Logotyp Patientskadenämnden

2000:14

Kranskärlsoperation. Ej ersättning.

Infektionsskada.

1. Infektionen överförd eller ej?

2. Omständigheterna är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 62-årig man med angina pectoris (brösttryck; uttryck för syrebrist i hjärtmuskeln).

 

En kranskärlsoperation utfördes komplikationsfritt 1998-04-02. Patienten överfördes en vecka senare till hemortssjukhuset för två dagars eftervård, operationsärret på höger ben såg då fint ut, utan infektionstecken. Patienten återkom 1998-04-13 p.g.a. lokal infektion i operationssåret. Såret hade dagen innan börjat vätska. Antibiotika sattes in. Odling togs och visade växt av staffylococcus aureus. Patienten vårdades inneliggande 1998-04-21–1998-05-11. Enligt anteckning 1998-05-06 hade patienten uttalade ödem (svullnad) i båda underbenen vilket ledde till svårigheter med sårläkningen. Efter sjukhusvistelsen lades såret om av distriktssköterska, till att börja med två gånger per vecka, därefter en gång per vecka. 1998-07-10 var såret läkt.

 

PATIENTEN anmälde som skada infektionen i höger underben vid såret där man tagit graft (operativt överförd levande vävnad) vid kranskärlsoperation 1998-04-02. Han ansåg att en infektion som tillstött i samband med behandling skall betraktas som behandlingsskada. Patienten begärde bara ersättning för den tid som infektionen varade. Sjukhusinfektioner är ett stort problem. Om de alltid klassas som behandlingsskada blir det kanske viktigare för sjukvårdsansvariga att värna om tid och resurser för noggrannhet och precision. Vem kan bevisa när en infektion ”bara” berott på en olycklig tillfällighet?

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Med hänsyn till att underbenssåret en vecka efter operationen såg fint ut, utan infektionstecken anser vi att det inte är sannolikt att infektionen tillfördes vid operationen. Såret har i stället sannolikt infekterats efter sjukhusvistelserna.

 

Även om infektionen sannolikt hade överförts vid någon behandlingsåtgärd anser vi att patienten inte skulle haft rätt till patientskadeersättning. Den sjukdom i hjärtats kranskärl som patienten lider av är en mycket allvarlig sjukdom som på sikt leder till alltmer invalidiserande besvär och risk för hjärtinfarkter som är livshotande. Infektion är smärtsamt men den var i detta fall av relativt begränsad omfattning och läkte helt inom tre månader. Vi anser därför att infektionen skäligen hade måst tålas även om den hade överförts vid någon behandling. Med hänsyn till undantagsbestämmelsen i 6 § tredje stycket patientskadelagen anser vi därför att patienten inte skulle haft rätt till patientskadeersättning, även om infektionen hade överförts vid någon behandlingsåtgärd.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg liksom PSR att rätt till patientskadeersättning inte förelåg och lämnade följande motivering:

 

För infektion som är orsakad av överföring av smittämne i samband med behandling föreligger rätt till patientskadeersättning. Rätten till ersättning bortfaller dock om omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid skälighetsbedömningen skall man ta hänsyn till arten och svårhetsgraden av den sjukdom som behandlingen avsåg, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen (6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen).

 

Patienten opererades i april 1998 för sjukdom i hjärtats kranskärl. I operationssåret från tagstället för graft på höger ben fick patienten en lokal infektion. Efter behandling var infektionen läkt i juli samma år.

 

Nämnden anser att infektionen med övervägande sannolikhet tillförts i samband med behandlingen. Det har inte varit möjligt att förutse infektionen. Sjukdomen i hjärtats kranskärl som patienten behandlades för var mycket allvarlig och medförde risk för hjärtinfarkt. Infektionen var visserligen smärtsam och behandlingskrävande. Den var dock av begränsad omfattning och utläkt inom några månader. Nämnden anser därför att omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas utan rätt till ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 424/1999

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter