Logotyp Patientskadenämnden

2003:03

Hjärt-lungmaskin. Bristande information. Ej ersättning.

Bristande information. Något orsakssamband har inte ansetts föreligga mellan den eventuellt bristfälliga informationen och skadan.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 44-årig man med aortaklaffel. Han hade sedan barndomen ett blåsljud på hjärtat. På senare tid uppstod aortaklaffstenos med sklerosering och efterföljande prestationssvikt. 1998-02-12 opererades han med implantat av St Judés klaff. Det postoperativa förloppet var komplikationsfritt. 1998-09-17 påpekade han att hans stora problem var att han efter hjärtoperationen drabbats av koncentrationssvårigheter, närminnesstörningar, oförmåga till mer avancerat intellektuellt arbete. Han satte detta i samband med tiden i hjärtlungmaskin. 1999-01-18 startades utredning vid Rehabklinikens polikliniska hjärnskadeteam och man utförde cerebral blodflödesundersökning, som visade tecken till hjärnskada.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han drabbats av en hjärnskada efter en hjärtoperation med hjärtlungmaskin. Bland annat uppgav han i sin skrivelse till Patientskadenämnden att det före operationen inte var någon som berättade för honom att det skulle finnas risk för hjärnskador under operationen. Tvärtom fick han från två olika läkare höra att det var en riskfri rutinoperation. Nu efteråt har han främst via internet funnit uppgifter om att 2–3 % drabbas av hjärnskador under hjärtkirurgi. Vad som också anges i samband med dessa uppgifter är att det endast är äldre patienter som löper risken för neurologiska komplikationer under hjärtkirurgi. Eftersom han var 44 år när operationen genomfördes kan han inte räknas som äldre patient. Därmed faller PSR:s argument om den statistiska risken för hjärnskador och kan inte tillämpas i patientens fall.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering såvitt avsåg den bristfälliga informationen.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill PSR framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid brister i den information om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Utredningen ger inte heller stöd för att det föreligger sådana brister vare sig i bedömning för operation eller i informationen före operationen att det uppkommit skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

I detta ärende förelåg i februari 1998 en absolut indikation för att utföra aktuell hjärtoperation. Om operationen inte hade utförts hade patienten inom en relativt snar framtid avlidit. Man valde den minst riskabla operationsmetoden. Ingreppet utfördes i sin helhet på ett riktigt sätt enligt en vedertagen operationsmetod. Vid klaffoperation kan ingreppet inte utföras med slående hjärta utan användning av hjärtlungmaskin. Utredningen i ärendet ger inte någon indikation på att det förelegat något fel på hjärtlungmaskinen eller att maskinen skulle ha hanterats på ett felaktigt sätt.

 

Den anmälda hjärnskadan som lett till en allvarlig nedsättning av patientens kognitiva förmåga har sannolikt orsakats av partikel eller luftembolisering i samband med hjärtoperationen med hjärtlungmaskin. Komplikationen som är väl känd inträffar vid 2–4 % av operationerna av aktuellt slag och har inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående, anser nämnden, i likhet med PSR att någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 eller 2 patientskadelagen inte föreligger.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden i likhet med PSR framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Nämnden har av denna anledning även prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Vid en sådan prövning konstaterar nämnden att det vid alla hjärtoperationer av aktuellt slag föreligger risk för en komplikation som den som inträffat i detta fall. Risken finns för patienter i alla åldrar, även om risken ökar med stigande ålder. Neurologisk skada förekommer som ovan nämnts vid 2–4 % av ingreppen. Eftersom risken inte kan anses obetydlig kan ifrågasättas om patienten inte borde ha informerats om den före operationen. Nämnden har dock inte närmare penetrerat denna fråga eftersom patienten med största sannolikhet ändå hade genomgått aktuell operation även om han hade fått en fullständig information om riskerna med ingreppet. Detta antagande bygger på den omständigheten att det rörde sig om en direkt livsnödvändig operation. Om operationen inte hade utförts hade som tidigare konstaterats patienten inom en relativt snar framtid avlidit. Något orsakssamband mellan den eventuellt bristfälliga informationen och patientens hjärnskada kan därför inte anses föreligga. Rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler föreligger därför heller inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 224/2003

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter