Logotyp Patientskadenämnden

2002:05

Hjärnskada efter kranskärlsoperation. Ej ersättning.

1. Facitbedömning. Hjärnskada efter bypassoperation har inte kunnat undvikas vare sig genom annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av annan metod (PTCA-sprängning) som skulle tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

2. Informationsfråga.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 64-årig man som besvärats av kärlkramp. Patienten genomgick koronarbypassoperation 1987. Han fick tillbaka sin angina (kärlkramp) under sommaren 1998 och under hösten samma år gjordes koronarangiografi som visade att det fanns en stenoserad (förträngd) intermediärgren och stenos även på marginalgren medan övriga kärl var försörjda. PTCA (ballongsprängning av kranskärl) med stent (en rörformad protes som används inom kärlkirurgin för att hålla blodkärlen utspända och öppna) utfördes mot intermediärgrenen i januari 1999 utan att patienten förbättrades.

 

Ny koronarangiografi 1999-06-10 visade restenos i intermediärgrenen och stenos i marginalgren. Patienten informerades och erbjöds operation. Han hade svårt att bestämma sig. Han var medveten om riskerna vid reoperation. Han bestämde sig dock för operation då han ansåg sig invalidiserad av sin kärlkramp.

 

Operationen utfördes 1999-09-29. De aktuella kranskärlen bypassades med vengraft och operationen genomfördes utan komplikationer. Väl på avdelningen var han cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil. Hade en episod med snabbt postoperativt förmaksflimmer som regulariserades på Verapamil i måttlig dosering. Patienten hade mycket problem med uppdämd ångest och tedde sig av och till betydligt oklar. Detta förbättrades dock efter hand och han kunde skrivas ut till hemortslasarett 1999-10-05 för fortsatt vård och mobilisering inför hemgång 1999-10-11.

 

Redan före operationen hade remiss till psykmottagning varit aktuell, eftersom patienten kände nedstämdhet, oro och rädsla. Efter operationen upplevdes patienten personlighetsförändrad. Han var rastlös och orolig, hade sviktande minne och var periodvis förvirrad. Patienten utreddes med psykiatrisk undersökning, psykologbedömning, blodflödesmätning av hjärnan, EEG-undersökning, MR-undersökning av hjärnan. Undersökningsfynden visade klara hållpunkter för hjärnskada. Vid undersökning på kliniken för Rehab/Geriatrik verifierades dessa fynd.

 

Hjärtbesvären försvann dock genom operationen.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han drabbats av en hjärnskada i samband med kranskärlsoperation 1999-09-29.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. En förutsättning är dock att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Vid en prövning av patientens rätt till ersättning enligt ovan nämnda lagrum skall PSR således först ta ställning till om den anmälda skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. PSR har bedömt att man i ett enskilt fall inte kan undvika en skada av detta slag vid kranskärlsoperation.

 

PSR har då att ta ställning till om skadan kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Vid snabb utveckling av stenos efter tidigare PTCA bedömer PSR att kranskärlsoperation var den lämpligaste metoden. Någon alternativ metod för att få ett tillfredsställande långtidsresultat bedöms som mycket liten.

 

Under ovannämnda förhållanden bedömer PSR att patienten inte har rätt till patientskadeersättning och ersättning har därför avböjts.

 

PATIENTEN begärde genom sin hustru att ärendet skulle omprövas av Patientskadenämnden. Som skäl anförde hustrun informationsbristen i samband med och efter operationen. De fick ingen information om eventuella konsekvenser före operationen och sedan, då patienten blev förvirrad och fick hjärtflimmer, angavs att så kunde det bli i samband med operation. Konsekvenserna och besvären efter operationen har blivit katastrofala; patienten är en helt förändrad person.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Vid en prövning av patientens rätt till ersättning enligt ovan nämnda bestämmelse skall nämnden således först ta ställning till om den anmälda skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Nämnden anser att skadan sannolikt orsakats av den aktuella bypassoperationen, där en hjärtlungmaskin använts, och delar PSR:s bedömning att skadan inte kunnat undvikas trots att operationen utförts på ett helt riktigt sätt enligt vedertagna behandlingsprinciper. Den anmälda skadan hade således inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet.

 

Nämnden har då att ta ställning till om skadan kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Vad patientens hustru påtalat är möjligheten att i stället för den genomförda bypassoperationen genomföra en ny PTCA-sprängning. Nämnden anser att risken för skada av nu aktuellt slag därvid är liten, men att möjligheten att därigenom uppnå en varaktig förbättring inte är så stor att en ballongsprängning i detta fall kan anses vara en alternativ behandlingsmetod som i lagens mening tillgodoser vårdbehovet. Nämnden väger i detta sammanhang in främst det förhållandet att tidigare PTCA-sprängning inte gett önskat resultat.

 

Sammanfattningsvis anser nämnden sålunda att någon ersättningsbar patientskada inte föreligger. Nämnden delar även PSR:s bedömning att någon ersättning för bristande information inte kan betalas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 503/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter