Logotyp Patientskadenämnden

2002:01

Underlåtenhet att lämna besked om undersökningsresultat är sjukvård. Känsloyttringar. Ej personskada.

1. Hälso- och sjukvård? Underlåtenhet att lämna besked om undersökningsresultat omfattas av begreppet sjukvård.

2. Psykisk skada? Förutsättningar för att ersätta sådan skada har inte ansetts föreligga.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

3 och 5 §§ patientskadelagen (1996:799)

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 61-årig kvinna, som 1997-06-11 genomgick magnetröntgen av hjärnan. Röntgenundersökningen, som utfördes utan kontrastvätska visade en rund förändring i höger pannlob av oklar natur. Man bedömde att metastas (dottertumör) inte kunde uteslutas. Patienten meddelades undersökningssvaret per telefon 1997-08-13. Man uppgav att metastas inte kunde uteslutas samt att ytterligare undersökning var nödvändig. En ny kontroll av hjärnan med magnetröntgen utfördes 1997-08-27. Patienten meddelades 1997-09-17 att undersökningen inte visade tecken på tumör. Man bedömde att förändringarna kunde utgöras av mindre infarkter. För ställningstagande till fortsatt utredning fick patienten en återbesökstid på medicinkliniken 1998-02-10.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada fysiskt och psykiskt lidande under tidsperioden maj 1997 till februari 1998 p.g.a. underlåtenhet att lämna besked om resultatet av röntgenundersökningen samt att ge återbesökstid. Hon fick vänta två månader för ett första besök trots akutremiss. Hon fick en mottagningstid den 6 maj 1997 efter egna påtryckningar. Efter röntgenundersökningen fick hon vänta två månader på svaret trots att hon själv hade kontaktat sjukhuset och meddelat sin oro. Den 28 juli fick hon besked om att det kunde röra sig om en metastas. Detta gav henne ångest och somatiska besvär. Efter den förnyade röntgenundersökningen fick hon besked att det var en propp i hjärnan. Trots att man nu konstaterat att hon hade en allvarlig åkomma blev hon inte omhändertagen förrän i februari 1998.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

PSR utreder om den skada som är anmäld ger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Vi tar inte ställning till olika ansvarsfrågor som t.ex. bemötande, rutiner eller resurser inom sjukvården. – Med patientskada menas en personskada som uppstår i samband med vård eller behandling och som hade kunnat undvikas. Med patientskada menas också en skada som orsakas av felaktig behandling eller felaktig diagnostisering. – Vi anser inte att patienten har tillfogats någon personskada till följd av vård och behandling eller p.g.a. felaktig diagnostisering. Under sådana förhållanden har patienten inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har, som nämnden uppfattar det, anmält att hon drabbats av fysiskt och psykiskt lidande under tiden mars 1997 till februari 1998 på grund av bristande omhändertagande, bl.a. underlåtenhet att lämna besked om röntgenundersökning samt att ge återbesökstid.

 

Nämnden vill inledningsvis framhålla att den har full förståelse för patientens reaktioner på och kritik av hur hon behandlats av sjukvården och de olika turer som förevarit innan hon fick korrekta besked om undersökningsresultaten. Nämnden konstaterar vidare att underlåtenhet att lämna besked om resultatet av en medicinsk undersökning i och för sig får anses falla under begreppet sjukvård och att skador som uppkommer därav således kan ge rätt till ersättning enligt patientskadelagens bestämmelser.

 

När det härefter gäller de skador som patienten anmält gör nämnden följande bedömning. Den refluxesofagit som diagnosticerats kan enligt nämndens bedömning inte vara orsakad av någon form av psykisk påfrestning på grund av de händelseförlopp och upplevelser patienten påtalat i sin anmälan. Utredningen i ärendet ger inte heller stöd för att dessa händelser medfört några psykiska besvär som varit medicinskt påvisbara, vilket är en förutsättning för att besvären skall anses som en personskada. Det är inte tillräckligt med sådana allmänna känsloyttringar som är en normal följd av en skadeståndsgrundande handling såsom vrede, rädsla, oro och sorg (se prop. 2000/01:68 s. 17 f.).

 

Nämnden gör därför samma bedömning som PSR och anser att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 455/2001

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter