Logotyp Patientskadenämnden

2003:06

Diagnosskada? Felaktig diagnos och behandling av en svampinfektion.

Diagnosskada? Felaktig diagnos och behandling av en svampinfektion.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 5-årig pojke med en bula i huvudet. Patienten sökte läkarmottagning 1999-07-19 då han tre dagar tidigare ramlat och slagit i huvudet. Han hade fått en bula som tilltagit i svullnad med rodnad och ömhet. Man såg en process på toppen av calvariet (flinten) och detta tolkades som ett infekterat hematom. Patienten fick Keflex att inta i 20 dagar. 1999-07-21 sökte patienten på nytt eftersom han inte var bättre. Han hade då feber upp till 38,5 grader. Processen i calvariet hade tilltagit i storlek och han hade spänningshuvudvärk men inga allmänsymtom i övrigt. På grund av att processen på calvariet nu var hönsäggstort, spänt, ömt och fluktuerande utfärdades en akutremiss till barnkliniken vid länssjukhus.

 

Patienten undersöktes samma dag på barnklinik och processen på flinten bedömdes som ett sekundärt infekterat hematom, troligen stafylokocker. Patienten fick recept på Heracillin. Dagen efter ringde patientens mor och meddelade att bölden hade spruckit och ömheten försvunnit. Man hade varit hos distriktssköterska som hade tvättat rent och lagt om såret och temperaturen hade sjunkit.

 

1999-08-05 vid återbesök på barnkliniken mådde patienten bra. Han hade en liten fluktuerande randzon kvar men för övrigt såg det ut att läka fint.

 

1999-08-09 söker patienten på nytt då han har fått ytterligare ett par bölder på huvudet. Han hade ingen feber och inga allmänna symtom. Odling togs från den spruckna abscessen på huvudet. Kontakt togs med infektionskliniken om hur man skulle gå vidare då patienten tidigare hade fått Kåvepenin, Cefamox och Heracillin och inget verkade hjälpa. Patienten sattes in på Dalacin i 10 dagar.

 

Odling togs från den spruckna abscessen som visade på koagulasnegativa stafylokocker.

 

1999-08-13 ringde modern då de tidigare två abscesserna, som hade tillkommit, nu hade spruckit och att det hade kommit ytterligare två små vilka ömmade. Då patienten redan stod på behandling med Dalacin beslöt man att avvakta till efter helgen.

 

1999-08-17 då förloppet varit långdraget, med svårigheter att hålla rent, planerades rengöring i narkos vilket utfördes 1999-08-18. De affekterade abscesserna som vid bedömning i narkos såg mer retade och infekterade ut än förväntat och hade börjat blöda, medförde att patienten lades in för fortsatt rengöring och eventuell debridering i narkos. Ny odling togs avseende såväl allmän odling som svamp och dermatofyter. Sårodling visade stafylocockus aureus känsliga för samtliga testade antibiotika och patienten fick recept på Abboticin.

 

1999-09-16 utfördes en delhudstransplantation som vid kontroll 1999-09-28 hade läkt fint.

 

Svampodling från ytligt sår på huvudet som togs 1999-08-18 visade växt av trichophyton tonsurans. Den påvisade svampen finns troligen normalt på huden.

 

PATIENTENS MOR har anmält felaktig diagnos och behandling av en svampinfektion och uppger i sin skrivelse till Patientskadenämnden att personskaderegleringsbolaget gjort en felbedömning då man endast har gått på den linjen, att läkarna inte gjort något fel i stället för att se till allt lidande sonen har fått gå igenom. Lidandet blev mycket större än man kunnat befara och har satt djupa spår.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som ska ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell.

 

Det fanns inte skäl att tro att patienten i samband med akutbesöket på Länssjukhuset i Kalmar 1999-07-21 var infekterad med svamp. Det faktum att bölden efterföljande dag sprack och tömde sig på var, talade för en stafylokockinfektion. Kliniskt förelåg det initialt tydliga tecken på stafylokockinfektion. Det var därför rätt att byta till ett specifikt stafylokockantibiotikum.

 

Man har därefter vid flera tillfällen odlat från såret och konsulterat infektionsläkare. Det finns ingenting som tyder på att sjukdomsförloppet blivit kortare eller slutresultatet att annat om svampmedicin insatts redan vid akutbesöket 1999-07-21.

 

Vi har bedömt att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis och anser att patienten fått en riktig vård och behandling för de besvär han uppvisat samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla patienten tidigare än som nu blev fallet. Ersättning har därför avböjts.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Anmälan gäller ett förlängt sjukdomstillstånd på grund av fel diagnos och behandling av en svampinfektion.

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering.

 

Nämnden konstaterar inledningsvis att ifrågavarande svamp – trichophyton tonsurans – är en ilsken svamp som företrädesvis finns i hårbotten, särskilt hos barn, och att vid misstanke om svampinfektion behandling ofta sätts in redan innan resultat från svampodling erhållits.

 

Utredningen i ärendet ger enligt nämnden grund för antagande att pojken kan ha drabbats av en blandinfektion. Nämnden anser det dock vara övervägande sannolikt att den svampinfektion som så småningom diagnosticerades var en bidragande orsak till det utdragna sjukdomsförloppet. Mot bakgrund av att såren i hårbotten var ytterst svårläkta borde misstanken om att det kunde röra sig om en svampinfektion ha väckts och föranlett åtgärder på ett tidigare stadium än som nu skedde. Nämnden anser att detta borde ha skett åtminstone i början av augusti 1999 och att svampmedicin borde ha satts in i anslutning härtill. En tidigare diagnos av svampinfektionen och därmed insatt riktad terapi hade med övervägande sannolikhet förkortat sjukdomsförloppet, minskat behovet av andra behandlingsinsatser och därmed förkortat pojkens lidande. Det föreligger därmed rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 388/2002

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter