Logotyp Patientskadenämnden

2000:12

Erfaren specialist inom området. Ej ersättning. Jfr 2008:11.

Vem är ”erfaren specialist inom området”? Distriktsläkaren på vårdcentralen eller hudspecialisten på sjukhuset?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § andra stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 69-årig kvinna med ett pigmentnaevi (födelsemärke) på vänster överarm.

 

Patienten sökte vårdcentral den 16 juli 1997. Hon hade sedan flera år ett pigmentnaevi på vänster överarm, 5 mm i diameter. Hon hade nu fått sårigheter i märket och ville ha det avlägsnat. Födelsemärket opererades bort. Efter en längre tids behandling vid vårdcentralen remitterades patienten till hudklinik där hon behandlades under februari–mars 1998.

 

Patientens besvär försämrades sedan och hon fick gå på omläggningar och fick även penicillinbehandling. I juni 1999 var patienten förbättrad men i juli försämrades hon på nytt med nya sår både över och under armbågslederna och även på händerna. Patienten hade genomgått cortisonbehandling som då var under nedtrappning.

 

Under utredningens gång har det visat sig att rätt diagnos var seborrhoisk keratos, vilket bort leda till att man antingen inte vidtagit någon åtgärd alls eller avlägsnat förändringen genom ett enklare ingrepp.

 

PATIENTEN yrkade ersättning för sitt lidande. Hon har staffylokocker i sina sår och bölder. Hon har värk och kan bara använda en arm, den andra är inpackad. Enligt läkarna kommer hon aldrig att bli bra.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning utan att gå in på den hos Patientskadenämnden aktualiserade frågan om vem som skall anses vara ”erfaren specialist inom området”.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s bedömning att ersättningsbar patientskada inte förelåg men tog särskilt upp frågan om vad som menas med erfaren specialist inom området. Nämnden lämnade följande motivering:

 

Nämnden har prövat om rätt till patientskadeersättning kan föreligga enligt patientskadelagen 6 § första stycket 1, 3 eller 4. Vid prövning enligt punkterna 1 och 3 skall enligt 6 § andra stycket den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist inom området. Nämnden behandlar därför först frågan om vad som avses med en sådan specialist.

 

”Erfaren specialist inom området”

 

I ärendet har inhämtats utlåtande från en medicinsk expert på hudsjukdomar. I utlåtandet anges att det var riktigt av den behandlande läkaren, som var allmänläkare, att avlägsna födelsemärket på det sätt som skedde, eftersom denne bedömde förändringen som ett pigmentnaevus i vilket det uppkommit ett sår och alltså inte kunde utesluta ett malignt melanom. Enligt samma utlåtande hade dock en hudläkare troligen ställt rätt diagnos, seborrhoisk keratos, och antingen inte vidtagit någon åtgärd alls eller avlägsnat förändringen genom ett enklare ingrepp. Frågan är då om man vid bedömningen skall utgå från den erfarne allmänläkaren eller den erfarne hudläkaren.

 

Förarbetena till lagen anger inte närmare vad som avses med specialist inom området. Det har i propositionen (1995/96:187) endast gjorts en hänvisning (s. 81) till de olika specialistområdena i förordningen om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. (1984:545) där såväl allmänläkare som hudläkare anges. Av förarbetena framgår i övrigt inte annat än att avsikten varit att specialistbegreppet i lagen skall tolkas på samma sätt som tidigare skett enligt den frivilliga patientförsäkringen, vilken gällde innan patientskadelagen trädde i kraft och som i stora delar legat till grund för lagstiftningen. Vid tillämpningen av villkoren i den frivilliga försäkringen har praxis varit att i den här angivna situationen utgå från hur en erfaren allmänläkare, och inte en erfaren hudläkare, skulle ha tolkat symptomen samt de åtgärder denne skulle ha vidtagit. Nämnden anser därför att det i föreliggande fall är den erfarne allmänläkarens handlingsnorm som skall ligga till grund för bedömningen. – – –

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 151/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter