Logotyp Patientskadenämnden

2001:06

Operation av spinal stenos. Ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten inte skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 samt tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 74-årig man med lumbal spinal stenos (förträngning i ryggraden eller ryggmärgen i ländryggen). Patienten opererades den 9 januari 1998 med dekompressiv laminektomi i nivån L3–L4. Han utvecklade i efterförloppet sårinfektion, vilket medförde reoperation den 18 januari 1998 på grund av spinal abscess varvid man även noterade duraläckage. I efterförloppet ytterligare reoperation och patienten utskrevs från sjukhuset drygt två månader efter den första operationen. I journalanteckning den 8 september 1998 framgår att patienten inte längre har några egentliga smärtor i benen och kan gå flera kilometer, dock lite stelhetskänsla i ländryggen vilket är mest uttalat på morgnarna men som mjukar upp sig efter en stunds uppegående.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada, att han fick en infektion efter operationen som utfördes den 9 januari 1998, vilket medförde flera reoperationer och förlängd sjukhusvistelse. Patienten ansåg, att han borde vara berättigad till patientskadeersättning för den svåra infektion som drabbade honom i samband med operationen den 9 januari 1998. Infektionen medförde extra lidande efter operationen, extra utgifter som varit betydande samt att det påverkat hans liv avsevärt.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas för en infektion är att smittämnet har överförts i samband med någon vårdåtgärd. Lagen anger vidare att ersättning inte kan lämnas i de fall omständigheterna varit sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårighetsgraden av den sjukdom eller skada för vilken behandling skett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen. Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen. Enligt vår bedömning har infektionen varit av mindre svår karaktär än patientens grundsjukdom. Infektionen var i det akuta läget besvärlig för patienten, men av handlingarna framgår att patienten nio månader efter operationen var avsevärt förbättrad jämfört med före operationen. Enligt den skälighetsbedömning som ska göras måste därför patienten tåla infektionen utan rätt till ersättning. Det fanns i detta fall inte något annat tillgängligt förfarande där infektionen hade kunnat undvikas och där vårdbehovet skulle ha tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt. Ersättning har avböjts enligt 6 § patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar behandlingsskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Infektionen har ansetts bero på smittämne som överförts vid operation den 9 januari 1998. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av grundsjukdomen och möjligheten att förutse infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som i det enskilda fallet som regel inte kan förebyggas eller förhindras genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Vid sådant förhållande anser nämnden att följderna av infektionen inte behöver vara så svåra för att rätt till ersättning skall föreligga. Infektionen utvecklades i detta fall till en spinal abscess, orsakade ett svårt sepsistillstånd och medförde intensiv behandling under två månaders sjukhusvistelse. Även efter utskrivningen från sjukhuset har infektionen medfört påtagliga besvär för patienten.

 

Nämnden anser att omständigheterna i detta fall – följderna av infektionen, den sjukdom som förelåg och att infektionen varit svår att förutse – sammantaget bör medföra att patienten inte skäligen måste tåla infektionen utan rätt till ersättning. Ersättningsbar patientskada föreligger således.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 646/2000

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter