Logotyp Patientskadenämnden

2001:15

Kranskärlsoperation. Ej ersättning.

Infektion efter bypassoperation. Omständigheterna är sådana att patienten skäligen måste tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 samt tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 53-årig man, som 1999-03-02 genomgick en bypassoperation till följd av angina pectoris (anfallsvis uppträdande smärta under bröstbenet; uttryck för akut syrebrist i hjärtmuskulaturen oftast som följd av åderförkalkning i hjärtats kranskärl).

 

Patienten hade haft en hjärtinfarkt 1998-03-09 och försämrades under hösten 1999. Han hade en angina med instabilitet grad 3. Utredning visade god vänsterkammarfunktion men han hade tidigare haft en ocklusion (tilltäppning) av den högra huvudstammen och erbjöds operation. Han opererades för kärlkramp med en bypassoperation 1999-03-02. En vecka efter operationen fick patienten sårinfektion och instabilitet i sternum (bröstbenet). Han opererades ytterligare två gånger dels 1999-03-17, dels 1999-03-25 då man sydde in en Leyprotes (platta) för att stabilisera bröstkorgen. Därefter läkte sternumsåret. Han behandlades med antibiotika fram till 1999-06-17. Då noterades att såren var helt läkta och att bröstbenet var stabilt. I journal 1999-11-22 anges att det inte finns några infektions eller instabilitetstecken. Såret hade då varit läkt i sex månader och patienten var helt arbetsför.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada stafylokockinfektion i operationssåret efter bypassoperationen. Infektionen ledde till ytterligare två operationer. Redan vid hemgång 1999-03-09 hade såret börjat vätska sig. Trots detta skickades han till hemortslasarettet för konvalescensvård och uppföljning. Där fanns dock ingen plats, varför han skickades hem. Han blev utskriven för tidigt och fick själv ta hand om det infekterade såret. Han hade en omfattande mjukdelsinfektion och klara tecken på sternumosteit. Vid den andra omopertionen tvingades man lägga in en Leyprotes, som han får bära hela livet. Han accepterar inte att han ska tvingas tåla en nosokomial infektion (infektion som uppstår på sjukhus) efter ett planerat thoraxingrepp. En sådan infektion ska inte behöva tolereras av någon patient oavsett hur allvarlig grundsjukdomen är. Infektionen skulle ha kunnat undvikas.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

PSR utreder om den skada som är anmäld ger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Vi tar inte ställning till olika ansvarsfrågor som t.ex. resurser inom sjukvården.

 

Infektionen har sannolikt orsakats av att smittämne har överförts i samband med behandlingen. Ersättning från patientförsäkringen kan då lämnas om omständigheterna kring den uppkomna infektionen har varit sådana att infektionen inte skäligen ska behöva tålas.

 

Vid operativa ingrepp finns alltid risk för att infektion kan uppkomma. Det är en risk som patienten därför får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken varit ringa och infektionen svår att förutse. Infektionen måste dock anses vara av mindre svår karaktär än den sjukdom som patientens opererades för. Även om infektionens följder betecknas som svåra anser vi därför att patienten får tåla infektionen utan rätt till patientskadeersättning.

 

Vi anser vidare att infektionen inte hade kunnat undvikas genom ett annorlunda behandlingsförfarande. Behandlingen var medicinskt motiverad och utfördes på riktigt sätt enligt vedertagen metod. Det fanns inte någon annan behandlingsmetod, som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Patienten har bedömts, behandlats och övervakats på ett riktigt sätt. Under sådana förhållanden är det ingen skada som ger rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Infektionen har ansetts bero på smittämne som överförts vid operation den 2 mars 1999. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen.

 

Patientens grundsjukdom var svår. Han hade en instabil angina med tidigare tilltäppning av en huvudstam samt tidigare hjärtinfarkt 1998. Operationen den 2 mars 1999 var medicinskt väl motiverad. Sternuminfektionen har sedan medfört två reoperationer och insättandet av en platta för att stabilisera bröstkorgen samt antibiotikabehandling i tre månader. Patienten blev dock därefter helt återställd och arbetsför och infektionen har således inte medfört några bestående men.

 

Vid en samlad bedömning av de omständigheter som angetts ovan finner nämnden att patienten skäligen får tåla infektionen utan rätt till ersättning. Någon ersättningsbar patientskada föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 293/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter