 konstaterades att patienten hade en lätt kronisk Hepatit C och behandling med Interferon inleddes 1996-11-26. Patienten upplevde en del biverkningar av behandlingen, men denna fortskred till 1997-12-02. Vid kontroll 1998-02-17 visade provsvaren att behandlingen inte haft den önskade effekten. Man beslöt i samråd med patienten att inleda en kombinationsbehandling med Ribavirin och Interferon och denna inleddes 1998-04-15 och avslutades i oktober 1998. I intyg som utfärdats i februari 2000 noterades att patienten var fri från sin Hepatit-C infektion.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att Hepatit-C smittan sannolikt hade överförts i samband med blodtransfusionerna i oktober 1986 och att det därmed förelåg en ersättningsbar behandlingsskada. Såvitt nu är i fråga lämnade PSR ersättning för sveda och värk (1996-11-26 – 2000-09-07) med 44 000 kr. PSR framhöll att beloppet hade räknats fram enligt gällande normer och tabeller.

 

PSR lämnade förbehåll om rätt för patienten att återkomma och begära ytterligare ersättning med följande motivering: Efter hörande av medicinskt sakkunnig i psykiatri har vi bedömt att behandlingsskadan har medfört en psykisk belastning fram till att patienten fick besked att infektionen läkt ut, men behandlingsskadan har inte medfört kvarstående psykisk invaliditet varför ersättning för lyte och men inte har lämnats. PSR har dock lämnat ett förbehåll som ger patienten rätt att återkomma för ny prövning om ytterligare ersättning kan lämnas, för det fall infektionen skulle återkomma i framtiden. Förbehållet gäller utan tidsbegränsning (kursiverat här).

 

PATIENTEN ansåg att den ersättning som lämnats för sveda och värk var alldeles för låg, varför ärendet kom under Patientskadenämndens prövning

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ytterligare ersättning inte skulle lämnas för sveda och värk men gjorde ett särskilt uttalande beträffande preskription i anledning av förbehållet och gjorde följande bedömning:

 

Ersättningen för sveda och värk avser att lämna gottgörelse för lidande och obehag under den akuta sjuktiden (själva läkningsprocessen) på grund av patientskadan. Sådan ersättning har i detta ärende beräknats enligt gällande ersättningsnormer, varför ytterligare ersättning inte kan betalas.

 

PSR har i sitt beslut den 3 juli 2001 under rubriken ”Förbehåll” angivit: ”Om infektionen skulle återkomma i framtiden har du rätt att återkomma till oss för ny prövning om ytterligare ersättning kan lämnas. Förbehållet gäller utan tidsbegränsning.” Nämnden vill i detta sammanhang erinra om 12 § preskriptionslagen (1981:130). Enligt denna bestämmelse är avtal om att en fordran inte skall preskriberas ogiltiga. En preskriptionstid har därför ansetts gälla även om någon tidsbegränsning inte angivits i förbehållet. Enligt preskriptionslagen gäller en tio-årig preskriptionstid. För undvikande av missförstånd är det angeläget att en patient, som förbehålls rätt att återkomma med nya ersättningskrav, informeras om att det gäller en preskriptionstid också för dessa krav.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 28/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter