Logotyp Patientskadenämnden

2002:09

Tandskada. Ej överfört/orent område.

1. Infektionsskada? Infektion efter tandbehandling har sannolikt ej tillförts patienten utifrån utan kommer från patientens egna bakterier. Ingreppet har skett i ”orent område”.

2. Informationsfråga.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 samt tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 52-årig man som behandlades av tandhygienist den 8 september 1998. Den 18 september 1998 besökte han tandläkare för fyllnadsbehandling av en tand. Den 26 september 1998 sökte patienten akut vid medicinkliniken vid ortens sjukhus. Han hade ont i nacken och feber. Han hade gått ostadigt, talat sluddrigt och plötsligt ramlat ihop och blivit medvetslös. CT-skalle som visade förändringar utfördes direkt och patienten remitterades vidare till neurokirurgiska kliniken vid ett universitetssjukhus, där han vårdades t.o.m. den 18 november 1998.

 

Utredningen visade att patienten drabbats av en abscessbildning i vänster talamusregion (talamus = kärnsystem i hjärnan invid tredje ventrikeln och under sidoventrikeln). Odling visade streptococcus millieri och patienten fick en massiv antibiotikabehandling.

 

Under vårdtiden utfördes omfattande ingrepp, inläggning av ventrikeldränage höger, inläggning av dränage i abscess frontalt vänster, punktion av paraventrikulär abscess med inläggning av kateter till slutet dränagesystem och byte av ventrikelkateter höger.

 

Den 18 november 1998 skrevs patienten ut till hemortssjukhuset för fortsatt behandling, eftervård och rehabilitering. Man var då övertygad om att abscessen var avgränsad och steril. Dagen efter fick han feber och sändes tillbaka till universitetssjukhuset där han vistades t.o.m. den 2 december 1998, då han skrevs ut till infektionsklinik. Efter en shuntinläggning den 20 november 1998 förbättrades patienten.

 

Under perioden den 17–22 december 1998 var patienten på nytt intagen på universitetssjukhuset för misstänkt shuntinfektion. Han skrevs ut till infektionskliniken.

 

Den 29 december 1998 inkom patienten till universitetssjukhuset sedan han drabbats av medvetslöshet. Han behandlades där t.o.m. den 26 januari 1999. Under vårdperioden genomgick han ännu ett ingrepp (borttagande av ventrikeldränage samt inläggning av programmerbar Codmanmedus ventrikuloperitoneal shunt förinställd på 100 mm vatten). Efter operationen förbättrades patienten och skrevs på nytt ut till hemortssjukhuset.

 

PATIENTEN anmälde att han drabbats av en hjärnabscess till följd av tandläkarbehandlingen den 18 september 1998. Patienten ansåg att sannolikheten för felbehandling eller slarv var betydande, eftersom sådana allvarliga komplikationer som han drabbats av annars är sällsynta. Han ansåg att det inte är av betydelse var bakterierna kom ifrån. Trots att man var väl medveten om infektionsrisken har man inte informerat honom om denna eller erbjudit honom antibiotika.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Tandbehandlingen var medicinskt motiverad och har utförts med vedertagen metod på ett riktigt sätt.

 

En förutsättning för att ersättning skall lämnas för en infektion är att smittämnet överförts i samband med någon vårdåtgärd.

 

En kort tid innan patienten drabbades av abscessen hade han genomgått tandhygienistbehandling och fyllnadsbehandling av en tand. Det är övervägande sannolikt att patientens egna munhålebakterier i samband med tandbehandlingen fått spridning med blodbanan. I samband med tandbehandling ökar möjligheterna att bakterier från munhålan kommer in i blodbanan. En utveckling som den patienten drabbats av är dock mycket sällsynt. Infektionen har således inte tillförts i samband med tandbehandlingen.

 

Antibiotikaprofylax vid tandbehandling ges endast till patienter som har medfödda eller förvärvade klafffel i hjärtat.

 

Patientskadelagen innehåller inget åtagande om att lämna ersättning vid brister i den information som lämnas till en patient före en behandling om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Patienten har heller inte visat att det föreligger sådan brist i informationen att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

Det finns inte heller någonting i handlingarna som tyder på att personal i vården handlat försumligt så att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

Eftersom infektionen med övervägande sannolikhet inte orsakats av smittämne som tillförts vid tandbehandlingen föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

För rätt till ersättning enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen krävs att personskada med övervägande sannolikhet orsakats av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Om en infektion uppkommer efter ingrepp i en sådan del av kroppen som från bakteriologisk synpunkt får betraktas som ”oren”, t.ex. en infektion som uppkommer i samband med behandling i munhålan där det föreligger en naturlig och riklig förekomst av bakterier, kan det inte anses övervägande sannolikt att smittan överförts i samband med behandlingsåtgärden. För att en infektion skall anses vara överförd i samband med vårdåtgärd i ett s.k. ”orent område” krävs att det kan påvisas att infektionen ej orsakats av kroppsegna bakterier. I detta fall har infektionen orsakats av streptococcus milleribakterier som normalt finns i munhålan. I samband med själva tandbehandlingen ökar risken för att patientens egna munhålebakterier kommer in i blodbanan och i ytterst sällsynta fall kan detta leda till utveckling av en varhärd i hjärnan. Infektionen har således orsakats av patientens egna bakterier. Patientskadeersättning kan därför inte lämnas enligt den ovan nämnda bestämmelsen för uppkommen infektion.

 

Vid tandbehandling ges normalt inte antibiotika i förebyggande syfte. Det är endast vid behandling av patienter med medfödda eller förvärvade hjärtklaffel som man som regel ger antibiotikaprofylax. I nu aktuellt ärende var patienten frisk utan något känt klaffel. Det förelåg därför inte någon indikation för antibiotikabehandling och någon anmärkning kan därför inte riktas mot att patienten inte fick någon sådan inför tandbehandlingen hösten 1998.

 

Upplysningsvis kan i detta sammanhang nämnas att antibiotikabehandling kan minska men inte eliminera risken för infektion.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden framhålla att patientskadelagen inte innehåller något åtagande att lämna ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Utredningen ger inte heller stöd för att det föreligger sådan brist i informationen att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

Nämnden kan således inte finna att någon ersättningsbar patientskada föreligger i detta ärende.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 51/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter