Logotyp Patientskadenämnden

2003:10

Käkledsoperation. Bristande information. Ersättning.

Bristande information. Ersättning. Ingen information har inför operation för käkledsförskjutning lämnats om risk för känselstörning. Det kan antagas att patienten inte skulle ha genomgått operationen om fullständig information lämnats om skaderiskerna.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 58-årig kvinna med bettavvikelse. Hon remitterades 1994-10-25 till käkkirurg för bedömning och åtgärd avseende bettavvikelse. Patienten hade bekymmer med frekvent huvudvärk och nedsatt gapningsförmåga av varierande grad. 1996-04-22 opererades patienten och underkäken flyttades fram med s.k. sagittal split.

 

PATIENTEN anmälde bestående känselbortfall i underkäken efter operationen samt att underbett uppstått och tandkronorna i överkäken fick onormal lutning.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Av den medicinska utredningen framgår att patientens besvär var av den omfattningen att operationen var medicinskt motiverad. Operationen utfördes enligt vedertagen metod på ett korrekt sätt och den uppkomna nervstörningen är en ej undvikbar komplikation. Utredningen visar att relationen mellan käkarna i stort sett är normal. Det betyder att överkäkständerna står utanför underkäkständerna. Skulle underbett föreligga, skulle relationen vara den omvända. Beträffande formen och läget av tandkronorna i överkäksfronten så kan det på en tillgänglig modell ses att de preparerade pelarna, som skall utgöra fästet för kronorna, har en lutning som inte pekar onormalt utåt.

 

Enligt vår bedömning har patienten successivt utretts och behandlats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis.

 

Mot bakgrund av ovanstående finner vi att det inte föreligger någon ersättningsbar skada enligt den frivilliga patientförsäkringen eller patientskadelagen.

Med anledning av uppgifter om bristande information vill PSR framhålla att vare sig ersättningsbestämmelserna eller patientskadelagen omfattar rätt till ersättning för skador eller komplikationer som är en följd av bristande information eller uteblivet samtycke. Utredningen ger inte heller stöd för att det föreligger sådan brist i information eller samtycke att skadeståndsskyldighet föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN bordlade ärendet för ytterligare utredning om vilken information som föregått det kirurgiska ingreppet. PSR inhämtade två yttranden från den aktuella käkkirurgiska kliniken. I det första yttrandet framhöll vederbörande övertandläkare att ”jag kan bara konstatera att vi här misslyckats i vår information till patienten och att vi helt klart inte tillräckligt betonat den ökade risken för sensibilitetsbortfall vid mandibulära osteotomier på vuxna personer”. I ett andra yttrande anförde samme övertandläkare att ”det vid den aktuella tidpunkten på kliniken fanns en mycket tydlig och genomdiskuterad policy gällande vikten av att informera samtliga patienter aktuella för ortognat kirurgi om risken för sensibilitetspåverkan vid operationer på underkäken. – – – Av de daganteckningar som föreligger framgår inte om patienten fått information om risken för sensibilitetsbortfall eller sensibilitetspåverkan”.

 

PSR redovisade därefter följande uppfattning i informationsfrågan:

 

Det framgår inte av utredningen exakt vilken information patienten fick inför operationen. Av den medicinska utredningen framgår att patientens besvär var av den omfattningen att operationen var medicinskt motiverad. Operationen utfördes enligt vedertagen metod på ett korrekt sätt och den uppkomna nervstörningen är en ej undvikbar komplikation. Med hänsyn till patientens preoperativa besvär anser vi det mindre sannolikt att, för det fall att hon erhållit full information om riskerna med operationen, skulle ha avstått från densamma. Det har inte förekommit sådana brister i informationen att det kan anses utgöra en sådan vårdslöshet som medför skadeståndsskyldighet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg vid sin slutliga prövning att rätt till ersättning förelåg enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och gjorde följande bedömning:

 

Vad gäller rätten till ersättning enligt de i ärendet tillämpliga ersättningsbestämmelserna från 1995 gör nämnden samma bedömning som PSR och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar behandlingsskada.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden framhålla att ersättningsbestämmelserna inte innehåller något åtagande att lämna ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Nämnden har av denna anledning även prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Av utredningen framgår att det vid denna typ av operation föreligger en mycket stor risk för nervstörning. En sådan kan uppstå vid upp till 30 % av operationerna. Av yttrande från klinikchefen framgår att det vid tidpunkten för den aktuella operationen fanns en mycket tydlig och genomdiskuterad policy gällande vikten av att informera patienter aktuella för denna typ av operation om risken för nervstörning. Anteckningar om att patienten fått sådan information saknas och klinikchefens slutsats är att patienten inte har fått denna information. Nämnden anser därför att det föreligger en felaktig underlåtenhet att informera om risken för nervstörning.

 

Frågan är då om läkarens försummelse att informera och inhämta samtycke haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. Vid denna bedömning måste man ta ställning till om aktuella skador skulle ha kunnat undvikas om adekvat information givits. Skulle patienten med andra ord ha avstått från operationen om hon blivit informerad om att det förelåg en betydande risk för nervstörning?

 

Nämnden konstaterar att operationen inte var helt nödvändig. Patienten hade emellertid betydande besvär med huvudvärk och nedsatt gapförmåga och operationen måste därför anses vara medicinskt motiverad. De besvär patienten hade måste dock noga vägas mot den höga risken för komplikationer vid denna typ av operation. Nämnden anser att det, om en fullständig information om skaderiskerna lämnats, inte kan antagas att patienten vid en sådan avvägning skulle ha genomgått operationen. Eftersom skada uppkommit till följd av den risk som patienten inte informerats om är patienten berättigad till ersättning på skadeståndsrättslig grund för nervstörningen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 1063/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter