Logotyp Patientskadenämnden

2001:14

Ljumskbråck. Bevisvärdet av journalhandlingar.

Felaktig diagnos? Ställd diagnos angav ljumskbråck medan patienten anser att han sökt för lårbensbrott. Fråga om bevisvärdet av journalanteckningar.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en rullstolsbunden 49-årig man som anmält fördröjd diagnos av lårbensfraktur. Det aktuella läkarbesöket ägde rum på en kirurgklinik den 12 april 1999.

 

Enligt handlingarna i ärendet har patienten en neurologisk sjukdom sedan barndomen som medfört att han sitter i rullstol. Han har även sedan barndomen besvärats av ett vänstersidigt ljumskbråck som kommit och gått. Ibland kommer det ut ett knytnävsstort ljumskbråck vid ansträngning och när patienten är extra spastisk. I skadeanmälan anges att patienten den 10 april 1999 ramlade när han förflyttade sig mellan säng och rullstol. När han kom till akuten med svåra smärtor ställde läkaren diagnosen sträckning i låret. Patientens mor tyckte att man borde göra en röntgenundersökning men man utfärdade bara en remiss för undersökning av ljumskbråck.

 

I journalanteckningarna från det aktuella besöket på kirurgkliniken den 12 april 1999 anges att patienten hade fått mer besvär av bråcket eftersom han ökat i vikt. Denna dag hade besvären varat ett par timmar innan de gick tillbaka när patienten lade sig ner på akutmottagningen. Man skrev remiss till herniografi då patientens mor känt en resistens även inom höger ljumskregion.

 

Den 20 april 1999 lades patienten in på ortopedklinik efter att han sökt akut. Det anges i de medicinska handlingarna att patienten hade ramlat från rullstolen flera gånger den senaste tiden, senast en vecka tidigare. Röntgenundersökningen visade att han hade en fraktur (genom collum med varusfelställning). Patienten opererades den 21 april 1999.

 

PATIENTEN sökte den 12 april 1999 enligt modern för lårbensfraktur och inte på grund av ljumskbråcket. Läkaren sade att det var en sträckning och patienten blev hemskickad. Han har fått lida mycket till följd av detta.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Av journalanteckningarna från den 12 april 1999 framgår att patienten sökte för vänstersidigt ljumskbråck som hade smärtat under dagen. Det finns inga noteringar om att han hade skadat sig i lårbenet vid en förflyttning. När patienten kom akut till ortopedkliniken den 20 april 1999 konstaterade man att han drabbats av en fraktur i lårbenet. Det anges då att han ramlat ur rullstolen vid flera tillfällen, senast en vecka tidigare. Vår bedömning är att patientens besvär den 12 april 1999 tolkats på ett korrekt sätt. Rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Med patientskada avses enligt 6 § första stycket 3 personskada som med övervägande sannolikhet är orsakad av felaktig diagnostisering. En diagnosskada anses enligt praxis vara en skada som med övervägande sannolikhet uppkommit eller ej kunnat förhindras till följd av att faktiskt iakttagbara sjukdomssymtom i samband med diagnostik inte tolkats på sätt som överensstämmer med allmänt vedertagen medicinsk praxis.

 

För att en skada skall anses föreligga krävs således att det finns ett orsakssamband mellan skadan och vården. Bevisbördan för att orsakssamband finns i ett enskilt ärende ligger hos patienten. Beviskravet är uppfyllt om det är övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband.

 

Enligt patientens moder sökte patienten den 12 april 1999 sjukhusvård för en vänstersidig lårbensfraktur och inte för ett vänstersidigt ljumskbråck. Han hade tidigare ramlat ur sin rullstol och hade svåra smärtor och kunde inte röra på sitt ben. Behandlande läkare ställde diagnosen sträckning i låret och ordinerade Alvedon. Modern uppger att hon vid detta tillfälle framförde ett önskemål om att patienten skulle få genomgå en röntgenundersökning av benet vilket ej skedde.

 

I den behandlande läkarens utförliga journalanteckningar från den 12 april 1999 finns inga uppgifter om att patienten skulle ha sökt för några besvär som skulle kunna ha samband med ett lårbensbrott. Enligt journalen förelåg endast besvär från ett vänstersidigt ljumskbråck. Läkaren anger i journalen att patienten den aktuella dagen haft ett knytnävsstort vänstersidigt ljumskbråck som varat ett par timmar innan det gick tillbaka på akutvårdsenheten när patienten lade sig ner. Enligt journalanteckningarna var patienten smärtfri när läkaren undersökte honom.

 

Nämnden, som utgår från att journalföringen skett på vedertaget sätt och att väsentliga sjukdomssymtom noterats, konstaterar att patienten och behandlande läkare har olika uppfattning om vilka symtom som förelåg vid vårdtillfället den 12 april 1999.

 

Med hänsyn till de motstridiga uppgifter som sålunda föreligger anser nämnden att det inte är med övervägande sannolikhet visat att det vid aktuellt tillfälle fanns symtom som tydde på en vänstersidig lårbensfraktur. Det föreligger därmed inte någon patientskada enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 309/2001

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter