Logotyp Patientskadenämnden

2002:15

Ej tillräckliga skyddsåtgärder. Ersättning.

Olycksfallsskada. En patient, som akut tagits in på sjukhus, har fallit och skadat sig. Han har inte blivit föremål för tillräckliga skyddsåtgärder, varför ersättningsbar skada har ansetts föreligga.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 82-årig man med yrsel. Han kom 2000-10-02 in akut med ambulans efter att ha trillat omkull i en affär. Patienten berättade att han inte förlorade medvetandet men att han hade ont i hela kroppen. Han hade den senaste veckan besvärats av yrsel. Patienten var vid inkomsten ej helt orienterad. Han var genomsvettig men hade ingen smärta. Han hade hjärtsvikt och förmaksflimmer sedan tidigare men hade annars mått bra.

 

Patienten lades in för observation med telemetriövervakning. Natten till 2000-10-03 gick patienten sannolikt upp för toalettbesök. Han påträffades på golvet nedanför sängen. Röntgen visade att han hade ådragit sig en bäckenfraktur samt inpressning av caput femoris centralt.

 

EKG-mässigt konstaterades några dagar senare asystolier (uteblivna sammandragningar) upp till tre sekunder och patienten erhöll en pacemaker för att man lättare skulle bemästra hans samtidiga takycardibenägenhet (ökad hjärtrytm) utan risk för bradycardi (långsam hjärtverksamhet). Neurolog konstaterade att patientens cerebrala symptom varit förenliga med hjärnstamsischemi (för liten blodtillförsel) då CT-undersökningar inte visat några synliga infarkter.

 

PATIENTEN anmälde att han i samband med att han var inlagd på sjukhus p.g.a. yrsel, ramlat från sängen eller utanför på mattan och ådragit sig en bäckenfraktur samt en förskjutning av höftkulan. Patienten angav i sin skrivelse till Patientskadenämnden att hans skada hade direkt samband med vården och försenad diagnos. Hänsyn har på grund av bristfällig anamnes inte tagits till hans hälsotillstånd, då han lades in på medicinkliniken för hjärninfarkt. Trots att han påtalade att han sedan en tid tillbaka led av yrsel, vilken eventuellt också förvärrats i samband med hjärninfarkten, togs ingen notis om detta, ingen sänggrind eller någon extra tillsyn under natten.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling. När man bedömer om det är fråga om en fördröjd diagnos eller inte, utgår man ifrån vilka besvär som uppvisats vid undersökningstillfället, vilka undersökningar som gjorts samt hur symtom och undersökningsresultatet har tolkats.

 

Med patientskada avses enligt patientskadelagen en skada som med övervägande sannolikhet orsakats av olycksfall som har samband med undersökning, behandling eller annan vårdåtgärd. Med olycksfall menas en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

 

Av utredningen framgår att man med hänsyn tagen till patientens inkomststatus, har bedömt att han initialt inte behövde några särskilda åtgärder för att förhindra fall. Patienten inlades för övervakning 2000-10-02 och man bedömde att CT-hjärna skulle göras vid en eventuell försämring under vårdtiden. De CT-undersökningar som gjordes efter olycksfallet, har inte visat några hjärninfarkter och man har bedömt att patientens cerebrala symtom har varit förenliga med hjärnstamsischemi.

 

Enligt vår bedömning har patientens symtom tolkats på ett riktigt sätt. Olycksfallet har inte inträffat i samband med undersökning, behandling eller annan åtgärd som har med vården att göra. Ersättning har därför avböjts.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar behandlingsskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

När patienten kom in till sjukhus akut den 2 oktober 2000 var han enligt journalanteckning ”Ej helt orienterad, fluktuerar i orienteringsgrad”. Med hänsyn till patientens påverkade allmäntillstånd och risken för allvarlig rytmrubbning av hjärtat lades han in för observation med kontinuerlig EKG-registrering. I omvårdnadsjournalen från intagningsdagen anges att han ”kan ej gå från säng till säng, får krypa över”.

 

Enligt nämndens mening har man intagningsdagen inte korrekt uppfattat patientens allvarliga sjukdomssymtom. Nämndens bedömning är att en kontinuerlig övervakning av patienten hade varit motiverad i samband med att han lades in för observation. Genom att det inte vidtagits några skyddsåtgärder har patienten på grund av sitt nedsatta allmäntillstånd försatts i en situation som inneburit en förhöjd olycksfallsrisk. Olycksfallsskador som uppkommer under sådana omständigheter berättigar till ersättning enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen.

 

Patienten har således rätt till patientskadeersättning med anledning av den bäckenfraktur med inpressning av lårbenshuvudet som uppkom natten till den 3 oktober 2000.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 744/2002

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter