Logotyp Patientskadenämnden

2003:07

Intrauterin fosterdöd. Psykisk skada på modern är egen personskada.

Psykisk skada i samband med förlossning. Intrauterin fosterdöd. Den psykiska skada som modern drabbats av genom barnets död har ansetts som en skada på modern och inte som en tredjemansskada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 38-årig kvinna som vårdades på kvinnoklinik på grund av för tidig hinnbristning.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält psykiskt lidande p.g.a. intrauterinfosterdöd (barnet avled i livmodern) orsakad av felaktig handläggning inför förlossning.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) fann att rätt till patientskadeersättning förelåg med anledning av barnets dödsfall och ersättning har lämnades för begravningskostnader. I övrigt avböjdes ersättning eftersom moderns anmälda skada ansågs vara en följd av barnets död och inte av förlossningen i sig. Av utredningen framgick inte att moderns sjukskrivning var orsakad av själva handhavandet av förlossningen. Enligt PSR:s uppfattning berodde sjukskrivningen på den intrauterina fosterdöden. Dödsfallet har inte orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet som ligger mycket nära en uppsåtlig handling. Förutsättningar saknas därför också för att tillerkänna patienten skadestånd för det psykiska lidande hon tillfogats genom dödsfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Ärendet rör en intrauterin fosterdöd. Barnet avled i livmodern och framföddes dött. PSR har bedömt att skadan på fostret, d.v.s. dödsfallet, är ersättningsbart och har lämnat ersättning för begravningskostnader.

 

Modern har hävdat att hon själv drabbats av en skada när barnet dog eller i vart fall när hon chockades av beskedet och av händelserna i samband med förlossningen och har yrkat ersättning för psykisk skada. PSR har emellertid hävdat att moderns anmälda skada är en följd av att fostret dött och inte av själva förlossningen. Vidare har i ärendet anförts att det rör sig om en så kallad tredjemansskada.

 

Då ärendet är av principiellt intresse har nämnden beslutat att inhämta ett rättsutlåtande från professorn i civilrätt vid Uppsala universitet, Håkan Andersson, med frågeställningen om den skada modern drabbats skall anses vara en tredjemansskada till följd av barnets död eller om man skall se skadan som en ”egen” personskada för modern.

 

I utlåtandet, daterat den 3 februari 2003, har Håkan Andersson angett bland annat följande:

 

Behandlingen i sin totalitet innefattade åtgärder som – så länge barnet ännu inte var fött – fysiskt hänförde sig till kvinnans kropp. Under de fyra dagar sjukhusbesöket varade riktades alla undersökningsåtgärder mot kvinnan, dvs. det var hon som var patienten som behandlades.

 

– – – Det relevanta orsakssambandet ska således sökas i kopplingen mellan behandlingen och de psykiska konsekvenserna – inte nödvändigtvis i den direkta kopplingen mellan behandlingens fysiska ingrepp i kroppen och därav påföljande psykiska reaktioner. Även vårdformer helt utan fysiska operationer omfattas av patientskadebegreppet, varför man inte ska särskilja de psykiska komponenterna från den totala åtgärdssituationen.

 

Konkret i detta fall innebär det nu anförda att det inte finns någon anledning att specifikt efterfråga huruvida kvinnans psykiska besvär relaterar till förlusten av barnet som sådant eller till det fysiska ingreppet (förlossningen) då barnet framföddes dött. Istället måste den samlade vårdinsatsen under de fyra dagarna – och då särskilt den uteblivna CTG-kontrollen – vara den bakgrund som kvinnans senare besvär ska relateras till. Man kan således inte uppställa något krav på en direktrelation mellan det specifika fysiska ingreppet på kvinnan och hennes senare psykiska besvär, utan dessa måste värderas utifrån helhetsbilden av vårdåtgärdernas brister. Det faktum att barnet dog (eller snarare att fostret aldrig föddes med liv) är ingen konkurrerande skadeorsak att anföra gentemot ansvar. Behandlingen i sin totalitet innefattade åtgärder som – så länge barnet inte var fött – fysiskt hänförde sig till kvinnans kropp. Under de fyra dagar sjukhusbesöket varade riktades alla undersökningsåtgärder mot kvinnan, dvs. det var hon som var patienten som behandlades; begreppet ”patient” omfattar den som ”angående sitt eget hälsotillstånd” etablerat kontakt med hälso- och sjukvården (prop. 1995/96:187 s 76; SOU 1994:75 s 179). Som en följd av att denna behandling i ett viktigt avseende försummades drabbades hon av de beskrivna psykiska besvären. – – – Slutsatsen bör därmed bli att kvinnan lidit en egen personskada till följd av att behandlingen av henne innefattat ansvarsgrundande brister. Skadan är av psykisk natur, men bör ses som en följdverkan av den bristande vården avseende henne. Att det i den psykiska bilden finns med moment av emotionell karaktär avseende förlusten av hennes barn förtar inte den nu nämnda slutsatsen – utan förstärker blott allvaret i den psykiska ångestreaktion som den felaktiga behandlingen av henne inneburit. ”

 

Nämnden har i tidigare ärenden anfört att mor och foster är ”ett” under graviditet och förlossning.

 

Enligt Håkan Anderssons uppfattning, i vilken nämnden instämmer, är modern och fostret att anse som en patient. En tillämpning av denna princip innebär att skador av psykisk natur som en moder drabbats av på grund av skador på fostret och dess följder är att betrakta som personskador på henne själv och inte en tredjemansskada.

 

Den psykiska skada som modern i detta fall drabbats av är således att betrakta som en patientskada och skall ersättas enligt patientskadelagen. Det ankommer på PSR att utreda den närmare omfattningen av skadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 659/2001

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter