Logotyp Patientskadenämnden

2000:21

Embryo. Ej patient. Ej ersättning för infektion.

Infektionsskada. Kvinna behandlades för infertilitet. Två frysta embryon infekterades och kunde inte implanteras.

1. Embryon kan inte anses som patient; däremot kvinnan som behandlades för infertilitet.

2. Omständigheterna är sådana att kvinnan skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 § och 6 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799). Jfr 1995:04

 

Ärendet gäller en kvinna, född är 1961, som behandlats för infertilitet sedan år 1996.

 

Patienten genomgick IVF-behandling med punktion och överföring av embryon i oktober 1997. Två av patientens embryon kunde frysas. När dessa tinades år 1998 kunde de inte överföras på grund av bakterieväxt i odlingen

 

PATIENTEN anmälde att hon mådde fysiskt och psykiskt dåligt på grund av att befruktade ägg före försöket till överföring år 1998 förstörts genom angrepp av bakterier. Hon ansåg att de förstörda befruktade äggen var hennes sista chans att få barn. Nu måste hon genomgå ytterligare behandling vilket medför inte bara psykiska och fysiska besvär utan också ekonomiska problem, eftersom hon betalar sina behandlingar själv.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadeersättning lämnas för personskada om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av undersökning, vård eller behandling under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas. De intyg vi fått visar att patienten redan i mars 1997 d.v.s. cirka ett år innan händelsen med de infekterade äggen inträffade hade fysiska och psykiska besvär. Vår bedömning är att det misslyckade IVF försöket inte orsakat de besvär patienten anmält. Av handlingarna framgår att patienten haft det mer än normalt besvärligt under IVF behandlingarna. Detta beror inte på de infekterade äggen utan på behandlingen som sådan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

En första förutsättning för rätten till patientskadeersättning är enligt 6 § första stycket patientskadelagen att det uppkommit en personskada på en patient. I det nu aktuella fallet har bakterieväxt skadat embryon som därmed inte kunnat användas vid behandling på grund av barnlöshet. (Termen för det befruktade ägget är embryo t.o.m. andra graviditetsmånaden.) Modern har anmält att hon drabbats av fysiska och psykiska besvär till följd av det inträffade.

 

Först uppkommer fråga om embryona är att betrakta som patienter. Patientskadenämnden har tidigare i liknande fall gjort den bedömningen att ett foster som blir föremål för behandling endast kan betraktas som patient om det senare föds med liv. Av det följer att de två förstörda embryona – i detta fall rör det sig t.o.m. om förstadium till embryon – inte kan betraktas som patienter. Nämnden har sedan att ta ställning till om modern är att betrakta som patient i det nu aktuella sammanhanget. Eftersom modern var föremål för behandling för sin barnlöshet och embryot skulle kunna ses som en del av hennes kropp anser nämnden att det är naturligt att utgå från att modern är patient även om behandlingen när skadan inträffade inte var direkt riktad mot hennes kropp.

 

Med hänsyn till det anförda får modern, genom att två embryon skadats av bakterieväxt och inte kunnat användas vid behandling av barnlöshet, anses ha drabbats av kroppsskada. Modern har därutöver anfört att hon drabbats av psykiska besvär som en följd av infektionen. Av föreliggande utredning framgår dock att hennes psykiska besvär som kan relateras till embryoinfektionen endast kan ses som marginella i förhållande till den psykiska sjukhistoria som fanns före behandlingen.

 

Vid den skälighetsbedömning som skall göras enligt 6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen, i det fall smittämne som i det nu aktuella fallet har överförts i samband med vårdåtgärd, anser nämnden att grundsjukdomen, d.v.s. infertiliteten, är betydligt allvarligare än embryoinfektionen. Infektionskomplikationen bör därför tålas utan rätt till ersättning.

 

Vidare anser nämnden att infektionskomplikationen inte heller kunnat undvikas genom ett annat utförande av behandlingen eller genom val av annat tillgängligt förfarande. Rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 764/1998

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter