Logotyp Patientskadenämnden

2000:18

Kranskärlsoperation. Ej ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 61-årig man med höga blodfetter och oklar leversjukdom. Han hade en hjärtinfarkt 1982. Sista veckan före den aktuella sjukhusvården drabbades han av kraftig försämring med instabil angina pectoris (brösttryck; uttryck för syrebrist i hjärtmuskeln).

 

Patienten lades in på sjukhus 1997-03-16 p.g.a. kraftig försämring av angina pectoris. Coronarangiografi (kontraströntgenundersökning av hjärtats kranskärl) visade förträngningar. Vid undersökningen uppstod en rift i en huvudstam som ledde till dissektion och patienten kranskärlsopererades akut samma dag. Efter operationen fick han så småningom tilltagande sekretion (utsöndring) från såret och bröstbenet var instabilt. Han opererades på nytt 1997-03-25 med inläggande av protes som förstärkning av bröstbenet och spoldrän. Odlingar från bröstbenet visade växt av staffylococcus aureus. Han antibiotikabehandlades. Härefter fick patienten komplikationer i form av kvarstående infektioner som föranledde ytterligare ett tiotal operationer. Bröstbensprotesen på ovansidan fick så småningom avlägsnas medan däremot två mindre proteser på baksidan finns kvar. Livslång antibiotikabehandling planeras. Som en följd av infektionen har patienten också drabbats av klaffendokardit (infektion på aortaklaffen).

 

PATIENTEN anmälde som patientskada infektion i bröstbenet efter kranskärlsoperation.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Den rift som uppkom vid coronarangiografin och som ledde till dissektion i en huvudstam hade inte kunnat undvikas genom annat utförande av undersökningen. Någon annan undersökningsmetod som på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt hade kartlagt kranskärlens anatomi fanns inte i den aktuella situationen. Patienten har därför inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen för denna komplikation.

 

Den infektion som inträffade tillfördes sannolikt vid operationen 1997-03-19. Den kan inte sägas vara förutsebar.

 

Den sjukdom i hjärtats kranskärl som patienten lider av är en mycket allvarlig sjukdom som på sikt leder till alltmer invalidiserande besvär och risk för nya hjärtinfarkter som är livshotande. Den rift och dissektion som uppkom i ett kärl vid coronarangiografin medförde ett direkt livshotande tillstånd och patienten opererades därför akut.

 

Infektionen är av allvarlig art eftersom den är smärtsam och mycket behandlingskrävande med många operationer och därtill har lett till ett instabilt bröstben, klaffendokardit och livslång behandling. I jämförelse med den allvarliga och på sikt livshotande kranskärlssjukdomen och därtill den direkt livshotande situationen p.g.a. komplikationen vid coronarangiografin anser vi dock att infektionen skäligen måste tålas trots att den inte är förutsebar. Med hänsyn till undantagsbestämmelsen i 6 § tredje stycket patientskadelagen anser vi därför att patienten inte har rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 4.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Den infektion som drabbade patienten har med övervägande sannolikhet tillförts genom den akuta operationen den 19 mars 1997, som blev nödvändig sedan en skada uppkommit på hjärtats vänstra huvudstam. Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen föreligger då rätt till ersättning om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas.

 

Vid denna skälighetsbedömning skall, enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen, beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen. Skälighetsbedömningen förutsätter att man gör en samlad bedömning av de olika prövningskriterierna. Detta kan leda till att även om infektionen i ett visst fall kunnat förutses, ersättning ändå kan lämnas om missförhållandet mellan grundsjukdomen och infektionen är särskilt stor (se prop. 1995/96:187 s. 83 f.). Även infektionens svårhetsgrad har således betydelse vid skälighetsbedömningen.

 

I föreliggande fall var den ursprungliga kranskärlssjukdomen av allvarlig art med instabil, försämrad angina pectoris. Vid angiografin uppkom en livshotande skada på ett kärl och denna skada, som är att anse som oundviklig, innebar en akut operationsindikation. Vid operationen gjordes en coronarbypass på ett vedertaget sätt. Det förelåg en trekärlssjukdom som även den utgjorde en klar operationsindikation.

 

När det gäller patientens hälsotillstånd i övrigt kan nämnas att den pågående behandlingen med Imurel och kortison är en riskfaktor för infektion.

 

Infektionen har orsakat patienten betydande besvär i form av mediastenit och även en skada på hjärtklaff. Han har genomgått ett tiotal operationer på grund av infektionen, har kvarvarande proteser och man planerar för en livslång antibiotikabehandling.

 

Vid en samlad bedömning av de omständigheter som angetts ovan finner nämnden att den tillförda infektionen, som inte varit klart förutsebar, har medfört svåra och kvarvarande besvär för patienten. Av de kriterier för bedömning som anges i ovan angivet lagrum måste dock mycket stor tyngd läggas vid det faktum att operationen, vid vilken infektionen tillfördes, var direkt livsavgörande för patienten. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras, bör patienten därför enligt nämnden tåla infektionen och dess verkningar utan rätt till ersättning.

 

Nämnden gör således samma bedömning som PSR och anser att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 425/1999

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter