Logotyp Patientskadenämnden

2001:17

Nervskada genom mekaniskt våld efter sympatektomi. Ersättning.

Facitresonemang på utförande av valt förfarande. Nervskada genom mekaniskt våld efter sympatektomi hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den tillämpade metoden. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 43-årig man med Hortons syndrom (migränliknande huvudvärk).

 

PATIENTEN anmälde, att han efter en operation 1998-09-08 drabbats av markant ökad huvudvärk, oförmåga att äta och infektion i området runt hans kateter för näringstillförsel, s.k. PEG-området (PEG = percutan endoskopisk gastrotomi). Metoden innebär att en sond för näringstillförsel införs till magsäcken via bukväggen. Patienten har sedan barndomen haft besvär av Hortons syndrom. I början av 1990-talet fick han även kronisk värk bakom vänster öga och mer frekventa perioder med anfall. En operation planerades och inför denna informerades patienten enligt handlingarna om att ingen neurokirurgisk metod hittills givit permanent smärtlindring samt om de biverkningar som kan förekomma. Operationen utfördes den 8 september 1998 (operativ exstirpation av vänster ganglion cervikale superior).

 

Vid ett återbesök den 15 september 1998 var patienten mycket svullen och hade svårt att svälja. Eftersom det fanns en liten misstanke om infektion fick han antibiotikabehandling. Av handlingarna framgår att patienten även efter operationen hade svår huvudvärk och återkommande attacker. I de medicinska handlingarna anges att patienten fått en s.k. glossopharyngeusneuralgi (nervsmärtor i området vid tunga och svalg). Han fick svårt att äta och minskade mycket i vikt. Patienten fick näring via PEG-sonden, som opererades in den 28 april 1999. Patienten fick en infektion kring sonden som medförde antibiotikabehandling.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning i ärendet med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning vad gäller skador som uppträder i samband med vård och/eller behandling.

 

För att man skall få ersättning krävs att man i samband med vård eller behandling tillfogas en personskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också, om man får en helt felaktig behandling som leder till en personskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppstår en komplikation.

 

Det var enligt vår bedömning medicinskt motiverat att utföra operationen med hänsyn till patientens besvär. Operationen har utförts på ett korrekt sätt.

 

Inga av de angivna besvären hade kunnat undvikas om ingreppet utförts på annat sätt eller om man känt till att problemen skulle uppstå. Någon annan behandlingsmetod med chans till bättring av patientens mycket svåra tillstånd finns inte och hans smärttillstånd var sådant att försök med kirurgi måste anses motiverat.

 

Sammanfattningsvis finner vi att den behandling patienten fått varit medicinskt motiverad och har utförts på ett korrekt sätt. De anmälda besvären har inte gått att undvika, vare sig genom ett annorlunda utförande med den valda metoden eller genom en annan tillgänglig metod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Patientskadelagen innehåller inget åtagande om att lämna ersättning vid brister i den information som lämnas till en patient före en behandling om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Patienten har inte visat att det föreligger sådan brist i informationen så att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

Av journalanteckningarna framgår att patienten inför ingreppet informerades om att ingen neurokirurgisk metod dittills hade givit definitiv smärtlindring, att smärtlindring inte kunde garanteras och att man till att börja med även kunde få förvärrade symptom. Komplikationen glossopharyngeusneuralgi som lett till oförmåga att svälja (och som lett till inläggning av PEG-kateter) var vid tiden för operationen en okänd komplikation som man därför inte kunde lämna någon information om.

 

Rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTEN har i sina skrivelser till Patientskadenämnden uppgett, att man före operationen garanterat att hans huvudvärk inte skulle bli sämre. Han upplystes också om allmänna risker vid narkos. Patienten anger att om man förklarat riskbilden före ingreppet hade han inte gjort operationen. Efter ingreppet kvarstår besvären med huvudvärk och en komplikation som yttrar sig i att han inte kan äta eller dricka. Han har en knapp inopererad i magen och näringsintaget sker med hjälp av pump. Patienten kräver ersättning för sitt lidande och den ekonomiska förlusten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden vill inledningsvis framhålla att sympatektomi inte kan betraktas som en etablerad behandlingsmetod vid Hortons huvudvärk. Även om patienten hade en synnerligen besvärlig sjukdomsbild anser nämnden dessutom att operationsindikationen var tveksam. Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av en vårdåtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas exempelvis genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Enligt nämndens mening är det övervägande sannolikt att den påvisade nervskadan (nervus glossopharyngeusskadan) uppkom vid operationen – sympatektomin – den 8 september 1998. Nervskadan, som bl.a. fått till följd att patienten inte kan äta eller dricka, får således anses orsakad av en vårdåtgärd.

 

Operationen beskrivs som okomplicerad och hur skadan har uppkommit är oklart. En kompression av nerven från en postoperativ blödning (ett hämatom) eller ett ödem är möjliga förklaringar men mer sannolikt är att förlamningsskadan har orsakats av att nerven utsatts för ett onödigt våld under operationen, exempelvis genom ett tryck från ett operationsinstrument. Enligt nämnden kan den uppkomna glossopharyngeusskadan jämföras med skador på stämbandsnerven (recurrenspareser) vid strumaoperationer. Även vid stämbandsskador beskrivs i allmänhet operationerna som okomplicerade men trots detta talar det mesta för att skadorna orsakats av att recurrensnerven utsatts för ett mekaniskt våld, som kunnat undvikas. Av samma skäl anser nämnden att glossopharyngeusskadan hade kunnat undvikas och att det därför föreligger rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 47/2001

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter