Logotyp Patientskadenämnden

2000:16

Kranskärlsoperation. Ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna är sådana att patienten inte skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 54-årig man med angina pectoris och hjärtsvikt.

 

Patienten hade haft tre infarkter. Debuterade med hjärtinfarkt 1995 och i efterförloppet angina pectoris. Ny infarkt i maj 1997 samt i oktober 1997. Patienten hade haft angina pectoris (kärlkramp) av stabil karaktär sedan några månader tillbaka men även känd hypertoni (högt blodtryck), övervikt och insulinbehandlad diabetes mellitus. Även hjärtsvikt med en viss nedsatt vänster kammarfunktion. Inkom för planerad operation med fyra by-passer som utfördes 1998-05-12. Det postoperativa förloppet komplicerades med infektioner runt omkring hjärtat och de stora kärlen samt i sternum (bröstbenet), vilket medförde flera reoperationer. 1998-05-25 opererades patienten med en s.k. Leyprotes på grund av att såret spontanrupturerat och man fann multipla tvärfrakturer på sternum på båda sidor och dålig benkvalitet. 1998-06-03 opererades patienten ånyo på grund av progredierande infektion samt instabilitet varvid Leyprotesen togs bort. Såret lämnades öppet. 1998-06-09 ny operation med revision och partiell sternectomi. 1998-06-18 operation med fixering av sternum med ny Leyprotes. Förutom sårkontroller och antibiotikakontroller fick patienten under lång tid genomgå dagliga omläggningar. I utlåtande 1999-02-24 beskrivs att patientens infektion läkt ut men att det finns stora defekter i bröstkorgen. Står fortfarande kvar på antibiotikabehandling i tablettform.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att han efter hjärtoperation i maj 1998 fått infektion, blodförgiftning samt impotens. Han ansåg att hjärtoperationen, som skulle leda till ett bättre liv för honom, i stället har lett till det motsatta med kraftigt nedsatt arbetsförmåga och tankeförmåga, humörsvängningar, impotens samt att bröstkorgen blivit missbildad.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

En förutsättning för att ersättning skall kunna lämnas för en infektion är att smittämnet har överförts i samband med någon vårdåtgärd. Lagen anger vidare att ersättning inte kan lämnas i de fall omständigheterna varit sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada för vilken behandling skett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen.

 

PSR har tillsammans med medicinskt sakkunniga inom kirurgi bedömt att komplikationer av allvarligt slag utvecklades efter operationen. Den primära orsaken till komplikationerna är en infektion. Infektionskomplikationens svårhetsgrad bedömes dock som något lägre än grundsjukdomens svårhetsgrad. Även om patientens angina pectoris betraktades som stabil, så förelåg även hypertoni, övervikt, diabetes mellitus och nedsatt funktion av vänster hjärtkammare med hjärtsvikt.

 

Vi har således bedömt att omständigheterna kring den uppkomna infektionen inte varit sådana att patienten har rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till patientskadeersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen föreligger rätt till patientskadeersättning för infektionsskada som orsakats av att smittämne överförts i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Som framgår av sista stycket samma paragraf bortfaller rätten till ersättning i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall hänsyn tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen. Skälighetsbedömningen förutsätter att man gör en samlad bedömning av de olika prövningskriterierna.

 

På grund av trekärlssjukdom med flera förträngningar opererades patienten med bypass i maj 1998. Operationen var planerad och företogs efter sedvanliga utredningar och förberedelser. I samband med behandlingen fick patienten en allvarlig infektion.

 

Nämnden konstaterar att infektionen tillfördes i samband med behandlingen och att den inte kunde förutses. Hjärtsjukdomen, som patienten behandlades för, var allvarlig. Han hade haft tre hjärtinfarkter, en 1995 och två 1997. Vid operationstillfället hade han sedan några månader haft angina pectoris av stabil karaktär. Han hade även högt blodtryck, övervikt och insulinbehandlad diabetes mellitus. Efter operationen utvecklade han en svår infektion i bröstbenet och underliggande vävnad i bröstkorgen. Infektionen var kombinerad med svårartad blodförgiftning. Vid behandlingen av infektionen tvingades han genomgå ett flertal omoperationer, i sig ej ofarliga, med bl.a. borttagande av en del av bröstbenet och insättande av s.k. Leyprotes. Infektionen har vidare krävt omfattande antibiotikabehandling, sårkontroller och omläggningar. Till följd av infektionen har han drabbats av ett betydande lidande och även fått kvarstående besvär.

 

Vid en samlad bedömning anser nämnden att omständigheterna inte är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Det föreligger därmed rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 362/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter