Logotyp Patientskadenämnden

2000:11

Kryckor är medicinteknisk produkt.

Kryckor är att anse som medicinteknisk produkt. Har det förekommit bristfällig information om användning av kryckorna?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 2 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 52-årig man med en vänstersidig femurfraktur. Patienten sökte ortopedklinik den 12 oktober 1997. Han angav att han ådragit sig en stressfraktur efter det att han fotvandrat i England. Han hade varit gipsad i 10 dagar och tyckte att det klämde på foten som hade svullnat. Man klippte upp gipset och bände isär det något. Patienten omgipsades dagen efter.

 

Den 16 oktober 1997 sökte patienten på nytt. Foten var fortfarande svullen. Patienten klagade även på domningar i samtliga fingertoppar på vänster hand. Man bedömde att besvären i händerna sannolikt uppkommit eftersom patienten gått mycket på kryckor. Patienten var missnöjd med detta besked. Han uppmanades att återkomma om besvären tilltog.

 

Den 25 november 1997 avgipsades patienten, benet såg helt opåverkat ut och det förelåg röntgenmässigt en god läkning av frakturen. Patienten fick sedvanliga träningsråd och remiss till sjukgymnast.

 

Patienten återkom den 20 januari 1998 med en hel lista med olika besvär. Han hade domningar i bägge händerna framförallt i lillfingrarna, han kunde inte knyta vänsterhanden helt på grund av värk. Man bedömde att hans muskulatur kunde vara något nedsatt på vänster sida och man kunde inte utesluta neurologisk påverkan och patienten fick en remiss till neurolog för en ”second opinion”.

 

PATIENTEN anmälde att han genom bristfällig instruktion vid användandet av kryckor fått domningar och ständig värk i händerna. Patienten anger i sin begäran om prövning i Patientskadenämnden att hans skador lätt hade kunnat undvikas om en enkel instruktion hade erbjudits via sjukgymnast eller skriftligen. Han anger att ”detta att dela ut kryckor och uppmana patienten att röra sig obehindrat, men inte på något sätt varna för de risker som uppenbarligen föreligger, måste vara gravt åsidosättande av läkaransvar och allmän vårdpraxis.”

 

PATIENTSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

För att man skall få ersättning genom patientförsäkringen krävs att man i samband med vård eller behandling tillfogas en personskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också, om man får en helt felaktig behandling som leder till en personskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppkommer en komplikation.

 

Av handlingarna framgår att när kryckor lämnas ut informeras patienten om användandet av kryckkäppar. Personalen har kompetens för denna instruktion. Av handlingarna framgår inget annat än att patienten blivit omhändertagen enligt gängse rutiner. Patientens besvär beror sannolikt på att han gått mycket med hjälp av kryckor. PSR utreder om den skada man anmält ger rätt till ersättning enligt gällande lagstiftning. Vi tar inte ställning till olika ansvarsfrågor som bemötande, rutiner eller resurser inom sjukvården. Det finns ingenting i de medicinska handlingarna som talar för att personal i vården varit försumliga så att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till patientskadeersättning inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 2 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.

 

Felaktig hantering föreligger om hälso- och sjukvårdspersonal vid användning av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning inte följt gällande anvisningar. Ersättningsbar skada kan uppkomma under behandling som i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal utförs av patienten själv i hemmet med apparatur som lånats från hälso- och sjukvården. Om patienten hanterat apparaten felaktigt eller inte får då bl.a. bedömas mot bakgrund av vilka anvisningar om apparatens användning som hälso- och sjukvårdspersonalen gett patienten.

 

I detta fall har patienten anmält att han genom bristfällig instruktion fått domningar och ständig värk i händerna efter att ha använt kryckor under tiden 13 oktober–25 november 1997.

 

I intyg från Karolinska sjukhuset uppges att rutinerna då kryckkäppar lämnas ut är att patienten informeras om användandet av kryckkäppar. Han uppger vidare att det av tillgängliga handlingar inte framgår annat än att patienten blivit omhändertagen enligt gängse rutiner vid sjukhuset. Av journalnotering från läkarbesök den 16 oktober 1997 framgår att patienten klagar över domningar i samtliga fingertoppar på vänster hand. Det bedöms vid detta tillfälle att sensationen i händerna sannolikt beror på att patienten går mycket på kryckor. Det noteras även att patienten är missnöjd med detta besked.

 

Nämnden konstaterar att kryckor ryms under begreppet medicinteknisk produkt i den aktuella bestämmelsen. Av handlingarna framgår att patienten vid utlämnandet av kryckorna informerats om användandet. Därutöver har han några dagar senare, vid läkarbesöket den 16 oktober 1997, informerats ytterligare. Nämnden finner att det således inte är visat annat än att patienten fått sedvanlig information om användandet. Därmed anser nämnden att det inte föreligger övervägande sannolikhet för att den anmälda skadan orsakats av felaktig hantering av kryckorna på sätt som avses i 6 § första stycket 2 patientskadelagen. Någon rätt till patientskadeersättning föreligger inte. På av PSR anförda skäl föreligger inte heller rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 14/2000

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter