Logotyp Patientskadenämnden

2000:10

Barnskada. Vårdkostnad, pensionsförlust för moder m.m.

Barnskada, ersättningsfrågor.

Bland annat fråga om

1. vårdkostnad vid anhörigvård

2. förlust av ATP-pension för moder.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 5 i 1985 års försäkringsvillkor och 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jfr NJA 1996 s. 639

 

Ärendet gäller en pojke, som vid 13 månaders ålder insjuknade i feber, kräkningar och slöhet. Föräldrarna uppsökte jourläkarcentral med pojken den 14 augusti 1985. Någon säker diagnos kunde inte ställas utan exspektans föreslogs. Pojken försämrades i hemmet och kom i medvetslöst och krampande tillstånd in till sjukhus den 15 augusti.

 

De symtom pojken led av visade sig bero på pneumocockmeningit. Man borde ha remitterat barnet till barnklinik för lumbalpunktion vid det första besöket. Om så skett och en riktig behandling satts in skulle pojken ha blivit helt återställd.

 

Behandlingsskadan består i konsekvenserna av den försenade diagnosen; nämligen psykisk utvecklingsstörning, lättstördhet, aggressivitet, irritabilitet och allmän hyperaktivitet samt nedsatta minnesfunktioner och nedsatt inlärningsförmåga.

 

Pojkens mamma arbetar som barnmorska. Hon har tidigare arbetat deltid (75 %), men uppger att hon fr.o.m. år 1990 arbetat 50 % på grund av sonens behandlingsskada. Fr.o.m. 1996/1997 skulle mamman ha arbetat heltid om sonen inte blivit skadad. Hon yrkade ersättning för den inkomstförlust det innebär att endast kunna arbeta halvtid. Yrkandet avsåg också förlust av pension för henne efter 65 års ålder. Yrkandet framfördes via sonen som ett kostnadsyrkande fr.o.m. år 1990.

 

I detta mycket omfattande skadeärende aktualiserades nu två principiellt intressanta frågor, nämligen dels frågan om hur man skall beräkna ersättningen för den vårdkostnad som uppkommer för en patient som helt eller delvis vårdas av en anhörig dels frågan om ersättning för eventuell framtida pensionsförlust för en anhörig. I detta referat återges endast Patientskadenämndens yttrande såvitt det angår dessa två principiellt intressanta frågor.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) godtog att skaderegleringen skedde på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN beslutade, att ej medge personlig närvaro vid nämndens sammanträde, att patienten inte för närvarande var berättigad till ytterligare ersättning utöver den som PSR erbjudit, att PSR borde ta ställning till frågan om eventuell framtida pensionsförlust för modern kunde beaktas vid bestämmande av ersättning för vårdkostnad samt att den medicinska invaliditetsgraden borde omprövas.

 

Nämnden gjorde – såvitt nu är i fråga – följande bedömning:

 

– – –

 

Ersättning för vårdkostnad

 

PSR har godtagit att skaderegleringen sker på skadeståndsrättslig grund. Enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen (1972:207) omfattar skadestånd till den som drabbats av personskada ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter. Den skadelidande skall ha full ersättning för de kostnader som uppkommer med anledning av skadan men det är endast nödvändiga kostnader som ersätts. Att skadestånd endast utgår för nödvändiga kostnader anses innebära att kostnader för sjukvård utöver den standard som normalt tillhandahålls inom den allmänna sjukvården inte ersätts skadeståndsvägen. Särskilda omständigheter, såsom att annan vård inte funnits att tillgå eller att den valda vården varit påkallad av medicinska eller andra skäl, kan dock medföra att den skadelidande tillerkänns skadestånd för dyrare vård (NJA 1996 s. 639).

 

Nämnden konstaterar att det inom skadestånds- och ersättningsrätten inte finns någon helt tillfredsställande lösning när det gäller hur man skall beräkna ersättning för den vårdkostnad som uppkommer för en patient som helt eller delvis vårdas av en anhörig. Olika metoder förekommer i försäkrings och domstolspraxis. En är att göra en ren nettoberäkning av vårdande föräldrars inkomstförlust. En annan att ersättning utgår till ett skadat barn för kostnad motsvarande vårdlön för en förälder som avstår från förvärvsarbete för att delta i vården av barnet. Den som PSR använt sig av i detta ärende innebär i stället att man gör en uppskattning av den ”mertid” som barnet kräver i form av vård och tillsyn och utifrån denna fastställer ett skäligen beräknat bidrag för ”presumtiva vårdkostnader”. Vid denna beräkning har nettovärdet av en heltidslön för ett vårdbiträde ansetts utgöra en skälig vårdkostnadsersättning i normalfallet och detta värde har räknats om till ett antal basbelopp per år för att på så sätt åstadkomma en värdesäkring. Från detta utgångsvärde avräknas härefter sådan tid där vårdbehovet tillgodoses från annat håll t.ex. genom daghem, samt vad som utgår i form av kontant utbetalda stödformer, t.ex. i form av vårdbidrag i den del detta inte avser kompensation för faktiska utgifter i anledning av barnets sjukdom. Det belopp som återstår, efter avräkning av de insatser som tillhandahålls av det allmänna, betalas till patienten i form av kostnadslivränta med omprövning vid vissa åldrar.

 

Nämnden godtar den av PSR valda metoden, den s.k. basbeloppsmodellen, för beräkning av vårdkostnad. Även om det de facto är en förälders vårdinsats som kompenseras genom ersättningen så bör utgångspunkten för skadeståndets beräkning vara patientens vårdbehov.

 

Nämnden konstaterar också att oberoende av vilket beräkningssätt som används, så skall vid beräkning av skadestånd som avser vårdkostnad hänsyn tas till vad samhället i övrigt kan bidra med. En samordning får således ske mellan exempelvis utgivet vårdbidrag och den ersättning som kan lämnas från patientförsäkringen.

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser nämnden att någon ytterligare ersättning, utöver den som PSR erbjudit, inte för närvarande kan lämnas för den mervård som uppkommit på grund av behandlingsskadan. Nämnden vill påpeka att denna bedömning blir densamma om man väljer att göra en beräkning med utgångspunkt från den vårdande förälderns inkomstförlust netto.

 

När patienten fyllt 16 år bör emellertid ny prövning av vårdkostnadsersättningen ske.

 

– – –

 

Förlust av ATP-pension för modern

 

Nämnden konstaterar att frågan huruvida en eventuell framtida pensionsförlust för en anhörig som deltar i vården av en ersättningsberättigad patient kan ersättas som en del av patientens vårdkostnad, såvitt känt, inte prövats tidigare. Som ovan konstaterats förekommer i praxis olika beräkningsmetoder när det gäller att fastställa ersättning för vårdkostnader. PSR har, som bolagets inställning får förstås, ansett att man inte behöver ta ställning till yrkandet om ersättning för pensionsförlust eftersom man använt sig av den s.k. basbeloppsmodellen och det därmed inte är ”aktuellt att betala förälders inkomstförlust”. Även om utgångspunkten vid beräkningen av ersättning är barnets vårdbehov och det inte är den aktuella förälderns inkomstförlust utan nettovärdet av en heltidslön för vårdbiträde som används som ett normalvärde för en i och för sig skälig vårdkostnadsersättning, så är det emellertid ändå relevant att diskutera huruvida förlust av framtida pension skall kunna beaktas vid fastställande av ersättning för vårdkostnad. Det är därför enligt nämndens mening, nödvändigt att PSR tar ställning till och utvecklar sin syn på denna viktiga principiella fråga. Nämnden konstaterar dock att om en eventuell framtida pensionsförlust anses utgöra en ersättningsgill kostnad så torde denna kostnad inte kunna beräknas redan nu utan sannolikt först i samband med att ärendet slutregleras. – – –

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

169/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter