Logotyp Patientskadenämnden

2000:09

Sympatektomi. Bristande information. Ej ersättning.

Bristande information? Skada ej ersatt på skadeståndsrättslig grund.

Fråga om omfattningen av läkares informationsskyldighet.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 67-årig man med angina pectoris (kärlkramp).

 

Patienten fick en hjärtinfarkt 1988 och genomgick bypass operation 1989 på grund av kärlkramp. Han var besvärsfri en kortare tid men fick återkommande kärlkrampsbesvär och har genomgått sammanlagt 6 st. ballongsprängningar av kranskärlsförträngningar. Trots detta har han haft besvär med bröstsmärtor som bedömts vara orsakade av kärlkramp. Han fick en baksträngsstimulator inopererad i smärtstillande syfte 1994 och genomgick den sista dilatationsbehandlingen (dilatation = utvidgning) i maj 1997. Coronarangiografi i september 1997 visade någon mindre förträngning på kranskärlen, dock ingen som lämpade sig för förnyad operation eller ballongdilatation. På grund av fortsatta dagliga besvär med smärtor i bröstet och även smärtor nattetid föreslogs därför en s.k. sympatectomi, d.v.s. avskärning av en nerv på insidan av bröstkorgen på båda sidor. Operationen utfördes komplikationsfritt 1997-12-10. Vid ingreppet var man tvungen att göra ett par extra öppningar i bröstkorgsväggen på vänster sida för att kunna hålla undan vävnad som var i vägen för den nerv som skulle delas. Efter operationen hade patienten svåra problem med smärta, dels av samma typ som tidigare men även en nytillkommen djup smärta bakåt i ryggen. Han fick även ångest, oro och depression.

 

PATIENTEN påpekade bl.a. att opererande läkare borde ha informerat honom om risken för de komplikationer som han drabbades av.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning enligt 6 §1 patientskadelagen med hänvisning till att den anmälda skadan inte gått att undvika, vare sig genom ett annorlunda utförande av den valda metoden eller genom en annan tillgänglig metod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information framhöll PSR att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om att lämna ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Patienten har i detta fall inte heller visat att det föreligger sådan brist i informationen att skadeståndsskyldighet uppkommit. Vid informationen till patienten före ett ingrepp diskuteras i regel inte risken för mycket sällsynta komplikationer såsom den som patienten drabbades av.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada inte förelåg och att inte heller informationsfrågan ledde till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler samt gjorde följande bedömning:

 

Mot bakgrund av att patienten hade ett svårt smärttillstånd och att annan behandling inte gett smärtlindring får operationen den 10 december 1997 anses vara motiverad. Utredningen i ärendet ger inte belägg för annat än att ingreppet utförts på ett riktigt sätt enligt en vedertagen operationsmetod. Enligt nämndens mening har den uppkomna komplikationen i form av ytterligare ett smärttillstånd inte kunnat undvikas, d.v.s. förebyggas eller förhindras genom ett annorlunda utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat tillgängligt förfarande som från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Nämnden anser därför att patienten inte är berättigad till ersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden i likhet med PSR framhålla att patientskadelagen inte innehåller något åtagande att lämna ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma.

 

Nämnden har även prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Vid en sådan prövning anser nämnden att den behandlande läkarens informationsskyldighet inte kan omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som ingreppet kan leda till. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd konstaterade i beslut den 17 mars 1999, med anledning av patientens anmälan mot den behandlande läkaren, att vid informationen till patienten före ett ingrepp diskuteras i regel inte risken för mycket sällsynta komplikationer såsom den patienten i detta ärende drabbades av. Eftersom det oförklarliga smärttillståndet således får anses mycket ovanligt kan den bristande informationen inte läggas läkaren eller vårdgivare till last som vårdslös och därmed föreligger inte heller rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 655/2000

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter