Logotyp Patientskadenämnden

2002:03

Wilm’s tumör. Fråga om merskada. Ej ersättning. Bevisbörda/beviskrav för att merskada uppkommit.

Diagnosskada? Felaktig tumörklassifikation har inte med övervägande sannolikhet påverkat det fortsatta förloppet. Betydelsen av att det inte går att fastställa hur förloppet påverkats.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid diagnostisering av tumörsjukdom cirka två år gammal pojke. En vänstersidig intrarenal tumör (belägen i njuren) upptäcktes accidentellt 1998-01-05. Diagnosen nefroblastom eller Wilm’s tumör i vänster njure ställdes. Efter preoperativ cytostatikabehandling 1998-01-08–1998-02-02 opererades patienten 1998-02-09 på barn och ungdomscentrum vid Universitetssjukhuset i Lund med nefrektomi (operativt borttagande av njuren). Operationen var till synes radikal, d.v.s. utan kvarlämnad tumörvävnad. Patologiskanatomisk undersökning (PAD) på sjukhuset pekade i samma riktning. Tumören klassades som grupp I och fortsatt postoperativ cytostatikabehandling påbörjades 1998-02-26 i enlighet med de principer som gäller för efterbehandling av Wilm's tumör stadium I.

 

Vid eftergranskning av operationspreparatet av en annan expert, s.k. referenspatolog, konstaterade denne tumörväxt även i binjuren. Ingreppets radikalitet ifrågasattes och tumören uppgraderades till stadium II. Detta meddelande nådde ansvariga barnonkologer, men av oklar anledning togs inte det ändrade patologbeskedet upp till tumörkonferens. Inte heller intensifierades cytostatikaterapin efter för stadium II gällande regler, utan behandlingen fortsatte efter program för stadium I.

 

1998-06-15 konstaterades ett stort lokalt recidiv varvid det även konstaterades att kirurgiskt stadium initialt skulle ha varit stadium II. Explorativ laparatomi (operativt buksnitt) med biopsi utfördes 1998-06-23 och visade samma tumör, av samma typ och histologi som tidigare.

 

Patienten recidivbehandlades 1998-07-07–1998-10-23. Byte skedde sedan av cytostatika p.g.a. tillväxt av tumörkomponent i leverhilus (det avgränsade stället där kärl och gallgångar ansluter). Trots detta ökande progress. 1999-01-05 utfördes en förnyad operation med borttagande av en tumör till vänster i buken. Därefter högdosbehandling med stamcellsskörd efterföljd av lokal strålbehandling. CT buk 1999-05-14 visade progress av tumörförändringar i buken.

 

1999-06-18 gjordes bedömningen att man inte kunde erbjuda någon mer kirurgisk eller medicinsk behandling, men att det inte förelåg något hinder att tillgripa en icke konventionell behandlingsmetod. Patienten avled 1999-08-06.

 

PATIENTENS FÖRÄLDER anmälde som patientskada återfall p.g.a. undermedicinering i samband med felaktig stadieindelning.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling. – Enligt vår bedömning har sjukdomsförloppet och prognosen med övervägande sannolikhet inte förändrats även om behandling efter program enligt stadium II satts in då uppgradering skett, efter eftergranskning av referenspatolog. – Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning och ersättning har därför avböjts med hänvisning till 6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen.

 

FÖRÄLDERN överklagade PSR:s beslut och anförde att det i patientens fall helt klart hade begåtts ett fel. Denna felbehandling kan ha orsakat hans död, oavsett hur stor sannolikheten är. Eftersom läkarna hade glömt att ändra patientens diagnos då det kompletterande patologsvaret kom medförde detta att patienten inte fick rätt behandling.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

En förutsättning för ersättning enligt patientskadelagen är att det är visat att det har uppkommit en skada och att denna skada med övervägande sannolikhet orsakats av en vårdåtgärd eller felaktig diagnostisering. Nämnden har således först att ta ställning till om det är visat att det har uppkommit en skada. Det är därvid inte tillräckligt att det finns anledning att misstänka att skada har uppkommit utan detta skall vara övervägande sannolikt.

 

I ärendet är det klarlagt att patienten skulle ha fått en ökad cytostatikamedicinering i samband med att svårhetsgraden av hans tumörsjukdom uppgraderades från Wilm’s tumör stadium I till stadium II, men att så inte blev fallet. Frågan är då om denna s.k. underbehandling med övervägande sannolikhet har påverkat det fortsatta händelseförloppet så att en skada uppkommit. Av den omfattande utredning som gjorts framgår att det inte går att uttala sig om huruvida en tidigare medicinering i enlighet med den som ges vid Wilm’s tumör stadium II skulle ha påverkat händelseförloppet. Vid detta förhållande är det inte övervägande sannolikt att den uteblivna behandlingen medfört att skada uppkommit. Rätt till ersättning enligt patientskadelagen föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 330/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter