Logotyp Patientskadenämnden

2000:19

Diskbråck. Ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten inte skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 42-årig kvinna med postoperativ diskit (infektion i en disk) efter diskbråcksoperation vid ortopedklinik.

 

Patienten kom akut till ortopedkliniken 1997-12-16 efter att ha överremitterats från annan kirurgklinik p.g.a. högersidig ischias och CT-verifierat diskbråck LV–LVI höger. Besvären hade debuterat i början av november då hon fick akut isättande smärta i ryggen med utstrålning i höger ben. Smärtorna hade inte givit med sig på konservativ behandling med peroral analgetika. Naturalfunktionen hade varit bra fram till morgonen 1997-12-16 då hon hade haft svårt att kissa. Eftersom smärtorna var påtagliga fann man att operationsindikation förelåg och operation utfördes 1997-12-17.

 

1998-01-12 sökte patienten på nytt kirurgklinik p.g.a. ökade smärtor i ländryggen med stickningar längs vänster klinka och på vänstra vadens baksida. MR utfördes och man fann en mjukdelssvullnad, ödem och infektion kunde inte uteslutas, varför Dalacin insattes under misstanke om diskit. Patienten sjukhusvårdades därefter ett flertal gånger p.g.a. ketogankrävande smärtor. Hon långtidsbehandlades med Dalacin fram till 1998-09-14 varefter detta utsattes. 1998-10-05 sökte hon åter sjukhus med tilltagande smärtor, diffust obehag och allmän sjukdomskänsla och inlades för smärtlindring och vidare utredning. Efter kontakt med infektionsläkare remitterades hon för MR-undersökning och återinsattes på Dalacin. I december 1998 behandlades hon även för en pilonidalabscess (hudböld) som inciderades. Då diskiten medfört svårbemästrade smärtor har patienten remitterats till Akademiska sjukhuset för ställningstagande till fusion av kotorna i diskitområdet.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada den diskit hon drabbades av efter diskbråcksoperationen.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Samband har ansetts föreligga mellan diskbråcksoperationen 1997-12-17 och den anmälda infektionen. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömningen skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårighetsgraden av grundsjukdomen och möjligheten att förutse infektionen.

 

Det ursprungliga högersidiga diskbråcket är i detta fall, enligt vår mening, av allvarligare art än infektionen. Patienten hade haft rejäla besvär preoperativt med bl.a. svårigheter att kasta vatten. Eftersom konservativ behandling med analgetika inte hade haft någon effekt på patientens smärtor och ett klart diskbråck hade konstaterats, var operationen 1997-12-17 väl motiverad. Även infektionen har varit allvarlig och synes komma att lämna kvarvarande besvär (fusion övervägs).

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Infektionen får emellertid anses ha varit av mindre svår karaktär än diskbråcket. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför tåla infektionen utan rätt till ersättning, även om infektionens följder måste betecknas som svåra.

 

Det finns i detta fall inte något annat tillgängligt förfarande där infektionen hade kunnat undvikas och där vårdbehovet skulle ha tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Mot bakgrund av ovanstående har vi bedömt att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada enligt patientskadelagen (6 § första stycket 1 samt tredje stycket).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till patientskadeersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Infektionen har ansetts bero på smittämne som överförts vid operation den 17 december 1997. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas arten och svårhetsgraden av grundsjukdomen, patientens hälsotillstånd i övrigt och möjligheten att förutse infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som i det enskilda fallet som regel inte kan förebyggas eller förhindras genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Patientens infektion har varit mycket långdragen. Av en journalanteckning från januari 1999 framgår att infektionen vid denna tidpunkt ännu inte varit säkert utläkt. Infektionen har även krävt långvarig antibiotikabehandling.

 

Nämnden konstaterar att patienten genom infektionen under lång tid har förorsakats ett betydande lidande med svårbemästrade smärtor, som tidvis varit morfinkrävande. Dessutom har infektionen i och med att den gett ett resttillstånd äventyrat operationsresultatet. Av utredningen i ärendet framgår också att en fusion av kotorna i diskitområdet har diskuterats.

 

Vid en samlad bedömning får följderna av infektionen anses vara av allvarligare art än grundsjukdomen. Risken för infektion har dessutom varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Infektionen kan därför inte anses stå i rimlig relation till grundsjukdomen. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför inte tåla infektionen utan rätt till ersättning. Rätt till patientskadeersättning föreligger alltså.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 305/2000


På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter