Logotyp Patientskadenämnden

2002:04

Omdisponering av resurser. Ersättning.

Resursfråga. Misslyckat extraktionsförsök av tand 48 (visdomstand). Patienten drabbades av stark ångest och smärta. Skadan – lidande under väntetid – hade kunnat undvikas om sjukvårdens resurser hade disponerats på ett annat sätt.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 23-årig kvinna som 1999-04-13 fick en akutremiss till oralkirurgisk klinik efter ett misslyckat extraktionsförsök av tand 48 vid folktandvården.

 

Patienten hade haft upprepade inflammationer i vävnaderna runt en frambrytande visdomstand (48). 1999-04-06 ordinerades hon antibiotika i tio dagar inför operativt avlägsnade av tanden. Efter röntgenundersökning påbörjades extraktionen 1999-04-13. Man kunde utan problem lossa tanden men den gick sedan inte att rotera, trots avverkning av kronsubstans och separation av tanden i två delar. Efter mer än 2,5 timmars behandling avbröt man försöket att avlägsna tanden. Bedövning fungerade inte och uthävlingen kunde inte fortsätta p.g.a. patientens smärta. Patienten hade då även drabbats av käkläsa (oförmåga att sluta käkarna). Hon fick en akutremiss till oralkirurgisk klinik.

 

När patienten kom till oralkirurgen 1999-04-14 var hon smärtpåverkad och orolig och gapade drygt 20 mm. P.g.a. liten munöppning var det svårt att inspektera. Vid sonderingen reagerade patienten våldsamt och fick ett hyperventilationsanfall. Hon ville dock absolut få bort tanden men vägrade lokalbedövning. Man förklarade då att man saknade möjligheter att ge akut behandling under generell anestesi (allmän narkos). Man försökte pröva med en ny bedövning men patienten reagerade då åter lika våldsamt och försöket fick avbrytas utan att någon bedövning kunde ges. Patienten angav andnöd varför hon fick syrgas. Efter försök att lägga ytanestesi på pulpa och sårytorna visade patienten tecken på sådan utmattning att man avbröt behandlingen. Hon lades in på öronkliniken över natten för bevakning och smärtlindring. Man planerade tandextraktion i narkos så snart detta var möjligt. Dagen efter gjordes utredning som visade att hon kunde sövas. Hon skulle kallas så fort som möjligt när operationsplats fåtts. Hon skrevs ut med antibiotika och ytbedövningsmedel.

 

Då det var svårigheter att få narkostider krävde patienten att hon skulle remitteras till annat sjukhus. Man kontaktade 1999-04-19 ett annat sjukhus, som kunde ordna en plats under veckan. Den behandlande tandläkaren på det första sjukhuset hade dock fått fram en operationstid dagen efter. Operationen, som utfördes 1999-04-20, sex dagar efter första besöket, var komplikationsfri. Vid kontroll 1999-04-27 angav patienten att hon inledningsvis hade haft kraftig värk men att värken sedan hade avklingat. Hon sjukskrevs till 1999-04-30.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada onödigt lidande och ekonomisk förlust till följd av behandlingen och omhändertagandet vid den oralkirurgiska kliniken. Sammanfattningsvis ansåg patienten att hon lidit skada p.g.a. att hon blivit väldigt illa behandlad på den kärlkirurgiska kliniken. Hon blev illa bemött och togs inte på allvar. Eftersom det tog tid att få fram en operationstid utsattes hon för extra mycket lidande. Det var först när hon själv krävde att bli remitterad till annat sjukhus som man lyckades få fram en operationstid. Hon har förlorat pengar i form av inkomstbortfall och har drabbats av tandläkarskräck. – Hon krävde ersättning för den tandläkarskräck som käkkirurgiska kliniken har skapat. Vidare begärde hon ersättning för den onödiga sveda och värk som hon utsattes för men också för förlorad arbetstid, reseersättning och medicinkostnader.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

PSR utreder om den skada som är anmäld ger rätt till ersättning enligt gällande lagstiftning. Patientskadelagen omfattar inte olika ansvarsfrågor som t.ex. bemötande, rutiner eller resurser inom sjukvården.

 

Vi anser att patienten har behandlats på riktigt sätt enligt vedertagna behandlingsmetoder. De anmälda besvären beror inte på att hon har tillfogats någon skada i samband med behandlingen eller på att symtomen har tolkats på felaktigt sätt. Att patienten drabbades av extra lidande till följd av väntetid på operation är en omständighet som inte omfattas av patientskadelagen. Under sådana förhållanden föreligger ingen skada som ger patienten rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Av förarbetena till patientskadelagen (prop. 1995/96:187 s. 82) framgår att resursbrist som skäl för ersättning endast kan åberopas med framgång om det i det enskilda fallet varit möjligt att använda befintliga resurser på annat sätt eller att utnyttja ytterligare resurser. Möjligheterna att undvika skador skall således inte värderas från en optimal vårdstandard utan resurserna måste ha stått till buds för vårdgivaren.

 

Patienten remitterades den 13 april 1999 akut från folktandvården till oralkirurgisk klinik efter mer än 2,5 timmars försök att extrahera den aktuella tanden. Extraktionsförsöken hade misslyckats trots att tanden kluvits och man avlägsnat delar av kronan. Pulpan var bar. Vidare hade patienten drabbats av käkläsa.

 

Vid oralkirurgisk klinik konstaterades dagen därpå att patienten inte kunde gapa mer än 20 mm. Patienten reagerade mycket kraftigt på ytterligare behandlingsförsök och när ytanestesi på de öppna sårytorna skulle anläggas visade patienten tecken på sådan utmattning att man måste avbryta behandlingen. Patienten fick stanna över natten och man planerade tandextraktion snarast under helnarkos. Detta kunde inte ske omgående utan patienten skickades hem. Fyra dagar därefter kunde operation i narkos ordnas och den genomfördes komplikationsfritt.

 

Nämnden anser att det inte kan anses vara förenligt med god sjukvård att skicka hem patienten i det tillstånd hon befann sig med stark ångest och smärtor. Med beaktande härav och den tidsåtgång som kan beräknas för en operation av detta slag borde man, vilket det måste ha funnits möjlighet till, ha omdisponerat befintliga resurser på sjukhuset eller på annat nåbart sjukhus och ordnat med en operation akut.

 

Nämnden anser därför att patienten tillförts en skada genom det onödiga lidande som hon drabbats av på grund av väntetiden. Det ankommer på PSR att närmare utreda och bedöma i vad mån någon patientskadeersättning kan betalas för skadan.

 

Frågor om bemötande och kränkning faller inte under patientskadelagen och kan därför inte prövas i detta sammanhang.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 644/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter