Logotyp Patientskadenämnden

2002:08

Postoperativ psykos. Ej ersättning.

1. Facitbedömning. Psykiska besvär med självmordsförsök efter operation. De psykiska besvären hade inte kunnat undvikas vare sig genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

2. Genom patientförsäkringen ej ersättningsbar medicineringsskada.

3. Ej felaktig diagnos/bristande övervakning.

TILLÄMPLIGA LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

6 § första stycket 6 och 7 § 2 patientskadelagen (1996:799)

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 39-årig man som vårdades efter operation med colektomi med ileostomi (colektomi = operativt avlägsnande av tjocktarmen eller en del därav, ileostomi = operativt anlagd förbindelse mellan tarm och hud).

 

1997-01-14 utfördes operation med colektomi med ileostomi och patienten insattes på antibiotikabehandling i form av Claforan 2g x 2 + Flagyl 1 g x 1, med anledning av den omfattande coliten. Det postoperativa förloppet förlöpte utan komplikationer de första dagarna förutom en del smärtproblematik. På den sjunde dagen började patienten visa en tilltagande psykisk förändring med bl.a. inslag av hallucinationer, varför kontakt togs med konsult från psykiatriska sektorn.

 

Konsultläkaren kom till den kirurgiska vårdavdelningen och inledde samtal med patientens mor. Under detta samtal framkom inga uppgifter som skulle tyda på en tidigare psykossjukdom eller pågående alkohol eller drogmissbruk. Efter detta samtal träffade läkaren patienten. Under samtalet framkom att patienten var trött varför läkaren föreslog något lugnande så att patienten skulle kunna slappna av. Eftersom patienten ville ha medicinen på en gång gick läkaren ut från vårdsalen för att ordinera medicinen till sjuksköterskan. Strax därefter lämnade patienten vårdsalen. Läkaren noterade detta och följde efter patienten. Utanför en branddörr fanns en balkongdörr som var öppen. Från balkongen ser läkaren patienten sitta på ett tak tre våningar ner. Därifrån släpar han sig sedan ut på takkanten och faller ytterligare två våningar ner på en innergård. Akutpersonal larmas omgående och transporterar patienten omedelbart till operation.

 

Vid fallet ådrog sig patienten multipla skador såsom: frakturer, ruptur av buksåret och ruptur av den befintliga ileostomin.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada bristande tillsyn samt olämplig medicinering i för hög dos under sjukhusvistelsen 19970114–19970125, vilket medförde att han i samband med hopp från 5:e våningen ådrog sig multipla skador. Patienten ansåg att skadorna, som uppkom i samband med fallet, hade kunnat undvikas genom en korrekt tillsyn av sjukvårdspersonalen. Han borde därför vara berättigad till ersättning genom patientförsäkringen eftersom bristande tillsyn förelåg.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vi har bedömt att patienten har fått en riktig vård och behandling för sina sjukdomsbesvär. Under vården på kirurgisk avdelning efter operationen utvecklade patienten oro. Han fick sedvanlig medicinering som enligt vår bedömning inte kan ha bidragit till oron eller till utveckling av psykos. När patienten utvecklade tecken på tilltagande psykisk förändring tog man kontakt med psykiatriska sektorn och under pågående konsultation av specialist i psykiatri lämnade patienten avdelningen och hoppade från balkongen. Enligt vår bedömning fanns det ingenting i den tidigare vården som kunde ge anledning att misstänka behov av annan övervakning eller medicinering.

 

Vi har sammanfattningsvis bedömt att patientens symtom har tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis och att han har övervakats på ett riktigt sätt samt att det inte har förekommit några misstag eller felaktigheter i behandlingen. Ersättning har avböjts.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält att han som en följd av operationen den 14 januari 1997 och olämplig medicinering i för hög dos drabbades av en akut psykos som fick till följd att han den 20 januari 1997 när han vårdades på kirurgavdelning (– – –), hoppade från 5:e våningen och ådrog sig multipla frakturer m.m. Han har även gjort gällande att oavsett om orsakssamband föreligger mellan operationen/ medicineringen och psykosen så har hans skador orsakats av brister i tillsynen av honom från sjukvårdens sida.

 

Nämnden anser att det är övervägande sannolikt att patientens psykotiska genombrott var en följd av den genomgångna operationen i kombination med de mediciner han intagit. Patientskadeersättning lämnas då, enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen, om skadan hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Enligt nämnden var operationen nödvändig och den utfördes på ett korrekt sätt. Det var inte möjligt att utföra den på något annat sätt och det fanns inte heller någon alternativ metod som skulle ha kunnat tillgodose patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Det föreligger därmed inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

När det gäller frågan om medicineringen framkallat patientens psykotiska genombrott konstaterar nämnden att patientskadeersättning för personskada som orsakats av läkemedel kan lämnas endast om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § första stycket 6 och 7 § 2 patientskadelagen). För att en skada som beror på egenskap hos läkemedel (biverkan) skall kunna ersättas enligt patientskadelagens bestämmelser måste skadan således ha sin grund i att läkemedlet använts på ett sätt som strider mot gällande anvisningar, d.v.s. det skall ha använts på felaktigt sätt, med felaktig dosering eller vid kontraindikation. I annat fall skall patientens rätt till ersättning prövas enligt läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser. Av utredningen i detta ärende framgår inte annat än att de mediciner patienten fick efter operationen sattes in på rätt indikation och i riktiga doser. Någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 6 patientskadelagen föreligger därmed inte.

 

När det gäller personalens bedömningar den 20 januari angående behovet av övervakning eller medicinering anser nämnden att patientens symptom på psykisk förändring tolkades i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis och att det inträffade inte kunde förutses. Det föreligger därmed inte någon felaktig diagnostisering och någon ersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen kan därför inte heller lämnas. Det har inte heller förekommit någon sådan oaktsamhet från sjukvårdens sida som kan grunda rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 33/2002

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter